Tri základné energie a vyhnanie z Raja

V minulosti som sa viackrát odvolávala na tri základné druhy energií, ktoré v sebe nosíme a cez ktoré sa prejavujeme navonok alebo pracujeme s naším vnútrom. Toto delenie sa vraj objavuje aj u Platóna, ktorý rozlišoval tri sily ducha: city, intelekt a vôľu. Ja som sa s týmto delením stretla nie cez Platóna (zas až tak klasicky vzdelaná nie som 🙂 ), ale u starých Inkov, ku ktorým som sa dostala cez šamanizmus. Starí Inkovia používajú delenie energií, ktoré nami hýbu a ktoré nám sprostredkujú kontakt s realitou, na munay, yachay a llankay.

Keďže incké trojdelenie mi zatiaľ dokázalo vysvetliť nesmierne veľa (vrátane sveta anjelov), držím sa ho. Na druhej strane, poznám ho len ako delenie, a tak som si ako nástroj porozumenia našla enneagram.

Neviem, koľko spoločného má enneagram s Inkami, ale ako náuku ho rozširovali z Čile a Peru (najviac cez Oscara Ichaza a Claudia Naranja), takže niečo tam bude. V každom prípade používa to isté trojdelenie (interpretácia je moja vlastná):

 • skupina vzťahová  – máchanie sa v egu…MUNAY (číta sa munaj=výmena energie so svetom na emocionálnej rovine)
 • skupina mentálna – potlačenie ega…YACHAY (číta sa jačaj=výmena energie so svetom na mentálnej rovine)
 • skupina vôľová –  nahradenie ega vecou…LLANKAY (alebo yankay, číta sa ľankaj=výmena energie so svetom na fyzickej rovine)

Ešte jedna prosba úvodom: tento článok je len rýchlym výcucom zo skripta, ktoré som si zostavila pre účastníkov základného seminára, takže ak sa niekde porušila logika, prepáčte.

Čo je enneagram?

Ennea = deväť (po grécky). Enneagram opisuje deväť rozličných typov osobností (typov ega), pričom každý má charakteristické myslenie, cítenie a správanie.

Funguje nasledovne: „Každý človek, kamkoľvek ide, je obklopený oblakom podporujúcich presvedčení, ktoré sa s ním pohybujú ako muchy za letného dňa.“ [Betrand Russell]

Tieto presvedčenia neskúmame, pretože:

 • dávajú nám pocit bezpečia („viem, ako to funguje“)
 • sú pre nás také samozrejmé, že sú celkom podvedomé.

Enneagram tieto presvedčenia zviditeľňuje a ukazuje nám, aká práca nás čaká na všetkých rovinách, ak sa chceme spirituálne rozvíjať.

Odkiaľ prišiel enneagram?

Enneagram má korene niekde v orientálnej mystike. Na západe sa po prvýkrát objavil v práci arménskeho mystika G. I. Gurdjieffa, ktorý tvrdil, že sa ho naučil od Sarmoungského bratstva v Strednej Ázii. (Jeho životopisec nad tým zdvíha obočie, pretože nevedel overiť, či to bratstvo skutočne existovalo. V každom prípade sa nenašli dôkazy o enneagrame z dôb pred Gurdjieffom.)

Gurdjieff považoval enneagram za univerzálny symbol, do ktorého možno zahrnúť všetko poznanie a s jeho pomocou ho možno interpretovať. Hovoril, že to, čo z eneagramu vyčítame, závisí od nášho pochopenia teritória, ktoré popisuje.

Druhýkrát sa enneagram objavuje začiatkom 70. rokov v diele bolívijského mystika Oscara Ichazo (nevyskloňovala som priezvisko) a potom u čílskeho psychiatra Claudia Naranjo (nevyskloňovala som priezvisko). Väčšina mojich informácií pochádza od Sandry Maitri (nevyskloňovala som priezvisko), ktorá v oboch týchto skupinách študovala.

Učenie Ichaza a Naranja sa opieralo o deväť “svätých predstáv”, ktoré v jazyku enneagramu predstavujú deväť rôznych osvietených alebo “objektívnych” perspektív reality:

 1. svätá dokonalosť
 2. svätá vôľa
 3. svätý zákon
 4. svätý pôvod
 5. svätá vševedúcosť
 6. svätá viera
 7. svätý plán
 8. svätá pravda
 9. svätá láska

Strata týchto svätých predstáv vedie k skresleniu vnímania reality, ktorým sa hovorí fixácie:

 1. odpor
 2. lichôtkárstvo
 3. konanie z márnivosti
 4. trundomyseľnosť
 5. skúposť
 6. zbabelosť
 7. plánovanie/snívanie
 8. pomsta
 9. nekonanie

Tieto fixácie tvoria jadro deviatich osobnostných typov. (Sú popísané nižšie.)

Ako vzniká náš typ?

Počas celého nášho života sa životné situácie akoby opakujú. Za týmito opakovanými vzorcami správania nájdeme zafixované presvedčenia o tom, kto sme a ako vyzerá svet, v ktorom žijeme. Tieto presvedčenia vznikli počas prvých pár rokov nášho života, keď sme si vytvárali pocit sebahodnoty ako zmes našich

 • vrodených predispozícií
 • reakcií na naše strety s prostredím a tými, ktorí v ňom žili.

Takýmto spôsobom sa utvárali naše vzorce myslenia a naše emocionálne reakcie, ktoré nám dávali stály vnútorný pocit toho, kto sme.

Svet, v ktorom sa pohybujeme, je preto z väčšej miery produkt našej minulosti.

Ľudia, s ktorými sa v živote stretávame, sa môžu meniť, ale spôsob, akým si k nim vytvárame vzťah a ako s nimi interagujeme, ako ich vnímame a ako o nich cítime, toto všetko v priebehu života zostáva viac-menej konštantné.

