Naše energetické telo: ako čakry riadia naše vnímanie

Čakrám sa venuje Kenneth Smith dosť podrobne, pričom sa opiera o bežný ezoterický systém siedmich čakier.

Čakry sú “energetické generátory”. Každá z nich sa spája so špecifickou funkciou. Nachádzajú sa v blízkosti miechy a vzostupujú od kostrče pozdĺž chrbtice až na vrchol hlavy. Niektoré systémy prezentujú systém čakier ako mimofyzické slučky energie, ktoré vstupujú do tela chodidlami a postupujú nahor, pričom telo opúšťajú cez vrchol hlavy navon a potom stekajú zasa nadol. Iné systémy kladú čakry do súvisu s istými žľazami endokrínneho systému alebo s istými orgánmi tela, kým iné ich skôr umiestňujú do istých častí tela bez priameho napojenia na žľazy alebo orgány.

Všetky systémy sa však zhodujú na tom, že čakry ovplyvňujú fyzické telo a spájajú ho s fyzickým aj mimofyzickým prostredím vnútri i mimo energetického tela.

Každá čakra má svoju vibráciu. Čím vyššie na chrbtici sa čakra nachádza, tým vyššia je jej frekvencia. A tak čakry zasahujú spektrum od červenej (koreňová) cez celé fyzické spektrum až po fialovu (korunná). Inými slovami, v našom tele nosíme svoju najosobnejšiu dúhu a jej odtiene sa líšia človek od človeka.

Čakry v spojení so zvislými kanálmi opačnej polarity sa často opisujú ako systém kundalíní.

Takisto na ne možno nahliadať ako na individuálne dimenzie, na roviny vedomia a oblasti vnímania.

Niektoré systémy používajú aj 13 čakier (spolu s čakrami v chodidkách, kolenách a dlaniach a inými čakrami mimo fyzického tela, ale ešte stále v energetickej obálke fyzického tela).

Čakry podľa Kennetha Smitha

Rôzne systémy pripisujú čakrám rôzne významy. Toto je systém, s ktorým pracuje Kenneth Smith:

Červená, pri kostrči. Toto je čistá, surová sila, základ pre zhmotnenie na úrovni fyzického tela a fyzického sveta. Život, ktorý poznáme, je rozšírením tohto základného sveta. Niektoré cvičenia sa sústreďujú na koreňovú čakru a skokovo uvoľňujú jej energiu a tlačia ju do systému kundalíní, čím vytláčajú naše vedomie ďaleko do nepoznaného teritória.

Prvú čakru často opisujú ako čakru s najhustejšou energiou. Možnože je najhustejšia z hľadiska obvyklých ľudských skúseností, ale vo vesmíre existujú ešte hustejšie energie.

Oranžová, v mieste brucha. Táto čakra sa vzťahuje na emócie (city) a spája sa s centrom cítenia v toltéckom učení. Ako emocionálna energia sa priamo viaže so snívaním alebo predstavivosťou. Červená je žriedlo fyzického sveta; oranžová je žriedlo snového, kreatívneho sveta.

Žltá, v mieste solárneho plexu. Je to energia rozlišovania, objavovania a klasifikovania. Pretože čakry predstavujú roviny vedomia, prvá, druhá a tretia čakra tvoria dohromady trojdimenzionálny svet. Snaha kontrolovať prostredie je negatívnym prejavom tejto čakry. Človek cíti také nutkanie kontrolovať, že sa nedokáže uvoľniť natoľko, aby mohol zažívať nové veci… ako napríklad štvrtodimenzné energie srdca.

Zelená, vo výške srdca. Táto energia podnecuje (fyzické) cítenie. Keď ju rozvíjame, začíname vnímať jemné odtienky, odlišnosti, zvláštnosti. Podstatné je uvoľniť sa na dostatočne dlho, aby sme ich zacítili. Štvrtá čakra nás otvára pre svety mimo nášho “ja” – a napriek tomu tieto svety sú tiež “ja”.

Prvé tri čakry predstavujú našu osobnosť: fyzický, emocionálny a mentálny aspekt separovaného, individuálneho vedomia. Ak chceme nájsť svoju podstatu, potrebujeme tieto energie rozvíjať. Ale od tohto okamihu vstupujeme do svetov, ktoré sú už mimo nášho čisto osobného priestoru. Štvrtá čakra ná harmonizuje s naším prostredím, umiestňuje nás v ňom a napája nás naň. Čím aktívnejšia je, tým viac sa cítime súčasťou sveta a nie len jednoduchým trojdimenzionálnym “objektom”, oddeleným od všetkého ostatného.

