Ezoterika v kocke: návrat do úplnej Jednoty

Lumír nám poslal svoj článok Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky, ktorý teda prekopírujem aj sem. Než sa doňho však pustíte, malé varovanie: prečítať si a vedieť rozdelenie ešte neznamená pochopiť. Vedomosti sú len “v hlave”, skutočné zmúdrenie sa deje srdcom (nikdy by som nebola povedala, že niečo podobné pustím cez pery! 😕 )… a preto je dôležité veci pochopiť, precítiť a spraviť z nich súčasť svojho denného života. Kým sa k nim budeme stavať len ako k “senzáciám”, budeme síce viac vedieť, ale nedostaneme sa o krok ďalej… 🙂

A teraz už poučovaniu koniec a “frčíme” s ezoterikou! 😛

Světelný hologram, na němž si tvoříme svůj svět a jeho všemožné reality.

Pokud chcete žít v překrásném světě, tak nehledejte žádnou jinou či Novou Zemi než tu, na které právě jste, neboť právě tato planeta, na které právě jste, se transformuje do nové zaslíbené země, na které si bytosti vytváří tzv. Ráj a jeho Zlatý Věk. Jakmile totiž v galaktickém nulovém čase dojde u jednotlivých bytostí ke spojení se svou párovou duší (se svým dvoj- plamenem), čili i ke spojení této planety se svou párovou duší, tak tím u všech bytostí dojde k propojení Jing & Jang tvořivého plamene a aktivaci – Merkaby a tím i opětovnému obnovení PLNÉHO vědomí.

Sjednocení Jing & Jang vytváří tvořivý dvojplamen, čili Mer-Ka-Bu, čímž se obnovuje funkce plného vědomí.

Tímto obnovením tvořivého Jin g& Jang plamene budou bytosti opět schopny si začít samy tvořit opravdový Ráj na Zemi, jako tomu kdysi bývalo, kde je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Bez tohoto propojení se svou párovou duší totiž není možné, aby bytost v sobě obnovila trojitý tvořivý plamen (skládající se z polarit Jing/Jang v rovnovážném souznění a osobního vědomí) a tím se opět stala tvůrcem a bohem svého vlastního světa a jeho realit, jako tomu kdysi bývalo.

Duše, a její trojitý tvořivý princip, skládající se z Jing – lásky + Jang – síly + individualizovaného vědomí.

Tímto propojením dojde také k tomu, že se hmota (částice hmoty polarizované na Jing) propojí s antihmotou (frekvencemi světla polarizovaného na Jang), čímž se VEŠKERÁ hmota (jak planety tak všeho co na ni a uvnitř jí je) stane tekutými světelnými krystaly (což se již začíná dít), které se formují do požadovaného tvaru a projevu existence pomocí představ. Jistě znáte různé “pohádky”, kde se hovoří např. o kouzelné lampě (která v nás bude propojením hmoty s antihmotou aktivována), nebo o ubrousku prostři se či mnohých jiných zdánlivých nemožnostech. No a přesně o tomhle je tzv. Zlatý Věk, který přibližováním se k ose galaktického středu (a jeho nulovému času) již začíná čím dál tím více bušit na dveře. 🙂

Aura hmoty, proměňující se do formy v projevu tekutých krystalů.

Aby mohlo u čehokoliv k takovémuto harmonickému stavu mezi Jing a Jang dojít, je zapotřebí u toho sjednotit a vyvážit (a tím i zharmonizovat) mužský a ženský princip, jelikož jedině tímto vyvážením obou polarit dochází k tomu, že tyto dvě polarity proti sobě již nebojují, ale naopak spolu opět harmonicky spolupracují a vzájemně se doplňují. Disharmonie je totiž všude tam, kde není vyvážen mužský a ženský princip a to z toho důvodu, že převažující polarita -princip se vždy snaží ten druhý princip nějak podmanit a ovládat jej.

Vzájemná interakce polarit Jing a Jang na nichž je založeno veškeré tvoření, pohyb, vzájemná přitažlivost a podstata i funkce projevu veškerého života a existencí.