Často vôbec neregistrujeme, aké obmedzené je naše vnímanie reality. Jednoducho cítime nespokojnosť, pocit umŕtvenia, nedostatok zmyslu alebo naplnenia – pocit neadekvátnosti, nedostatku, prázdnoty, márnosti. Najviac tieto pocity vyplávajú navrch v obdobiach krízy.

Aké typy poznáme?

Tak toto je skutočne len veľmi stručná charakteristika jednotlivých typov. Predovšetkým sa musíme oboznámiť s grafickým znázornením enneagramu. Pre popis jednotlivých typov budeme používať čísla:

enneagram-prazdny.jpg

Obrázok enneagramu sa skladá z vnútorného trojuholníka, ktorý tvoria Deviatka, Šestka a Trojka, a z vonkajšej podkovy tvorenej Jednotkou, Štvorkou, Dvojkou, Osmičkou, Päťkou a Sedmičkou. Oba útvary sa neprepájajú.

Zo zobrazených 9 pozícií sú 3 munkay, teda emocionálna energia (2, 3 a 4), 3 sú yachay, teda mentálna energia (5, 6 a 7) a 3 sú llankay, vôľová alebo fyzická energia. Pritom každá z trojíc sa ešte rozpadá na kombináciu “čistá základná energia”, “čistá energia posilnená” a “čistá základná energia oslabená”. Ak napríklad yachay v päťke má čistú chuť poznania, v sedmičke ju má posilnenú o emóciu a vôľu a v šestke ju má oslabenú o emóciu a vôľu… Alebo munay má v dvojke svoju čistú formu precítenia, kým v trojke ju má oslabenú a zakrytú pod nánosom zdanlivej objektívnosti a cieľavedomosti a v štvorke posilnenú o vôľu a emóciu. A nakoniec llankay má v osmičke svoj čistý prejav vôle a zhmotňovania predstáv bez zbytočnej emocionálnej väzby alebo mentálneho balastu, v deviatke ho má oslabený a zredukovaný na pasivitu v záujme neublíženia a v jedničke ho má posilnený o predstavy a posudzovanie v záujme presadenia svojho.

 • Jednotky chcú urobiť veci správnym spôsobom.
 • Dvojky chcú pomáhať iným.
 • Trojky chcú makať a uspieť.
 • Štvorky chcú vyskúmať svoje skutočné pocity.
 • Päťky chcú objektívnu informáciu.
 • Šestky si lámu hlavu nad problémami a chcú vedieť, čo prebieha v zákulisí.
 • Sedmičky chcú vzrušujúce, pozitívne možnosti a dych berúci rozsah skúseností.
 • Osmičky chcú mať v rukách plnú moc a ovládať.
 • Deviatky chcú súcitiť so všetkými zúčastnenými a získať kompletný obraz.

Obvykle sa pomenovaniu vyhýbam, ale pretože nemáte nijaké výstižnejšie popisy typov, pozrite si aspoň tento obrázok s označeniami typov (a pod ním je grafické znázornenie jednotlivých typov; pozor, u druhého obrázku šípky z nejakého mne nie celkom jasného dôvodu ukazujú presne naopak):

S každým typom a jeho presvedčením sa spájajú aj typické “neduhy” (nevhodné emocionálne reakcie), ktorým sa hovorí aj “smrteľné hriechy” 🙂 :

1. Hnev: spravodlivé rozhorčenie
2. Nafúkanosť: príliš vysoká mienka o vlastných kvalitách a potrebe
3. Márnivosť: prílišná namyslenosť na svoje vlastné „dosiahnutia“
4. Závisť: nežičlivé videnie výhod iných ľudí ako vlastnej straty
5. Hrabivosť: hromadenie informácií, majetkov
6. Zbabelosť: nestátie si za svojimi pozíciami
7. Nenásytnosť: prílišná túžba po nápadoch, zážitkoch a plánoch
8. Luxus: pôžitky, prílišné baženie po zmyselných zážitkoch
9. Apatia: nezáujem, strnulosť, lenivosť

V enneagrame je toho oveľa viac, ale toto nám pre naše bosorácke pochopenie energií postačí.

Aký význam má pochopenie, aká energia som?

To, aká energia sme, je podstatné pre to, akým spôsobom vnímame náš výsek reality. Nezabudnime – energia je komunikačný kanál, ktorým sa k nám dostávajú signály zvonku a ktorým my robíme zásahy do okolitého sveta. Ak som prevažne mentálna energia, môžem byť nezručný a ťarbavý vo veciach emocionálnych a mám tendenciu tieto signály nevnímať, potláčať alebo sa im dokonca vyhýbať. Ale Dokonalosť (=celistvosť) nedosiahnem tým, že si pestujem len jednu časť svojich energií… Celistvosť, vyváženosť a tým aj dokonalosť je daná zjednotením a rovnováhou medzi všetkými tromi energiami. Vôľa a mozog bez súcitu sú rovnako zabijácke ako emócia a vôľa bez pravidiel. Čistá vôľa bez ohľadu na iných alebo na vnútorné zákonitosti sveta plodí megalomanské projekty ako palmové ostrovy v Dubaji. Čistý mozog vyrobí atómovú bombu. A čistá emócia zničí každého, kto ju nezdieľa… Základom zlepšovania a vzostupu je vyvažovanie energií. Preto je dôležité vedieť, kto sme, kde sú naše “slepé” miesta, a niečo s nimi urobiť.

Pamätám sa, keď som zisťovala, čo sú anjeli zač, tak som dostávala odpoveď “vôľová energia”. Vôľová nie v zmysle nášho “pádu z milosti” (nižšie), ale v zmysle dokonalého vyváženia všetkých troch energií a riadenia sa jedinou skutočnou vôľou – vôľou Zdroja, kauzality, zákonitosti. Komplexné systémy nemôžu fungovať bez zákonitostí a rovnováha týchto zákonitostí je dokonalým prejavom vyváženia všetkých troch energií.