Belasá, pri koreni hrdla. Toto je zvláštna energia, spojená s verbálnou komunikáciou. Charizmatickí jedninci túto energiu ovládajú výborne a často majú hypnotizujúci hlas. Kým štvrtá čakra nás otvára nášmu prostrediu, piata čakra nás začína spájať so sférami, ktoré nie sú “z tohto sveta”. Keď rozvinieme svoje vnímanie a cítenie nášho prostredia, začíname sa pomaly pohybovať von z tohto sveta a do nefyzických dimenzií. Preto sa táto čakra niekedy považuje za vstupnú bránku k božiemu Stvoreniu.

Tmavomodrá, v mieste Tretieho oka. Uvoľnenie tejto energie nám dáva vstup do sveta psychického vnímania. Dostavujú sa vízie, telepatia či veštecké sklony. Znamená to, že sme získali väčšiu schopnosť pracovať s nefyzickými energiami. Na druhej strane, práve tu sa často zasekneme. Máme moc a nechceme sa jej vzdať. Ak však chceme dosiahnuť plnú sebarealizáciu, musím ovládnuť plné spektrum energií.

Fialová, na vrchole hlavy. Kým prvé tri čakry predstavujú naše osobné ja a druhé tri čakry predstavujú naše okolie, siedma čakra je naša vstupná brána do svetov mimo nášho ľudského spektra. Vchádzame do nebeskej oblasti požehnania a blaženosti a máme mystické zážitky. Pretože táto energia má vyššiu vibráciu, prejavuje sa v našom tele ako extáza. Z tohto dôvodu sa považuje táto čakra aj za spirituálnu čakru.

Niektoré školy používajú aj iné čakry na rôznych častiach fyzického či energetického tela. Často sa takto uvádzajú napríklad dlane rúk. A hoci dlane skutočne majú otvory, ktoré umožňujú pohyb energie, negenerujú energiu tak ako čakry, skôr ju len vedú. Možno zmätok z toho, čo je a čo nie je čakra, vzniká tým, že niektoré body na nádí, energetických kanáloch tela, sa nazvú čakrami.

Nádí sú súčasťou tradičnej indickej medicíny. Sú to energetické kanály, ktoré po tele rozvádzajú pránu, čo je ekvivalent čínskej energie čchi. Tieto kanály vychádzajú z čakier a čím ďalej ku krajom tela idú, tým viac sa stenšujú. Na prirovnanie môžeme použiť nervový systém človeka. Kým čakry tvoria “centrálny nervový systém”, nádí sú akoby “periférny nervový systém” Sú porovnateľné s čínskymi meridiánmi, ale meridiánov je oveľa menej. Aj nádí aj meridiány sa delia na hlavné a vedľajšie, ale kým nádí sú 3 hlavné, meridiánov je 14. Na nádí sa nachádza nejakých 72.000 stimulačných bodov, kým akupunktúra používa 361. 

Moja vlastná interpretácia systému čakier

No a tuto je systém čakier, ako ho vnímam ja, prebratý od Kennetha Smitha a s doplnením troch inckých energií a mojou interpretáciou rovín vedomia.