Tam kde nejsou tyto dvě polarity v rovnováze, vypadá to takto: pokud převažuje mužský princip (tvořivá síla – vůle, čili projekce) světle modrá, tak se bytost uchyluje k násilí a agresivitě a naopak, všude tam, kde převažuje ženský princip (sdružující láska – touha, čili gravitace) růžová, tak se bytost uchyluje k přecitlivosti a touze vlastnit. Toto jsou pravé příčiny dualistického nesváru mezi těmito polaritami, které se následně vyhrocují do všemožných šarvátek! Proto je třeba v každém z nás čím dál tím více vyvážit tyto dva principy, neboť čím více jsou tyto dvě polarity vyváženy, tím méně mezi nimi dochází k napětí a tím více mezi nimi vzniká čím dál tím větší harmonické souznění, obsahující v sobě vědomí kosmické moudrosti – zlatá.

Extáze mezi polaritami Jing a Jang, které jsou v harmonickém souznění.

Pokud máte přání najít si své duchovní dvojče, tak vám doporučuji se s ním nejdříve propojit na mentální úrovni existence, pomocí požádání “andílků” a vizualizace (viz níže uvedený odkaz) a teprve až budete se svým dvojčetem energeticky propojeni a spjati, tak teprve potom si začněte hledat své dvojče i na hmotné úrovni existence, pokud v ní tedy vůbec existuje. Potom se se svým PRAVÝM párovým dvojčetem velice snadno sejdete, neboť k sobě budete přitahováni takovou přitažlivostí, kterou si ve své vizualizaci v energetickém propojení vytvoříte.

Vaše skutečné dvojče ve hmotném projevu existence však nemusí ani vůbec být, neboť u mnohých je toto dvojče jen v antihmotě, čili světelné úrovni existence a dělá té druhé části sebe sama (druhé polovině své duše, čili svého dvojplamene) duchovního průvodce. Toto antihmotné světlo však není duchovní NEPOLARIZOVANÉ pra-světlo, ale světlo polarizované na Jang – antihmotu, které je protějškem polarity Jing, čili hmoty. Tato antihmota je živá světelná geometrie (osobních a kolektivních představ), které jsou zrcadlovým protějškem a protipólem hmoty.

Jelikož ale naprosto všechno má nesčíslné množství paralelních existencí, tak i dvojčata existují ve hmotné existenci (čili dualitě) mohou mít zde na Zemi mnoho svých paralelních existencí, (které vedou do nejrůznějších vývojů a budoucností) a tak z toho důvodu se propojte nejdříve na nehmotné úrovni existence, abyste našli své pravé dvojče. Toto je to důležité, neboť vše se vrací do nulového bodu tvoření, čímž se naprosto všechny časoprostory (jak minulé, tak ty budoucí a paralelní) vrací do jednoho nyní, čili do nekonečného přítomného okamžiku, ze kterého je přístup do naprosto všech našich jiných paralelních životů.

No a pátá dimenze je o tom, že v nulovém bodě tyto dva protipóly spolu splynou opět v jeden celek a vytvoří jednotu. To nastane tím, že se v bytostech obnoví jak plné vědomí, (neboť spolu splyne ta hmotná část s tou antihmotnou), tak tvořivý dvoj-plamen (Mer-Ka-Bah) umožňující spolu s obnoveným plným vědomím (vytvářející tvořivý trojplamen) sjednotit obě vědomí (z hmoty a antihmoty) do jednoho celku, čímž se každá bytost opět stane tvořivým bohem, tvořící si své vlastní světy a jejich reality.

Mystická svatba, čili energetické propojení párových duší a sjednocení jejich Jing & Jang polarit do jedné společné merkaby. Tímto propojením se v obou dvou bytostech obnoví tvořivý troj-plamen, což je Jing + Jang + vědomí (tvořící společně tzv. svatou trojici), čímž se takovéto dvě bytosti opět stávají tvořivými bohy, kterými původně všichni byli.