V nás, ľuďoch, bývajú tieto energie v nerovnováhe. Na vyváženie existuje mnoho možností. Meditácia nás učí oslabovať svoju prevažujúcu energiu a dovoliť aj potláčaným zložkám energie, aby sa prejavili. Cvičenia ako čchi-kung zas majú samostatný cvik na jednotlivé typy energie. Žam žung tiež počas svojho cyklu prebieha cvikmi na jednotlivé typy energií a to isté som pozorovala aj u Piatich Tibeťanov.

Ale aj zameraním pozornosti sa vieme posunúť vpred – ak budeme cielene rozvíjať ten typ energie, ktorý máme “potlačený”. To znamená stále a znova sa púšťať na neznáme teritórium, kde sa necítime najbezpečnejšie, a prekonávať svoje obavy alebo odpor z daného typu situácií. To značí, že vzostup začína konaním, až kým si nerozvinieme všetky tri energie do tej miery, že v hociktorom bode môžeme konať z hociktorej z nich. A až toto dokážeme, dostávame sa do stavu, v akom sa nachádzajú skutoční majstri – do stavu nekonania, pretože všetko, čo by bolo treba urobiť, už urobené niekde niekým bolo…

Poznanie vlastného prevažujúceho typu energie má ešte jeden prínos – pochopíme, prečo sa v niektorých situáciách správame “nevyhovujúco”, prečo sa dávame dokopy s ľuďmi, s ktorými sa dávame dokopy a prečo uľpievame na niektorých našich presvedčeniach, aj keď vidíme, že možno nie sú najrozumnejšie… Ale najväčší dopad má pochopenie, že sme len jeden z 9 typov. Že náš spôsob videnia je len 1 z 9. Že iní ľudia vnímajú realitu cez inú prizmu hodnôt a presvedčení. Pomôže nám to pochopiť, ako sa s tými ostatnými lepšie dokomunikovať. Keď chcem niečo vysvetliť mentálnemu typu, nemôžem na to ísť pragmatickým “lebo to tak je” alebo emocionálnym “ale veď to musíš cítiť”. Ak ma nepochopí, tak to nie je výpoveď o tom, že by si ma nevážil, ale proste nehovorím jeho rečou a nevyvolávam uňho nijaké predstavy, cez ktoré by mi mohol porozumieť… Takisto ak som vôľovo-emotívny typ a niekto do mňa hustí “systémy” a “fraktály” (kdeže sme to už počuli? 😛 ), budem klipkať očami a jediné, čo ma napadne, bude nabrýzgať mu alebo ho inak totálne zrušiť. Minule sme napríklad mali rozhovor so Sophie, pretože sa obávala, ako budú ľudia reagovať na jej štýl článkov, ktorý je hodne odlišný od môjho. Vtedy som jej vysvetľovala, že to pre tento blog je len prínos… že každá z nás oslovuje inú skupinu ľudí. A, žiaľ, musím priznať, že tá “moja” skupina je asi menšia a že ľudia sa budú oveľa ochotnejšie učiť z jej článkov. (U Slovákov totiž prevládajú emotívna a vôľová energia; v tomto poradí. U Nemcov napríklad prevláda vôľová a mentálna. U Britov vôľová, u Američanov vôľová a emocionálna, u Talianov… 😆 … uhádli! Emocionálna! 😀 A u Rusov vodka.) Aj diskusie pri článkoch od Sophie dokazujú, že ľudia sa u nej cítia oveľa silnejšie “ľudsky prichýlení” ako u mňa (ja sa snáď hodím o zem 😛 )… vďaka za to!

Takže ak sa s niekým neviete dohodnúť alebo máte pocit, že hovoríte na celkom inej vlne, skúste si položiť otázku: “Aká energia je?” A následne: “Čo mám povedať/urobiť/ukázať inak, aby ma vnímal ako “svoju” energiu?”

Ale okrem týchto medziľudských transakcií nám enneagram dáva ešte jednu odpoveď – hovorí nám o tom, ako putuje naša duša zo Svetla do hmoty a späť do Svetla.

“Pád z milosti”: spirituálna cesta duše

Enneagram popisuje “logiku duše” a začína stratou kontaktu s našou podstatou v Deviatke. Súčasne je rovnocenný s Cestou Blázna, ako ju popisuje Veľká Arkána v tarote.

Základným východiskom je, že dokonalosť (“Raj”) sa nachádza niekde v Deviatke. (V skutočnosti nie priamo v nej, ale pod ňou na spojnici 7 a 1.) V tomto bode sme všetci jedno, nič netreba dosahovať, netreba sa odlišovať ani presadzovať, treba len existovať.

Vyhnanie z Raja

Ale v jabĺčku sa objaví červík – zážeh ega. Ego sa začína ohraničovať, začína veci deliť na ja <-> ostatní, začína porovnávať (porovnávanie je vlastne jediný spôsob spoznávania, však? 🙂 ) a začína sa separovať. Už to nie je jedno veľké “ja”, ale jeho rôzne aspekty: vôľa, myseľ, srdce, snaha vyniknúť, snaha presadiť sa, snaha dosiahnuť, chuť baviť sa, potreba byť užitočný… A začína “pád z milosti”. Tento “pád z milosti” zobrazuje vnútorný trojuholník 9-6-3. Hovorí sa mu aj “vyhnanie z Raja”.

