Hypnotizujeme (príklad)

Toto som našla na internete: Hypnóza není kouzlo. Jde jen o to dostat hypnotizovaného pod svou kontrolu pomocí vhodně volených sugescí, kterým nebude schopen odolávat.

Přehled hypnotizačních technik:

 • fixace očí
 • frakciální metoda
 • nesprávná instrukce

Metoda fixace očí

Prakticky nejznámější a nejoblíbenější metoda. Subjekt zůstává během hypnotizace pasivní, prakticky se od něj od počátku očekává pouze to, že dříve nebo později podlehne sugescím únavy, relaxace a tíhy, a podvolí se hypnotickému spánku. Pocit tíže očních víček , který si subjekt “logicky” spojuje s fixací očí, postupně zesilujeme sugescemi únavy a ospalosti, které subjekt nebude dále schopen odolávat. Při sugescích využíváme principu “oči se budou zavírat-oči se zavírají-oči jsou zavřené”, tedy nejdříve připravíme subjekt na něco ,co přijde a pak mu sugerujeme, že to přichází. Subjekt pak sugesci přijímá tak, jak mu bylo předem naznačeno. Tímto ovlivňováním se subjekt postupně dostává zcela pod naší kontrolu a nekriticky přijímá naše podněty. Po zavření očí sugerujeme pocit relaxace, klidu a uvolnění, oprostíme tak subjekt od předchozího “vypětí” a únavy a ten se pak za zavřenýma očima podvědomě cítí “bezpečně a příjemně”.

  Pozorujte upřeně tento předmět. Upřete se na něj.Nyní se několikrát zhluboka nadechněte. Sledujte můj hlas.Zanedlouho zjistíte, že vaše oční víčka budou těžší a těžší. Téměř jako by je něco tížilo. A čím více pozorujete tento předmět, tím jsou vaše víčka těžší. Přivírají se. Pocit tíhy je zavírá.Vaše víčka jsou těžší a těžší, pomalu se zavírají, přemáhá je ospalost a tíha. A máte pocit, že se pomalu, pomalu zavírají, a zavírají, únava a tíha, ospalost. Vaše oči se zavírají..Bude to příjený pocit, až se konečně zavřou. Vaše víčka jsou těžká, stále těžší a těžší, pomalu se zavírají, je těžší a těžší je otevřít, únava je příjemná.Je těžké je nechat otevřené, cítíte, že se brzy pevně zavřou, vaše oči se zavírají, zavírají..

  Jsou zavřené. Cítíte se příjemně. Jste uvolněný. Nechte se příjemně unášet. Vaše hlava je těžší a těžší, nechte ji volně..

  Jste uvolněný, klidný.

Frakciální (dělená) metoda

Jedná se o velmi účinnou prohlubovací metodu, pomocí které lze dosáhnout velmi hlubokého stavu hypnózy (transu). Používá se tam, kde k prohloubení hypnotického spánku pomocí jiných metod selhává. Je to výborný prostředek tam, kde se subjekt zpočátku zažívá pouze lehký či střední stádium hypnózy a pochybuje či nevěří že byl vůbec hypnotizován. V podstatě spočívá v opakovaném hypnotizování a probouzení subjektu několikrát za sebou. Myšlenka frakciální vychází z toho, že každá další hypnotizace činí subjekt vždy o trochu více přístupný sugescím a tím i každé další navození hypnózy dovoluje dosáhnout větší hloubky transu. Důležitým je fakt, že hypnotický spánek pokračuje i krátký čas po dehypnotizaci, obzvláště, je-li proces probuzení náhlý či překvapivý.
Faktické použití této techniky je následující. Před probuzením je subjektu sděleno nasledující:

Za chvíli vás probudím z hypnotického spánku.

Budete bdělý, ale ihned se budete cítit znovu velmi ospalý. Budete cítit, že stěží budete schopen udržet oči otevřené a zůstat bdělý.

Víčka budou velice těžká, budou stále těžší a těžší, a vy nebudete schopen udržet oči otevřené.

Nebudete schopen zabránit jejich mrkání a zavírání.

S každým výdechem se budete se cítit ospalejší a po chvíli se vaše oči zavřou.

Budete hluboko v hypnotickém spánku, hlouběji než kdykoli dříve.

Nyní budu počítat do tří. Při čísle tři se probudíte a vy otevřete oči. Budete však velmi ospalý. Vaše oční víčka budou těžká, tak těžká, že nebudete schopen je udržet dlouho otevřená a vy znovu upadnete hypnotického spánku.

Raz.. dva.. tři… Nyní jste bdělý, můžete otevřít oči.