Náš Božský doplněk, čili náš dvoj-plamen neboli dvoj-paprsek.
http://novazeme.ning.com/forum/topics/nas-bozsky-doplnek-neboli

Mistr Kuthumi – Energie brány – naše Božské dvojče
http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/mistr-kuthumi-energie-brany

Víte, kdo je vaše pravá párová duše a pokud ne, tak jakým způsobem ji najít?
http://novazeme.ning.com/forum/topics/vite-kdo-je-vase-prava-parova

Davidova hvězda neboli Mer-Ka-Bah jsou dva opačně směrované světlené čtyřstěny posvátné geometrie (vytvářející tvarovou vysokofrekvenční anténu & zářič), fungující jako nosič osobního vědomí.

Jak sami vidíte, Davidova Hvězda se skládá z osmi rovnostranných trojúhelníků, ve kterých každý z těchto trojúhelníků má 3 úhly po 60° a protože rovnostranný trojúhelník otevírá bránu do pravých nehmotných duchovních úrovní existencí, tak z toho důvodu mocipáni tohoto světa záměrně vytvořili mýtus o čísle “666”, abyste se toho lidé báli a nehledali skutečnou pravdu. Více podrobností naleznete v následujícím textu.

Záměrně utajované skutečnosti o čísle 666. Nebojte se techto tří šestek, neboť neznamenají nic negativního, ale právě naopak něco velice pozitivního. Tři šestky totiž značí rovnostranný trojúhelník, mající tři stejné úhly o 60°, což právě symbolizují ty 3 šestky! Ti, co v tomto světě vládnou (ale velice brzy již nebudou) nechtějí, aby se lidstvu podařilo tuto skutečnost odhalit a proto vytvořili mýtus o démonech, aby se tohoto symbolu lidstvo bálo a neexperimentovalo s tím.

Rovnostranný trojúhelník se třemi stejně dlouhými stranami totiž vytváří časoprostorovou a dimenzionální bránu vedoucí do jiných světů a dimenzí. Proto je také Boží oko znázorňované jako trojúhelník! Navíc tyto 3 strany znázorňují Jing a Jang v rovnovážném souznění, neboť jsou stejně dlouhé a třetí strana je ten duchovní element, který spojuje Jing&Jang do jednoty a vytváří tzv. svatou trojici, neboli tvořivý dvouplamen.

Z takovýchto osmi rovnostranných trojúhelníků je také sestavena tzv. Mer-Ka-Bah (čili tvořivý Jing&Jang dvojplamen + osobní vědomí) slouží jako nosič celistvého vědomí, čili vědomí z hmotné i antihmotné úrovně existence. Z tohoto důvodu je třeba se energeticky spojit se svým párovým dvojčetem, jelikož spojením zemského ohně Jing a kosmického ohně Jang se obnoví merkaba. Tím dojde k obnovení funkce tvořivého dvoj-plamene, čímž dojde ke spojení hmoty s antihmotou a opětovnému obnovení PLNÉHO vědomí a dosažení úrovně vědomí páté dimenze.

Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul

AWAKENING WITH SACRED GEOMETRY!

Aktivace Krystalu v jádru Země – Earth Crystal Activation

Energetické propojení a sjednocení párových duší přes jednotlivé čakry, fungující každá jako duchovní srdce (čili kolektivní vědomí, tvořící si každé svou vlastní dimenzi, čili úroveň vědomí v projevu multidimenzionálního kosmického vše-vědomí) a obnovení napojení se zpět na své multidimenzionální kosmické JÁ.

Toto kosmické JÁ (nebo Bůh, chcete-li) jsou jiskry kosmického vše-vědomí, které se v jednotlivých dimenzích, světech a jejich realitách promítají do nejrůznějších jednotlivých JSEM (to či ono), čímž se individualizuje do projevu nejrůznějších forem a jejich projevů existencí.

Hu (hjů) putování duše – Soul travel 5 of 17 (Hu, čili hjůůůůů = zvuk zvuků)

Související informace:

Pokud se člověk chce opět stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nebude moci nikdo nikdy nijak a ničím ovládat a manipulovat s ní (dokonce ani tou nejmodernější technologií), tak je nutno si uvědomit, že naprosto vše zdánlivě hmotné obsahuje vnitřní energetický, čili duchovní základ, čímž je vnitřní program pasivního či aktivního individuálního vědomí (individualizovaného do nějakého specifického JSEM to či ono, tvořící svou aktivitou živé tvořivé světlo), které je pravou podstatou veškeré tzv. hmotné existence.