Strata spojenia s Podstatou v Deviatke vedie k existenčnému strachu, typickému pre Šestku. Bez vnútornej opory (=bez Podstaty) zostáva duša neistá a vydesená, čo zas vedie k vytvoreniu náhradnej osobnosti v Trojke (“náhradnej” v zmysle “neautentickej”), ktorá nám umožňuje prežiť a fungovať. Keď nemáme nič iné než svoje animálne inštinkty a pudy, svet je v Šestke nepriateľský a bojuje sa v ňom o prežitie a pohyb do Trojky je vlastne naše rozhodnutie pozbierať sa a vlastnými silami sa postaviť na nohy – vykonštruovať si pocit seba samého a pocit života a v podstate sa povýšiť na poloboha.

Čím viac sa identifikujeme s tým, čo robíme a dosahujeme, tým viac podporujeme zabúdanie Podstaty – a to nás vracia do Deviatky. Teraz nám už zostáva len rozptýlenie, sústredenie sa na nepodstatnosti a nedôsledný život námesačníka.

Ostatné ennea-typy, ktoré obklopujú základný trojuholník z Deviatky, Šestky a Trojky, sú variácie tohto archetypálneho procesu. Striedajú sa na základe zákona akcie a reakcie: keď mi nevyjde A, kmitnem do pravého opaku. 🙂

Pokus obnoviť Raj

Odpoveďou na pocit nedokonalosti, pochybenia, poškodenia alebo chybnosti v Jednotke prechádzame do protireakcie – k Štvorke, ktorá predstavuje túžbu po dokonalom zdroji. Keď perfekcionistická Jednotka zlyhá v svojej snahe zlepšiť svet a ľudí naokolo, prepadne ju tragická beznádejná túžba po lepšom, typická pre Štvorku. A ešte z iného uhla pohľadu: pocit “hriešnosti” (v zmysle previnenia sa voči dokonalosti) Jednotky vedie k pocitu Štvorky, že bola opustená, ponechaná napospas a vyhnaná z Raja.

Nahradenie strateného Raja

Keď Štvorka nie je schopná spojiť sa so svojím vnútorným zdrojom, pohybuje sa ďalej, do pozície Dvojky. Z pohľadu Dvojky vyzerá upnutie sa na niekoho, kto predstavuje všetko to, po čom túžime, ako dobré riešenie pocitu vyhnania z Raja (Štvorka). Romantická láska vyzerá ako prísľub uspokojenia. Ale po tom, čo sa Dvojke preje hrať stále úlohu rohožky, do ktorej si ostatní čistia topánky, má plné zuby ponižovania sa a prispôsobovania sa a zisťuje, že vzťahy nedokážu naplniť jej pocit nedostatku.

Takže ďalším logickým krokom na vnútornom toku je prekmit do pozície Osmičky: pokúsiť sa o dominanciu a pomstiť sa za všetky tie poníženia, ktoré sme si v Dvojke vytrpeli. Sústredíme sa na to, aby sme sa pohli dopredu a boli silní, nie slabí ako v Dvojke. Nepotláčame svoju vôľu, neuprednostňujeme vôľu iných a nepociťujeme bezmocnosť ako Dvojka, ale sa snažíme mať všetko pod kontrolou a veliť. Máme plné zuby roly obete, čo aj nevinnej – a plné zuby lásky, ktorá nič nevyriešila. Miesto manipulovania iných, aby sme dosiahli to, čo chceme, a úzkostného očakávania, ako zareagujú (a oni vždy reagujú nejako ináč, ako si to predstavujeme) začíname preberať kontrolu a uchmatneme si, čo chceme, bez veľkých ohľadov na iných.

Znovunastolenie Raja

Keď ani tento postup neprinesie naplnenie, urobí duša ďalší krok – smerom k utiahnutiu sa v Päťke. Duša si vezme svoje hračky a odíde od ostatných detí, aby ich potrestala – a svoje hračky si pekne odloží, aby jej ich iní nevzali. Fokus sa posunie na zhromažďovanie a vytváranie zásob a ich bezpečné ukladanie ďaleko od všetkých zásahov a požiadaviek. Vášnivá zaangažovanosť v živote viedla len k prázdnote, takže Päťke sa vidí najbezpečnejšie pozorovať život z bezpečnej vzdialenosti. Poznatky vyzerajú ako niečo, čo by mohlo zaplniť pocit prázdnoty vnútri – a práca s poznatkami vedie k abstrakcii a schémam v Sedmičke. Na vnútornú prázdnotu Päťky reaguje duša tým, že zapodievanie sa mentálnymi modelmi a stimulujúcimi poryvmi ducha v Sedmičke vyzerá ako dobrý protiliek. Duša hľadá naplnenie vo vzrušení z nových myšlienok a v povrchnom kontakte s inými, ktorý je vždy lepší ako izolácia v Päťke.

Mapovanie a plány v Sedmičke vedú k tomu, že duša získa predstavu o tom, ako by veci mohli vyzerať a ako by sa dali dosiahnuť, a dostane chuť meniť svet. Vnútorný tok nás berie späť do Jednotky. Sedmičková potreba byť pozitívny vedie do militantného “páchania” dobra v Jedničke, ktoré sa opiera o defenzívny pocit “som v práve/viem to lepšie”. Ako reakcia na idealistický plán vytvorený Sedmičkou prichádza kritika tých, ktorí sa ho nedržia, v Jednotke.

A krok k vzostupu

V tomto bode je veľmi dôležité nespadnúť späť do Jednotky, pretože potom sa cyklus opakuje znova. V bode Sedmičky máme za sebou celú cestu a máme najvyššiu pravdepodobnosť, že sa nám podarí prelomiť začarovaný kruh a dostať sa na kvalitatívne novú úroveň.