Umiestnenie

Farba

Vnímanie/Energia

Kostrč Červená Táto energia sa viaže k fyzickému svetu (pocitovo-vôľová energia, llanky).
Brucho Oranžová Tu sa nachádza emocionálna energia (munay). Niektoré systémy sem kladú sexuálnu energiu, iné ju umiestňujú do koreňovej (červenej) čakry.
Solárny plexus Žltá Mentálna alebo intelektuálna energia (yachay). Začiatok schopnosti rozlišovať medzi vecami, robiť odtienky a kategorizovať (rodí sa schopnosť vytvárať a používať mentálne modely).
Srdce Zelená Táto energia nás spája so svetom mimo nášho osobného “ja”. Začíname cítiť jednotu so svetom. (V mojom ponímaní znova llankay, energia prežívania, pocitu. Uchopenie vecí mimo nášho “ja” cez ich cítenie.)
Hrdlo Belasá Energia komunikácie, spájania sa s inými vedomými bytosťami/energiami. Považuje sa aj za vstup do abstraktnejších rovín vedomia a k mimofyzickým energiám. (V mojom vnímaní energia emocionálna, munay. Uchopenie vecí mimo nášho “popisu sveta” cez vytváranie si vzťahu k nim; spoznávanie cez vytváranie si vzťahu.)
Čelo Tmavomodrá Psychická energia, často sa nazýva aj Tretie oko. Niektoré metafyzické systémy sem umiestňujú vôľu. (V mojom ponímaní yachay, mentálne pochopenie a uchopenie vecí, ktoré ležia mimo našich mentálnych modelov. Spoznávanie cez premýšľanie a rekombináciu.)
Vrchol hlavy Fialová Spirituálna dimenzia. Prepojenie medzi osobným “ja” a ne-ľudskými dimenziami. (V mojom ponímaní kombinácia všetkých troch energií a nenachádzanie sa v žiadnej z nich. Na enneagrame je to pozícia na priesečníku 7 a 1 tesne pod 9, tzv. Božie oko, obrázok pod tabuľkou. Toto je typ energie, ktorý si prisudzujú anjeli – odosobnený, otvorený a absolútne receptívny kontakt bez vkladania seba, spochybňovania a nedôvery. Jednota so Všetkým-čo-je.)

No a keďže som s čakrami začínala u Alberta Villolda, tak podľa inckého zvyku rozoznávam deväť čakier (pukio). Zvyšné dve sú mimo fyzického tela, v energetickej obálke nad našou hlavou.

A teraz prichádza to, čomu hovorím “Božie oko”. Prišla som na to náhodou, keď som si objednala knižku The Herald of Coming Good od G.I. Gurdjieffa a na obálke bol tento obrázok:

Vtedy som pochopila, že ak chcem “prelomiť” enneagramové zacyklenie v kolobehu zmeny energie, tak v okamihu, kedy sa začnem presúvať z pozície 7 do pozície 1, to musím zastaviť a ostať “visieť” medzi nimi – cez dôveru vo vyšší celok. Mala som to šťastie, že som práve opúšťala pozíciu 7… Keby ten bod na obálke nebol vyznačený špeciálne (inde som sa s tým “svetielkom” nestretla), tak to prehliadnem a frčím znova v kolobehu energetických prekmitov.

Neskôr som pochopila, že to je presne ten bod, v ktorom sa nachádzajú anjeli a že v tom bode ma dokáže nasilu udržať jedine žam žung a moja vôľa makať na sebe a postrhávať všetky nánosy presvedčení, ktoré som schopná objaviť.

29 thoughts on “Naše energetické telo: ako čakry riadia naše vnímanie

  • 🙂 Ja neviem, čo sú “ilumináti”, pretože ma to nezaujíma. Keď niekde cítim pre mňa pravdu (=zodpovedá a do vysokej miery vysvetľuje moje vlastné zážitky a poznanie), idem za ňou – a je mi jedno, akú nálepku jej kto pririeka. 🙂

   Som rada, že sa smiem pridať k “iluminátom” starým Inkom. 🙂 Mier s tebou, menej pomenovávania a viac premýšľania niekedy pomáha. Už som ti minule písala, že ani jedna časť vzostupovania ako takého sama o sebe k cieľu nevedie. Inak by vzostupovali nekompletní ľudia – a to asi nie je zmysel tejto hry, nie?

   Páči sa mi

   • 🙂 Nie. Tvoja cesta je pre teba najvhodnejšia. Ak však vidím niekde niečo, čo ti možno uniká, tak ťa na to upozorním. Je mi jedno, či to prijmeš alebo nie… upozorňovať budem. Moja povinnosť je upozorniť, nie presviedčať. 🙂 (Ale bez rozpakov priznávam, že by sa mi páčilo mať späť “svojho” starého Groovera. Ovšem… es hat nicht sein sollen. Malo to byť inak. Akceptujem. Ale ak niekde budem mojimi očami vidieť logický lapsus, nečakaj, že budem ticho.) 🙂

    Páči sa mi

   • Našiel som staré video. Možno si niekto pametá. 🙂

    http://videoalbumy.azet.sk/mudrost-deduska/He0riZZRn99VsE55/

    Heli súhlasím.