Veškerá tzv. hmota totiž není nic jiného než vnější projekce vnitřních osobních a kolektivních představ těchto jednotlivých vědomí. To znamená, že naprosto vše hmotné vytváří, zhmotňuje a přetváří samo sebe dle změn vnitřního osobního přesvědčení (u živých bytostí) nebo dle změn vloženého programu (u věcí neživých) a to tím způsobem, že se nesčíslněkrát v každé milisekundě mění vnější obraz projevu existence v závislosti na změnách vnitřního přesvědčení či změně vloženého programu.

Na tomto principu, čili na změnách jednotlivých obrázků, projektovaných navenek vnitřními vědomími jednotlivých věcí či bytostí (dle jejich specifických přesvědčení či programů) je založeno tvoření veškeré tzv. hmoty, její pohyb (čili tvoření událostí) a tímto pohybem, čili změnou lokality v prostoru je tvořena i iluze plynoucího času. To znamená, že existence naprosto veškeré pevné hmoty a plynoucího času je pouhá iluze, tvořená osobním a kolektivním přesvědčením, které lze kdykoliv jakkoliv měnit!

V kolektivním vědomí třetí a čtvrté dimenze (tvořící si pomocí svého vyššího vědomí své světy a jejich události) je vložen program (matrix), který udržuje vědomí jednotlivých bytostí zaostřené fokusem své pozornosti na hmotu a plynoucí čas nějakého jednoho specifického světa a proto si jednotlivé bytosti neuvědomují, že jsou především tvořivé vědomí (které je nezávislé na jakékoliv hmotě, čase a prostoru), které se změnou svého osobního přesvědčení může kdykoliv přesunout do jakýchkoliv jiných světů prostorů a událostí, se kterými změnou svého osobního přesvědčení začnou souznít, nebo na které se fokusem své pozornosti zaměří.

Jakmile si tedy bytost uvědomí podstatu toho, jak a čím jsou tvořeny veškeré existence, tedy jak čas a prostor, tak existence a události v nich probíhající, tak je takováto bytost již schopna se změnou fokusu své pozornosti odpojit od programu matrixu a přizpůsobením se vyšším frekvencím začít fungovat v úrovni vědomí páté, či ještě vyšších dimenzích, neboť si začíná uvědomovat, že veškerá hmota čas a pohyb v něm probíhající není nic jiného než INFORMACE o existenci předmětu v prostoru a že veškerá hmota, prostor, čas a události v něm probíhající je vlastně ve své podstatě jen pouhá iluze, tvořena osobními přesvědčeními a programy, které lze kdykoliv jakkoliv změnit.

Čím více si bytosti toto uvědomují, tím více se napojují na centrální zdroj, čili na centrální slunce jednotlivých úrovní – dimenzí kosmického vše-vědomí (v projevu centrálních sluncí), čímž si zvyšují své vnitřní frekvence – vibrace a čím více takovýchto bytostí je, tím rychleji se mění jak kolektivní vědomí časoprostoru ve kterém existují, tak i celý matrix, který se transformuje do vyšší úrovně existence spolu se vším, co v něm existuje. Tím dochází i u všech ostatních jednotlivců ke změně vědomí zevnitř, z podvědomé úrovně existence a matrix se proti tomu nemůže nijak bránit!

Takže, jakmile si bytost uvědomí, že je především duchovní podstata, čili tvořivé vědomí, neboli frekvence světla (vnitřní – duchovní energie), které mají nesčíslněkrát vyšší kmitočet než jakákoliv uměle stvořená ovládací technika, tak ji již není schopna ovládat ani ta nejdokonalejší technika, neboť vědomí, čili duchovní podstata v každé bytosti, funguje na nesčíslněkrát vyšší frekvenci než jakýkoliv ovládací program, který díky své ovládací podstatě (tvořící vnitřní disharmonii) nemůže NIKDY mít vyšší frekvenci, než duchovní podstata osobního vědomí, a proto je naprosto vše, co je uměle vytvořené svou funkcí podřadné a tudíž i podřízené frekvencím a programu osobního vědomí.