Ale v podstate ak poznáme postupnosť, s akou presvedčenia a spôsob reakcie na seba nadväzujú, môžeme bludný kruh prelomiť v ktoromkoľvek bode. Stačí začať sa venovať svojim “smrteľným hriechom” a odstraňovať ich – a rovnako sa venovať aj svojim “svetlým presvedčeniam”… a odstraňovať ich… 😛 Nezabúdajme: naše presvedčenia a interpretácie toho, čo sa okolo nás deje, pred nami skrývajú väčšinu toho, čo sa okolo nás deje – a tým aj našu cestu späť k Zdroju!

69 thoughts on “Tri základné energie a vyhnanie z Raja

 1. Helar
  myslím,že najzáludnejšie je poznať,aký typ sme,teda identifikovať ho a priznať si ho.Napríklad ak som ja nafúkaný,alebo márnivý,zrejme budem hľadať interpretáciu samého seba všade inde,len nie v tomto bode. A s tou ruskou vodkou si ma totálne zrušila 😀

  Páči sa mi

 2. Máš pravdu… Nedávala som sem podrobne o jednotlivých typoch, pretože to by bolo strán a strán… ale viem jedno: Ak som nafúkaný typ a nemienim si to priznať, tak ešte nie som v bode, kedy mi enneagram pomôže k vzostupu 😛 …

  Je to ako zrkadlo. Buď hľadám – a potom vidím, alebo sa len uveličujem a nevšímam si. Oboje je v pohode. Je to len výpoveď o tom, kde na našej ceste zatiaľ sme. Nie je to výpoveď ani len o tom, kam sa v tomto živote dostaneme – už som videla priveľa náhlych udalostí a osobných tragédií, ktoré celkom zmenili vnímanie človeka, takže “pred” a “po” boli dve diametrálne odlišné veci – a zaťatí egoisti sa stali osvietencami. Myslím, že to bol i prípad budhu Maitréju (ak sa dobre pamätám) – z vraha budhom…

  Každý z nás vie aspoň približne povedať, či je skôr mentálna, skôr emocionálna alebo skôr vôľová energia. Tá posledná sa určuje najťažšie a ja pri odhade ľudí k tomu obvykle pristupujem vylučovacím spôsobom podľa toho, či hlavné hodnoty ležia v pocite, v realite alebo vo vlastnej predstave, ako by veci mali vyzerať (to je to posledné).

  Páči sa mi

 3. S eneagramom som sa stretla už dávnejšie a urobila som tú chybu,že som sa len narýchlo stotožnila s jedným číslo a hneď si o nom začala čítať.Potom som sa snažila prísť na to,akým typom je mój manžel a syn. Ked som čítala tie typy,mala som pocit,že sa nachádzam v každom z nich,takže najprv je naozaj potrebné dobre si premyslieť,ísť na to vylučovacou metódou,trebárs príkladov z vlastného života.Koniec koncov,je jedno,aký sme typ , skôr je dôležité so stotožneným niečo robiť.Ľahšie sa vyberajú skalky zo šošovice,ked vieme ako vyzerá skalka, aj ako šošovica.

  Páči sa mi

 4. Tak ak by som to len mohol tak zhrnut. : staci ak si priblizne zistime aky tym energie sme. Potom zacneme posilnovat tie nase ostatne dva druhy vnimania reality a vsetko drzat v rovanovahe? S tym ze treba si davat pozor na smrtelne hriechy? 😉

  Páči sa mi

 5. Samuel8,

  obávam sa, že “smrteľné hriechy” nám najľahšie pomôžu určiť, kde sa nachádzame… Ale áno, máš pravdu. Potrebujeme si vytvoriť rovnováhu medzi všetkými troma typmi energie – a to nás vezme do bodu pod Deviatkou na spojnici Sedmičky a Jedničky, kde sa pretína so spojnicou Osmičky a Dvojky do bodu rovnovážnosti. A potom už len držať sa v ňom zubami-nechatmi a neskĺznuť dpäť do pozície “ega” 🙂 …

  Páči sa mi

 6. Snake,

  ty si teda parádne švindľovala! Obávam sa, že ty nie si emocionálna energia, ani keď sa po… po… no, to. Ja ťa vnímam ako prevažne vôľovú a popri tom silnú mentálnu, takže niekde na Osmičke alebo Jedničke, v najhoršom na Päťke (ak sa veľmi mýlim). Osobne som za Jedničku – máš presnú predstavu, ako by veci mali vyzerať, a robíš všetko pre to, aby si ich do daného stavu dostala (napríklad strhávaš prelepky “Ježiš ťa miluje” z budhistických plagátov 😛 ).

  Keby si bola emočná, nemám sa s tebou veľmi o čom rozprávať… 😕 Mimochodom, tá Štvorka má v angličtine prezývku Drama Queen… Poznáme, ale nie si to ty… 😀

  Páči sa mi

 7. nezdá sa vám nikomu, že to korešponduje s numerológiou a ak si spočítate dátum narodenia a zredukujete na jednociferné číslo, tak sa ani nemusíte v tom hľadať a je to ?

  Páči sa mi

   • Helar,
    to by bolo fajn, ale k tej rovnovážnej nule mám ešte pomerne ďaleko 🙂 a takých krížencov 😉 ako ja bude veľa, lebo všetci tam smerujeme 🙂

    Páči sa mi

   • Vieš, problém nie je sa tam dostať… ale sa tam udržať… Z času na čas sa podľa mňa na okamih v tomto bode ocitáme všetci. Myslím, že keď meníme uhol pohľadu, tak na zlomok sekundy prechádzame týmto bodom… Je to niečo ako “šmakovka”, čo by sme mohli mať, keby sme neboli tak nechutne ľudskí… 😀 Takže zažívame ho všetci a umenie života je nájsť si cestu, ako ho presne lokalizovať, dostať sa doňho a už ho nikdy viac neopustiť… A potom pokračovať v piatej dimenzii 🙂 , pretože z môjho pohľadu je to vzostupový bod. A preto mnohé tie “vzostupy” sú také ťažké, lebo človek lieta hore-dole okolo tohto bodu a niekedy má príznaky prasaťa a inokedy osvietenca… ono to asi chvíľu trvá, než sa naučíme v ňom udržať a dovtedy je to také “kmitanie okolo”.