    “Vlastná dharma človeka, aj keď je nedokonalá,
    je lepšia ako dobre splnená dharma druhého.
    Lepšia je smrť vo vlastnej dharme,
    cudzia dharma je plná strachu.”
    (Bhagavadgíta, 3-35)

    “Ten, kto Mňa vo všetkom, a všetko vo Mne vidí, toho Ja nestratím a ani on nestratí Mňa.”
    (Bhagavadgíta, 6-30)

    Páči sa mi

   • co sa tyka iluminatov-ani ja sa moc nechytam.viem len ze to fici medzi mladymi a ze je to nieco podobne jak boli za mojich cias ti Winetuovia a Santerovia.tito su ale daki komplikovanejsi,my sme to mali ovela viac easy,nasi mali aj tie biele a cierne kone a tak.ale zato intuicia mi vravi,ze itaky luminat bude mat asi ovela napaditejsi a efektnejsi kostym,takze je mozne ze sa oplati s tym oboznamit blizsie.ale to len odhadujem,skutocne v tom nie som doma 🙂

    Páči sa mi

   • hehe, Matrioshka good one 🙂
    iluminati su predsa osvieteni.. hm, tusim aj Buddha znamena osvieteny.. zaujimava zhoda nahod 😀

    Páči sa mi

 1. Heli skvelé spracovanie o čakrách. Tú hustú energiu som mala tú česť pocítiť v prvej čakre, ale súvisela s niečim iným, bohužial negatívnym a to odzrkadlovalo aj prečo sa tá maličká tak správala. Cez tretie oko sa mi podarilo preniknúť do vesmíru, alebo priestoru nekonečna len nakrátko. 🙄

  Niečo z jedného komentu…Baránkom sa označuje SYN BOŽÍ EMANUEL a šelma je synom diabla.Pokiaľ diabol plne nesplodí,tak nenastane stret Baránka a šelmy.No a v dávnoveku sa na blízkom východe hrali hru o hádaní mien.Bola to obyčajná i detská dra.V hebrejčine má každé písmeno i číselnú hodnotu a tak Ján aby sa predišlo selekcii mien,tak to dal do takejto hádanky.V každom veku hádajú niekoho iného no bude to človek ktorý bude ovplivňovať finančné toky vo svete.Povstane z Iluminátov,lebo oni vládnu materiálnemu chodu na zemi.Bude to však na pohľad človek milý a osprostie svojou charizmou ľudí.Je tam jasne napísané,nebude mocť kupovať ani predávať.Bezhotovostný styk je pripravený už na celom svete a kredity budeme mať v čipe. Na tom sa zhoduje asi najviac znalcov a vykladačov….. Ja tiež ich akosi nemusím, ale zrejme sa nás to týka viac ako myslíme. Kolký ste sa dali zaočkovať proti chrípke? Tiež ich práca…

  Páči sa mi

  • Martinka,

   ja tieto “sprisahanecké” teórie veľmi nemusím… 😕 Mám totiž pocit, že tým odovzdávam svoju moc niekomu inému a sama sa dávam do pozície “obete”, ktorej sa veci “dejú”. To mi proste nesedí. Ja mám osobný prístup “Mackie Messer” 😛 – “und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht”… – “žralok má zuby a tie nosí v ksichte”, alebo aj v zadku tých, čo sa mu nešťastnou (pre nich) náhodou priplietli do cesty.

   Odmietam si robiť starosti. Až to príde, uvidíme, do čieho pozadia budeme vedieť tie zuby vnoriť… a tak prípad od prípadu. Ilumináti ma netangujú. Pokiaľ majú zadky, je čo hrýzť. 😆 (Horšie je to s anjelmi, tí zadky nemajú, tam som sa musela podrobiť. 😕 Null sranda. Sranda len pre nich. :-?)

   Páči sa mi

  • anitraM, priznavam sa, ze som sa stratila 😦 nerozumiem tomu splodeniu diabla, ani hadaniu mien ani suvisu. Mena ma zaujimaju, aj vyznamy a symboly, tak ak mozem poprosit o vysvetlenie. Neverim na celosvetove sprisahania a skupinky mocnych, ktore ovladaju svet, toho mam plne zuby od teorii sionizmu, slobodomurarstva a pod 🙂 ale su osoby a energie, ktore pohnu vyrazne udalostami, v zlom, ci dobrom. A k tomu menu, ak smiem otazku – preco to svoje pises naopak? Dakujem