Pravý důvod toho, proč se ve Vás vládci a pomocníci matrixu snaží všemi možnými způsoby vyvolávat všemožné obavy, čili disharmonii, je to, že dobře ví, že tím ve vás snižují vnitřní vibrace a pak vás mohou mnohem snadněji ovládat. Takže si uvědomte svou duchovní podstatu (kterou nelze nikdy nijak a ničím ovládat) a nebojte se již vůbec žádných ovládacích zařízení a to ani těch nejdokonalejších, neboť vaše vědomí je nesčíslněkrát mocnější a může (pokud tomu budete věřit) vyřadit z funkce i tu nejdokonalejší techniku, nebo ji dokonce může obrátit proti jejich tvůrcům.

PS: Pokud nechcete žít na nějaké nové zemi a být tam pak třeba jako nutrie v kleci, či jako papoušek ve voliéře, tak se raději na žádnou jinou novou Zem nehrňte, neboť nevíte, kdo ji stvořil, za jakým účelem a co Vás tam může čekat. Též si uvědomte, že žlutá barva je barvou intelektu, čili ega a to již samo o sobě znamená, že tam NENÍ vyvážen ženský a mužský princip, tedy vůle a jeho tvořivá síla s dostatečnou mírou sou-citu, což je zapotřebí k tomu, aby bylo zaručeno tvoření harmonických věcí, bytostí, světů, realit a událostí v nich probíhajících.

Zasvěcení harmonizujícím a transmutačním fialovým plamenem

Meditace na fialový harmonizující plamen.

Související diskuze či blogy:

Pouhým uvědoměním si, že jsme především vědomí, čili duchovní tvořívá energie, lze mentálně požádat o trvalé propojení se svým dvoj-plamenem (čili s druhou polovinou své vlastní duše – svého já) a následně s jeho spoluprací začít vytvářet harmonický svět, ve kterém je pro všechny radost pobývat a žít. Ti z Vás, co na toto propojení potřebují něco více hmatatelného mohou použít meditaci, kterou naleznete na tomto odkazu:
http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/archandel-gabriel-meditace-k

Též je velice dobré si k tomu přečíst i článek uvedený na tomto odkazu:
http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/archandel-anael-poselstvi-z

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní je), se stává hvězda.
http://novazeme.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a-vzestup

Lví brána otevřena! (26.7.-12.8.)
http://novazeme.ning.com/forum/topics/lvi-brana-otevrena-267128

An Urgent Message from Saint German
http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/an-urgent-message-from-saint

Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému všemocnému, láskyplnému a moudrému Univerzu:
http://novazeme.ning.com/forum/topics/aktivaci-a-harmonizaci-sve

Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní a kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomým tvůrcem a pánem své reality a osudu.
http://novazeme.ning.com/forum/topics/jak-pretvaret-vytvaret-a

Návod jak zharmonizovat tento matrix a tím i naprosto vše, co v něm existuje.
http://novazeme.ning.com/forum/topics/navod-jak-zharmonizovat-tento

Životy které žijeme jsou a budou naprosto vždy jen a jen tím, co si v nich sami stvoříme a to z toho důvodu, že veškeré jednotlivé události, které prožíváme, jsou tvořeny našimi vnitřními přesvědčeními a z nich se vytvářejících představ. Proto si kdykoliv můžeme vytvořit takový svět a takové osobní a kolektivní reality, ve kterých je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Pomocí svých tvořivých představ máme totiž neomezenou moc si kdykoliv vytvořit jakoukoliv realitu, jakou si jen přejeme, anebo můžeme kdykoliv libovolně přetvořit všechny ty původní, které se nám něčím nelíbí. Je třeba si uvědomit, že vše, čemu člověk bez jakýchkoliv sebemenších pochyb věří, se stává jeho vnitřní osobní pravdou a následně i navenek projevenou realitu.