    Páči sa mi

   • Helar,
    mám pocit, že si to presne trafila. A kúzelné na tom pendlovaní z rovnováhy do nerovnováhy /kmitanie okolo/ je to, že nikto ma odtiaľ nevyháňa – iba ja 😉 a teda udržať sa tam mám možnosť tiež ja 🙂

    Páči sa mi

 8. Ja som sa nasla v 1 a 9, hlavne v tych neduhoch. Pokusim sa este 1-2x to dokladnejsie prejst, aby som zistila, co mi ten clanok ponuka. Lebo grafy, tabulky a cisla ja nemusim.

  Páči sa mi

 9. Rajka,

  neupínaj sa na enneagram a konkrétny typ. Z bosoráckeho hľadiska je to neveľmi dôležité – dôležité je vedieť, ktorý typ energie si, pretože tebe príjemní ľudia budú ten istý typ energie a od nich sa môžeš menej naučiť ako od tých “menej príjemných”. Proste sa treba sústrediť na posilnenie tých zvyšných typov energie – cez meditáciu alebo cvičenie.

  Ak vieš svoj konkrétny typ, môžeš si urobiť meditáciu, kde prijmeš jeho menej žiarivé stránky 🙂 a uznáš, že keby v niektorých situáciách neboli užitočné, tak ich nemáš. Tým integruješ tieto energie späť do svojej hlavnej energie a budú ťa menej trápiť – a aj sa budú menej často prejavovať…

  Páči sa mi

  • Rajka, Helar,

   je to fakt o tej integrácii najjasnejších i menej jasných stránok … práve v týchto dňoch si užívam prvé výročie integrácie môjho strachu a s úsmevom spomínam na to, ako som pred rokom plakala od bolesti, teraz sa cítim pokojná a ľahká 😉

   Páči sa mi

 10. no, skúsim si spraviť aj ten testík na čísla, ale ako som čítala článok, ja som v tom videla svoj život (nielen nejakú “definíciu”)- za posledných pár rokov… a zrovna pri sedmičke mi napadlo, že som tam teraz a neviem čo ďalej… trápi ma nešťastie vo svete, mám pocit, že každý by mal pomáhať, kým by nepadol doslova na hubu… nielen sa zameriavať na seba, “rozvíjať sa”, teoretizovať, ale konať. no neviem ako môžem pomôcť ja 😦 takže mi to naozaj príde, že sa mrvím na bode č. 7 a neviem, kam sa pohnúť 🙄

  Páči sa mi

  • Boo bak,

   prirodzený pohyb je do Jedničky – a ten ide cez to, že sa snažím svetu nastoliť svoju predstavu a stroskotám… Preto je také dôležité sa do tej Jedničky už nedostať! Najrýchlejšie to ide cez pochopenie, že som len súčasť dokonale vyváženého celku, ibaže ten celok je o maličký kúsok väčší ako to, čo dozriem svojimi očami ja – a tak to, čo vnímam ako nerovnováhu a nedokonalosť, je len rub toho, že na inom mieste mimo môjho pohľadu je prevaha dokonalosti a rovnováhy… Teraz je to blbo povedané, ale príklad: kedysi mi akýsi chlapík zlomil srdce a ja som sa v tom sebabôli váľala ako prasa v bahne 😛 . Vtedy som začula pieseň od Michaela Jacksona She´s out of my life (“vypadla z môjho života”) a nejakým riadením osudu mi v tom okamihu došlo: tak, ako ja žalostím, že mi nejaký chlapík ublížil, tak tento chlapík žalostí, že ublížil nejakej babe a ona mu odišla… že v súčte je to dokonale vyvážené… že odplata možno nestihla “toho môjho”, ale odplata tu bola… 😀 Pre mňa to bol zážitok na celý život. Pochopila som, že vyrovnávacia spravodlivosť presahuje jedno ľudské vnímanie. Treba len dôverovať.

   Ak sa ti podarí nakamuflovať tento postoj dostatočne dlho, zistíš, že už nemáš nutkanie prekmitnúť až do Jednotky, ale že už si medzičasom opustila aj Sedmičku… To je ten stav, keď sa začínaš “ochomejtat” 😛 v okolí bodu rovnovážnosti a si už veľmi blízko svojmu cieľu.

   Nešťastie vo svete je len vyberanie negatívnych vnemov a nevidenie tých pozitívnych. Niekde sú. Musia byť, inak by sa nám zemeguľa bola už dávno rozpadla pod nohami!

   Páči sa mi

   • ach jo, helar, ako sa vrátim späť bližšie k 7, tak na pomedzie 7 a 1? ja tvoje (vaše?? stále neviem… 😳 ) vyjadrenie aj chápem, aj nechápem… nejak sa mi to nevie usadiť v makovici, neviem to poriadne pochopiť- nejak ma to nepreplesklo 😦 alebo som nechápavá 😛
    a ešte… zem sa zatiaľ nerozpadla, ale riadne ju k tomu dokopávame, nie? 😉

    Páči sa mi

   • Boo bak,

    neviem, či to poviem jasne, ale podľa mňa je kľúč v tom, že prestaneme svet vnímať ako dualitu a začneme ho vnímať ako tao:

    Ak by čiernej o trošku pribudlo, čo sa stane? Nič – pretože jej nemôže pribudnúť… Biela a čierna sú v dokonalej rovnováhe a ak sa čierna pokúsi zväčšiť, biela ju bude musieť niekde inde vytlačiť, lebo by inak prelomila hranicu kruhu, ktorý predstavuje Všetko-čo-je… 🙂