   Páči sa mi

 2. proooosim ja by som sa len chcela spytat…ta striebrista nit co spaja telo a dusu….dokazem..napriklad ja sama ..pretrhnut tu svoju?myslim..keby som to chcela urobit naschval? alebo moze sa stat ze sa nejak pretrhne strati alebo neviem co?:D
  a este jedna vec..bola osm v spankovej paralyze..nevedela osm vyjst z tela ..ledva som zdvihla ruky..no videla osm dve postavy ako sa bavili medzi dvermi..zlakla s om sa a zacala vrieskat z plnych pluc no jasne ze ot nebolo pocut..ale tie postavy sa na mna pozreli..hned ako som zacala kricat..potom som videla len otca ako presiel za nimi a zhasol svetlo.,. a oni zmizli alebo co..a “zobudila” som sa
  ako sa dorozumieva v astrali? normalne hlasom ..zvukom? ako ?:D

  Páči sa mi

   • dobreeeeeeee:D ale to bola moja prva reakcia ..lebo snazim sa vyjst.. a potom dve osoby tam stoja a pozeraju sa na seba a bolo vidiet ze nejak komunikovali:D

    Páči sa mi

   • Dávaj medzeru medzi písmo a smejka … 😀 a nesnaž sa rozprávať …počúvaj a potom príde komunikácia, až príde bytosť, ktorá oplýva múdrosťou vekov, všetko pochopíš 😀

    Páči sa mi

   • inak..uz neviem absollutne vyjst..teraz mam len take cudne pocity..furt ked idem spat tak vnimam aj ostre zvuky aj ako keby sum a cela sa citim tak uvolnene a niekedy citim aj tie vibracie ale dalej sa neviem dostat…a uz sa mi to stalo aj dokonca vo vlaku ..stalle mam len tie divne pocity..ako keby som zacinala uplne od znova:/

    Páči sa mi

  • to si mam predstavovat presne miesto kam chcem ist..este kym som v tele? zatial som bola len vo svojej izbe takze no 😀 dalej som sa nedostala zatial 🙂
   ale tie pocity pridu hned zavrem oci a su tu..neni to take ze by som sa musela sustredit alebo meditovat alebo neviem co..a potom si uvedomim ze uff..to bolo divne..ale pozitivne divne 😀

   Páči sa mi

  • dobre..dnes vecer to idem teda vyskusat..
   ale u mna sa to furt meni..tak ja uz neviem co mam robit nikdy 😀
   najprv ma nieco vytiahne styri krat za noc ..potom dlho nic..potom uz aj osoby..teraz neviem vyjst ..dufam ze sa to ustali nejak 🙂
   DAKUJEM 🙂

   Páči sa mi

 3. Heli, ako mam pls chapat to bozie oko? Ze sa da donho dostat len prekmitom z 1, 2, 7, 8? Cize napr. napriamo z 4 sa neda? Alebo tie ciary nic neznamenaju, dolezite je len to vystredenie? dakujem

  Páči sa mi

  • Ten nákres je enneagram. Skutočne ľahko sa opúšťa cyklus, keď ideš zo 7 do 1 alebo z 2 do 8. Stačí sa postarať o to, aby si nedorazila 🙂 , aby si si nikdy nevybudovala presvedčenia, ktoré má daná pozícia a ktoré sú reakcia na neuspokojenie presvedčení pozície, ktorú opúšťaš. Teda “zavisnúť vo vzduchoprázdne”. Ruizovsky asi “nerob predpoklady” plus Castanedovské “neočakávaj”.

   Ale ani z ostatných pozícií to nie je nemožné, pretože každá pozícia má “krídla” a tie zasahujú 7, 1, 8 a 2. O enneagrame je tu niekoľko článkov, kde je to vysvetlené: https://eprakone.wordpress.com/tag/enneagram, skús kuknúť. Zakladá sa to na tých inckých troch energiách.

   “Božie oko” tomu hovorím, pretože ak si správne pamätám, tak aj to sa kreslieva v nejakom trojuholníku, nie? Ja som neznaboh, moc istá si tým nie som, ale ak som nič nepoplietla, tak sa nestrapňujem. No a ak som poplietla, tak som sa historicky znemožnila. 😀 Prežijem aj to.

   Páči sa mi

 4. ahoj Helar,
  vedela by si mi poradiť niekoho na koho by som sa mohol obrátiť ohľadom čakier?
  Potrebujem vedieť, ktorá z nich je zablokovaná, ak je.
  Ďakujem

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s