Tvořivá meditace: nový sen – nová realita – nový svět.

Ve své představě se zmenšujte a zmenšujte, až se zmenšíte natolik, že se stanete tak malincí, že budete pozorovatelem struktury buňky ve vašem těle. Tam si svou představou přeprogramujte krystalickou strukturu dvou světelných vláken DNA a rozmnožte je na 12 vláknové DNA, jejíž vlákna jsou spirálovitě ovinutá okolo středového, centrálního paprsku světla (fungujícího jako dimenzionální páteř, či středové vlákno stromu života), který vede z centrálního slunce do jádra země.

DNA Meditation

Budete-li dělat tuto níže uvedenou meditaci, tak zaměřte svou pozornost přinejmenším na galaktické centrální slunce, neboť tím bude do vás proudit energie skrz slunce naší sluneční soustavy (čímž jej budete transformovat na vyšší úroveň vesmírného vědomí), nebo se zaměřte rovnou na centrální slunce našeho vesmíru. Centrální slunce jsou naše vyšší já a chcete-li se na ně napojit, tak se při západu slunce dívejte do slunce a představujte si, že se skrze něj díváte do nějakého centrálního slunce, se kterým si přes světelné vlákno vytváříte přímé spojení.

Fire the Grid with Solar Angels Connection!

Centrální slunce jednotlivých úrovní kosmického vědomí jsou naše vyšší já, tvořící jednotlivé dimenze, čili “patra” kosmického multidimenzionálního vše-vědomí, neboli prvotního stvořitele všeho a všech, jehož jsou všichni a všechno nedílnou součástí.

Naším vyšším já je živé tvořivé nepolarizované vnitřní světlo, které svými mentálními aktivitami tvoří centrální slunce, čili nulové body počátku veškerých vně projevených existencí určité dimenze, neboli úrovně kosmického vědomí a veškerých jejích existencí, přičemž každá dimenze (v jejímž jádru je centrální slunce) je tím vyšší a větší, čím vyšší jsou její vnitřní frekvence. Každé jednotlivé centrální slunce (neboli vyšší já) je tedy nejen tvůrcem všech světů a jejich realit naprosto všeho a všech, co ve svém systému tvoření obsahuje, ale zároveň funguje i jako srdce (pumpa), která do veškerého svého stvoření vdechuje část svého aktivního, čili tvořivého vědomí. Tímto jsou tedy tvořeny veškeré projevy existencí, jelikož všichni a všechno jsou nižšími já těchto vyšších já, které je ve svých představách vytváří. Naprosto vše, co se v tomto tvoření odehrává, se navíc odehrává v přítomném okamžiku (tedy jak minulost tak budoucnost a veškeré jejich paralelní existence), jelikož v mentálních, čili duchovních světech čas a prostor neexistuje a ani existovat nemůže.

Naprosto vše než se ale odehraje na hmotné, vně projevené úrovni existence jsou tedy nejprve pouhé vnitřní mentální představy, tvořené naším vyšším já, které jsou vytvářeny na základě jednotlivých osobních přání, požadavků a přesvědčení svých nižších já, přičemž paralelních světů, realit i existencí je tolik, kolik je všech jednotlivých myšlenek. To znamená, že naprosto vše, tedy i my a tato planeta má své paralelní existence, neboť vše, co si dovedeme představit, je již stvořeno a tedy již existuje přinejmenším ve vnitřních mentálních světech. No a jelikož veškeré vně projevené světy a jejich reality jsou pouhé jednotlivé vnější holografické obrázky našich jednotlivých i společných vnitřních představ (které se navzájem všemožně prolínají), tak má každá bytost možnost si změnou svého přesvědčení či fokusu své pozornosti k sobě, do své reality přitáhnout takovou realitu, která se jí líbí, nebo se z tohoto světa promítnout do takového světa a reality, která se jí líbí (čímž by z tohoto světa zcela zmizela) anebo se prolnout s takovou realitou, která se jí líbí a vytvořit tím zcela novou realitu, která je paralelní odnoží nějaké původní.