    Veci nie sú čierne alebo biele, majú každá jedna črty oboch. My ich ako čierne alebo biele vnímame, ale keď si uvedomíme, že len nevnímame tú momentálne odvrátenú tvár, tak sa zbavujeme dualistického myslenia. Všetko má svoj zmysel. Možno ho nevidíme, ale to ešte zďaleka neznamená, že nie je… A tak vlastne netreba nič “opravovať”. To by sme sa snažili len umelo rozšíriť čiernu – s tým výsledkom, že by sa niekde musela zmrštiť a v konečnom dôsledku bude čiernej i bielej presne toľko, koľko na začiatku…

    Huh, z toho sa už ani divá sviňa nevyzná! 😕

    Páči sa mi

   • mmm… no hej, všetko zlé je na niečo dobré… a to rozmáhanie čiernej a bielej – pochopila som to aj tak, že ak sa zvyšuje utrpenie na zemi (čierna), zvyšuje sa počet ľudí, ktorých to trápi a chcú pomôcť (biela) – môže byť? ale nesedí mi to “netreba nič “opravovať”” – hej, netreba sa v určitých veciach vŕtať, lebo majú určitý zmysel, majú niečo naučiť, ale zaváňa to trošku tzv. “ruky preč” = úplným stránením sa, neochotou pomôcť, vyhováraním sa na osud, a že “to tak má byť”, čo neznášam, lebo ten kto to povie, sa podľa mňa zbavuje hocijakej zodpovednosti, oháňa sa len výhovorkami namiesto konania.
    a celkovo je troška ťažšie nájsť hranicu medzi tým, do čoho sa netreba montovať a tým, čo možno aj čaká, aby sme sa zamontovali 🙂 či sa zasa mýlim? … veru, sme tie divé svine riadne zamotali 😀

    Páči sa mi

   • Je to stále taká nejasná téma. Ak si vezmeš karmu, je pomáhanie otázne… Už sme to tu kdesi rozoberali – a nebolo to dávno (=majiteľka sklerózy si to ešte pamätá 🙂 ).

    To nezasahovanie je dôležité, pretože veľmi často nevieme vôbec odhadnúť, ako sa bude daná vec prejavovať z dlhodobého hľadiska. Myslím, že by sme mali viac spoliehať na samoočistnú schopnosť Prírody. (A ak nehodíme spiatočku v znečisťovaní prostredia, tak tá samoočista bude vyzerať ako koniec ľudského rodu.)

    Tá hranica sa hľadá skutočne veľmi ťažko. Je to všetko súčasť experimentu. Sme tu na to, aby sme menili podmienky, aby sa zistilo, ako sa Príroda so zmenenými podmienkami dokáže vysporiadať – do akej miery a v akom rozsahu. To, že my máme istú predstavu, znamená len jedno: že máme predstavu. Neznamená to, že naša predstava je smerodajná alebo čo len zaujímavá pre Prírodu.

    Milujem domontované divé svine. 😆

    Páči sa mi

   • sice som stále poriadne nepochopila, čo mám robiť, ale som rada, že ma má konečne niekto rád takú, aká som 😀 muahahaaaa 😀 alebo skôr – kvííík? 😉

    ps: najviac ma dostalo toto: “To, že my máme istú predstavu, znamená len jedno: že máme predstavu. Neznamená to, že naša predstava je smerodajná alebo čo len zaujímavá pre Prírodu.” Aspoň čosi chápem – možno je to taká malá facička, podobná tej pesničke od MJ 😉

    Páči sa mi

   • Čo máš robiť? Prestať veci vnímať ako dobré/zlé, vhodné/nevhodné a miesto toho si vždy radšej povedať “veď ono to už je nejako myslené, len ja to zatiaľ celkom nechápem”. To ti zabráni robiť si predstavy Sedmičky a pokúsiť sa ich realizovať v Jedničke. Malo by ťa to úspešne udržať na polceste tak dlho, až sa ti podarí objaviť bod rovnovážnosti a naučiť sa nevypadnúť z neho… 😛 Zrozumiteľné? 🙂

    Páči sa mi

   • vidím to tak, že sa musím ešte nechať životom, skúsenosťami, ľuďmi i sama sebou riadne prefackať, aby som pochopila… teória mi ešte asi úplne nekorešponduje s osobnou históriou a poučením 😛 sice už klopem na dvere 1, ale ako tak pozerám, každé číselko nejak sedí, niečo vyzdvihuje, pred niečim varuje… asi si ten enneagram s popismi povytláčam a budem vtĺkať do hlavy 😉 najmä, aby som každú negatívnu myšlienku vyhnala a nahradila pozitívnou… no to bude roboty! fuf
    prajem veľa šťastia a zdaru nielen sebe, ale aj ostatným sestrám a bratom kvíkavým 😉

    Páči sa mi

  • tak… vedie 1 (ku ktorej smerujem z bodu 7), doplnená 4 a 8 😛 obtrela sa o mňa aj 5,6,7, ale už menej. no katastrofa so mnou 🙂 a tusím za všetko môže minulosť=rodičia 😛

   Páči sa mi

 11. no,mňa v posledných dňoch strašne hnevá moje pedantstvo a prehnané nároky na seba samú vo všetkom…každý ma dotuha vytočí,ked niečo odflákne…a tu článok,kde sa nájdem…popritom som sa stotožnila aj so 6 a 8…čo mi na to poviete? 🙂
  dosiahnuť rovnovážny stav a udržať si ho,sa mi v tomto momente zdá úplne nemožné…to asi bude tou povianočnou zlou náladou,ktorú každoročne mávam 😀

  Páči sa mi

  • dnes som sa veru vzoprela 😀
   ja som strojcom svojho šťastia!!!…nik ma prekrúcať nebude, ani môj anjelik…bude to musieť pochopiť, nič iné mu nezostáva 😀

   Páči sa mi

 12. Sakriš, ďalšia udička 😯 Tiež mám zlý pocit (a akurát dnes poobede) z toho životného prostredia 😦 Mám potrebu s tým niečo robiť, ale neviem sa pohnúť z miesta. A inak ten jin-jang znak ma úplne dorazil!!! (cca pred dvoma týždňami som sa zamýšľala nad niečím a ako dokonalá odpoveď ma napadol jin-jang znak… V skratke, každé zlo má zárodok dobra)…
  Mimochodom, som sedmička.