Je na čase si již uvědomit, že my i planeta a jednotlivé události, tedy my i prostor, čas a události v něm probíhající (a to v kterémkoliv světě či realitě) jsou ve své podstatě jen pouhé jednotlivé osobní a kolektivní mentální představy skládající se z jednotlivých mentálních obrázků (jež se každou vteřinu nesčíslněkrát mění), ze kterých je tvořena pouhá iluze projevu prostoru a plynoucího času. Z tohoto jasně vyplývá, že si každá bytost z těchto stvořených obrazů může dle svého přání libovolně vybírat jednotlivé obrázky a skládat a tvořit si z nich svůj vlastní svět a jeho realitu. Vše, co si dovedeme představit, jsou tedy již existující stvořené obrázky, ze kterých si můžeme vybrat jen ty, které se nám líbí a jsou nám příjemné (a ty ostatní vynechat) a poskládat si z nich ve hmotné úrovni existence takový děj, neboli sled událostí, které si přejeme prožívat.

Klíčem ke schopnosti tvořit si vlastní svět a jeho reality je ukotvit se svým osobním vědomím v přítomném okamžiku (v tady a teď), čímž se spojíme nejen s naším vyšším vědomím (sídlícím v centrálním slunci) a jeho nulovým časem, odkud veškeré tvoření existencí pramení, ale zároveň se nám tím otevře i přístup do veškerých našich paralelních existencí. No a přesně o tomhle je pátá dimenze, neboť v 5. D se bytosti učí svým osobním přesvědčením nebo fokusem své pozornosti vybírat si takové obrázky, které se jim líbí a vědomě si z nich tvořit takové světy a reality, které si přejí prožívat. Takže se spojte přes svou srdeční čakru se svou duchovní čarou, svým osobním nulovým bodem tvoření své existence, čímž se napojíte na harmonizující frekvence prasvětla, obsahující vědomí bezčasové všemocné inteligence, moudrosti a bezpodmínečné lásky Univerza.

Prah do piatej dimenzie
http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/prah-do-piatej-dimenzie-1

Vy ste tvorcami Novej Doby !
http://novazeme.ning.com/forum/topics/vy-ste-tvorcami-novej-doby

Affirmations To Rays Eight To Twelve

Creating the Essence of the 5th Dimension

Return of Super Consciousness

9 thoughts on “Ezoterika v kocke: návrat do úplnej Jednoty

 1. … a preto je dôležité veci pochopiť, precítiť a spraviť z nich súčasť svojho denného života. Kým sa k nim budeme stavať len ako k “senzáciám”, budeme síce viac vedieť, ale nedostaneme sa o krok ďalej…
  Heh…v jednej vete opisany moj dlhodoby a este stale trvajuci problem. Este som clanok necital, len chcem povedat jedno. To “zaradenie do praxe” sa snazim uz asi pol roka, kazdy den, kedy to len ide. Je to taka piplava praca ako oddelovanie maku od piesku. Zrnko po zrnku. Este je sranda, ked nemate ani jedneho cloveka okolo vas co by zdielal vase nazory. Pomaly sa ich bojite pustit z ust. A to je to triedenie. Pomale osmelovanie. A co je cielom? Stav, ako keby sa nic nestalo. Zijete, a je to pre vas absolutna samozrejmost, nie “senzacia”. Vy sice mozete citat knizky o univerzalnych zakonoch, no naozaj sa to musi stat sucastou vase kazdodennej reality. ked ste v potravinach, na zachode 😀 stale… To triedenie zrniek je neustale zvysovanie vaseho vedomia, aby ste v tom “uzasnom stave” ostali co najdlhsie. Aby uz iny svet neexistoval. Az nakoniec “zacnete celou vasou bytostou v kazdom jednom okamziku kracat po vasej ceste za poznanim….a bude vam jedno v akej spolocnosti ste, co vas obklopuje, pretoze vy sa stanete tou spolocnostou a tym co vas obklopuje”.
  😕

  Páči sa mi

  • No, Samuel, ja neviem… Na záchode by som veľmi zákon príťažlivosti nevzývala 😀 , tam by som radšej vypudzovala… 😆

   Naozaj najťažšie je byť v tom namočený sám. Už dvaja ľudia si dokážu vytvoriť taký “minisvet”, v ktorom sa navzájom postrkávajú dopredu, ale keď je človek sám a musí držať zobák, je to bieda. Tiež som tak začínala a až keď som sa skamarátila s GabyBaby a mala som s kým o veciach rozprávať, začala som sa “nakmitávať” na ezoteriku. Dovtedy som bola o ezoterike čítajúci zarytý materialista. 🙂

   Celkom sa to zmenilo pri anjeloch. Teraz ich mám stále v hlave a je mi jedno, v akom svete sa pohybujem, pretože časťou svojej bytosti som už v inom svete. Ak vieš channelovať, skús to s nimi. Majú úchvatný zmysel pre humor. 🙂

   Páči sa mi

 2. 😀 Dakujem. Ja uz nieco vymyslim…. ono nie je to take pochmurne ako som to vykreslil, no predsa…v tazkych chvilach si treba spomenut preco to vlastne robime, nas vytuzeny ciel. A ten ma hna dopredu. Snad sa “raz” a “niekde” stretneme. 🙂
  A tie uvodzovky su tam naschval. 😛

  Páči sa mi

 3. Ahoj Helar aj Samuel, to je to zapalenie vlastneho plamena. U mna to zacalo intenzivne vtedy,ked som sa dostala do poriadnych s…,(ked uz sme pri WC), takze som pochopila,ze uz nemam cas citat knihy,chodit na prednasky,ale musim si dat do poriadku vlastny zivot.
  Z uplneho dna mi pomohla viera,paradoxne je to nieco,co ma udrziava pri zivote. Ved poznam ludi,co by to uz radsej vzdali,myslia si,ze v nebi im bude lepsie.Ale budu sa musiet vratit a dokoncit co nezvladli.S pomocou anjelov je to ovela lahsie.
  Clanok som citala,moze byt,este nad nim “meditujem”,pre mna nie nove,ale zhustene informacie.
  Dakujem, tiez som rada,ze tu najdem blizke duse.

  Páči sa mi

 4. Dobrý večer helar a ostatní
  to, čo sa tu píše ste už zažili? čítala som narýchlo a budem sa k tomuto ešte vracať, ale opis 5D veľmi sedí na môj zážitok – škoda, že som vtedy “spanikárila”

  Páči sa mi

 5. Niektoré myšlienky “dorazili”, ale niektoré neviem stráviť. Lumír prešiel dlhú cestu odkedy publikoval tento článok. Nemôžem si pomôcť, ale Arkturiáni na lodiach, bitky energií a súcit, ako najvyššia forma tvorenia ma neoslovili. Možno zatiaľ 🙂

  Páči sa mi

  • 🙂 Arkturiáni na lodiach sú projekcia toho, kto tú správu prijal. Proste im potreboval dať nejakú formu a toto bolo preňho najprijateľnejšie. Ja som tiež kedysi s anjelmi asi pol roka alebo viac narábala ako s mimozemšťanmi, ktorí ma považujú za takú debilnú, že mi furt tvrdia, že sú Otec a anjeli… To boli časy, kedy som Otcovi hovorila ešte Starý muž. Tiež som mu dala nejakú podobu. Ten môj vyzerá ako Sean Connery s briadkou. 😛

   Mne sa veľmi páčilo v poslednej Suzan Carrollovej, keď píše “Arcturian”, ale nedáva tomu pohlavie, takže sa to dá vnímať ako “arkturiánstvo”, teda označenie istej energetickej kvality. To mi momentálne sedí najviac.

   Aj tá “bitka” je ľudská interpretácia čohosi, čomu nerozumieme. Najväčším úzkym hrdlom nášho vnímania sme my sami a príbeh, v ktorom sme uzatvorení. 🙂

   Páči sa mi

   • To beriem a súhlasím, všetko je naša interpretácia, lenže jediná interpretácia sa tam povýšila na zákon pravdy. Takže som zistila, že to nie je môj priestor na vyjadrovanie 😀 Milujem Eprakone 😆

    Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s