  Páči sa mi

 13. Filip, ja som sa tu niekde dočítal, že nahnevať sa možeš jedine ty sám, resp. okolie ta može nahnevať (vyviezť z rovnováhy) iba vtedy, ak mu to dovolíš, čiže ak sa vyvedieš z nej sám 🙂
  myslím, že sa nám to stáva všetkým a podľa toho na kolko sa od 0 vzdialujeme do + nás to potom prehadzuje aj do -… a mám pocit že čím mensie tie výkyvy sú, tým častejšie kmitám a tým viac sa aj mení moje okolie (k lepšiemu z môjho uhla pohľadu) a to bez toho, aby som sa ho pokúšal meniť…tu som pochopil, že čím viac sa snažím (pokúšam) meniť ho (na silu) k lepšiemu, tým viac ma odmieta a čím viac sa snažím meniť seba (rozpoznavanie mojich “zlozvykov” a nasledovne ich “opravovanie”), tým viac sa mi mení aj moje okolie…je to naozaj pekne domotane, ale nejako to začína cele do seba zapadavať… napriek tomu “istú” dávku zmätenia, nemôžem poprieť
  Ja som si v tých číslach jednoducho nevedel vybrať… sú všetky také pekné a zaroveň všetky také škaredé … hehe

  Páči sa mi

 14. je to velmi zaujmavy testik… nasla som sa v 8, nasleduje 5 a potom 2.. presne tak to bolo znazornene aj na tom obrazku… z 8 vedie sipka do 5 aj 2…no uz je teda co napravat a vyrovnavat… len by ma zaujimalo ci sa vobec nasiel niekto co je v tej nule… to uz musi byt nejaky borec..hm..

  Páči sa mi

 15. 🙂 Jano, vela o tom neviem, iba to, že mne to pomohlo. Viac k tomu nájdes na webe, ale ja mám konkrétne produkty z tejto stránky http://www.planet-tachyon.com. Sú tam aj videá s vysvetlením od maníka, ktorý to “akože” vymyslel a vysvetluje, ako to vlastne funguje, ale takýchto produktov je na webe viac a je asi lepšie, si o tom najprv nieco prečítaťa nechať si to vysvetliťod niekoho, kto tomu rozumie trosku viac a aj si to najprv odskúšať, pretože lacné to zrovna nieje.
  Zalozené je to “Tachyonovej” technológii, ktorej princípu veľmi nerozumiem, ale istým spôsobom priťahujú (neviem či je to ten správny výraz) energiu z vesmíru a dokážu ňou dobíjať casťi tela, ktoré to potrebujú, resp. sú nedostatočne vyživované, z nejakého konkrétneho dôvodu. Odstraňujú bloky a ja by som ich opísal, ako naradie na opravu poškodených energetických tokov. Vlastne niečo ako nabíjačky pre ľudí, ale aj trosku viac 🙂
  Tachyonizovať sa podĺa tohoto človiečika dá takmer všetko, takže tých produktov je tam samoyrejme viac, ale šak si to v kĺude prečítaj a prípadne aj ostatní budú vedieť niečo poradiť, ak budeš mať ešte otázky

  Páči sa mi

 16. Ozaj sranda tieto eneagramy. Najprv som si myslela ze som vsetky cisla dokopy, ale nakoniec mi uplne priliehavo sadla deviatka- ked som citala info v odkaze od snakebite. Tie symboly su tiez vystižne, len este by ma zaujimalo vibracie ktorych kamenov najlepsie koresponduju s tym ktorym eneagramom. Hladala som na nete a nic som nenasla, teda…zatial. Ak mate nieco, budem rada ked sem hodíte 🙂

  Páči sa mi

 17. K tym tachyonizovanym veciam: bola som raz na prednaške o tychyonoch . Vysvitlo ked som tam prisla , ze je zamerana hlavne na prezentaciu tachyonizovanych produktov cez vyssie spominanu stranku. Mala som teda možnosť vyskušat tie vyrobky- pás na chrbticu, cosi ako klapky na oči a niekolko diskov poukladanych na roznych castiach tela- mala som takto obložená a zabalená do deky (neviem ci tiez tachyonizovanej 🙂 ) lezat a relaxovať. Po polhodke som z tej kopy vecí vyliezla a cítila som sa oddýchnutá ako ked si po príchode z práce doma na chvílu zdriemnem. Zázrak sa nestal, nezmúdrela som, neosvietilo ma, ale dobre sa aspon ležkalo 🙂
  Ale mozno tie vecicky fungujú, ked sa používajú dlhodobo sústavne ak má človek nejaký konkrétny fyzický problém. Nastastie som bola vtedy uplne fit, mozno preto sa mi zdalo, ze tachyony neucinkovali- asi zrovna nemali na co… Ale panie ktore to tam prezentovali tvrdili, ze maju skusenosti so zlepšenim tazkych stavov roznych pacientov (alebo aj zdravých- chrápajúci manžel 🙂 ) , ktorí boli sústavne vystavení tachyonizovaným výrobkom.

  Páči sa mi

 18. Hm, čo mi “náhodný” chce napovedať? Nemám potrebu sa škatuľkovať, či radiť. Dnes som akási nechápavá a tak idem buvať 😀 😀 😀

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s