Stává se, že subjekt zůstává jen pasivně sedět. Může také začít mrkat či jevit známky ospalosti či vypadat, že spí. Jestliže je dotázán, co se děje s jeho očima. Může odpovědět, že se cítí ospalý, mnohem častěji je subjekt zmatený, a odpovídá, že o ničem neví. V každém případě pokračujte.

Cítíte se tak trochu ospalý, že? Je velice těžké nechat oči otevřené, že?

V tomto bodě začne subjekt skoro vždy jevit známky ospalosti např. mrká, zavírá oči. Každý z těchto projevů je třeba sledovat a spojovat s dalšími sugescemi, které mohou vypadat následovně.

Oční víčka se stávají těžká… vaše oči se zavírají. Cítíte se ospalý. Nyní zavřete oči. A spěte!

Jestliže měl subjekt oči již zavřené, je třeba změnit sugesci následovně:

Vaše oči jsou zavřené. Spěte.

V tomto místě může být hypnotický spánek prohlouben standardními metodami, ale obvykle to není třeba, neboť je tato technika navržena právě k tomuto účelu. Popsaná hypnotizace se opakuje několikrát za sebou. Po zavření očí lze modifikovat techniku několika dalšími prohlubovacími sugescemi a dále sugescí, že kdykoli sugerujete hypnotický spánek či vyslovíte slovo spánek, subjekt rychle upadne do hlubokého hypnotického spánku, a neprobudí se do té doby, dokud mu nedáme pokyn k probuzení. Poté je subjekt instruován k dalšímu probuzení. Tentokrát je mu ale sugerováno, že bude vzhůru a bdělý a bude se cítit dobře, ale jakmile na něho promluvíte, bez ohledu na to co říkáte, zjistí, že se jeho oči těžknou, bude se cítit unavený a ospalý a jeho oči se zavřou a on upadne do hlubokého hypnotického spánku, mnohem hlubšího, než v jakém se nachází nyní.

Někde v této fázi hypnotizace můžeme provést zkoušku hloubky hypnózy. Například katalepsii očí s tím, že subjekt nevyzíváme, aby oči zkusil otevřít:

Nyní nebudete schopen otevřít oči. Jestliže se o to pokusíte, nepůjde to. Ale vy si nepřejete to zkoušet. Jsou pevně zavřená. Nyní jste uvolněný, uvolněný stále více. Vplouváte hlouběji do hypnotického spánku.

Dále se pokračuje sugescemi probuzení jako dříve, nebo se subjekt instruuje tak, že po probuzení jakmile uslyší slovo spánek či jiné s ním související, ucítí silné nutkání zavřít oči a spát.

Metoda nesprávné instrukce

Tato metoda se s úspěchem užívá tam, kde se subjekt nedaří zhypnotizovat tradičním způsobem. Subjekt může být příliš nervózní či napnutý, nebo se například může hypnotizaci vědomě (i podvědomě) bránit, a při pokusech o ní ji aktivně odmítá. Cílem popsané metody je nejprve subjekt přesvědčit ke spolupráci, přimět ho podstoupit jednoduché (i smyšlené) testy a během nich provést rychlou, a pro subjekt, nečekanou hypnotizaci. Aby subjekt ze začátku tuto metodu přijal, můžete mu popsat tento “test” jako cvičení, které mu v budoucnu pomůže k snadnější relaxaci. Pro uklidnění mu popište cvičení tak, že vyžaduje několik týdnů denního procvičování a velmi dobrou představivost. A tu si právě “otestujete”. Nesprávná instrukce vychází ze skutečnosti, že je fyzicky vyloučené otevřít oční víčka, jestliže oči současně tlačíme nahoru směrem do čela. Subjekt je na chvíli zmaten, a toho využijeme k navození hypnózy. Během “testování” nejdříve zadáváme subjektu jednoduché úlohy typu “představte si, že”, které je schopen splnit prakticky každý jedinec. Cílem je odvést jeho pozornost a vnuknout mu pocit bezpečí a zcela vytěsnit myšlenky na hypnózu. Vyhněte se proto ve svém projevu známek “uspávání” nebo monotónnosti. Naopak, chválíme úspěchy a posilujeme jeho případnou aktivitu. Při samotném navození hypnózy využíváme jeho zmatek, který vzniká tím, že subjekt není schopen zadanou úlohu vykonat. Pocit zmatku povzbuzujeme (“víčka jsou zavřená pevněji a pevněji”) a neschopnost je otevřít deklarujeme jako sugesci. Než si subjekt stačí uvědomit, že se vám podrobuje, ocitá se pod vaším vlivem a uvedení do hypnotického spánku a se pro něj stává východiskem. Je důležité v této fázi nezaváhat a přebrat nad subjektem plnou kontrolu. Sugerováním relaxace a únavy následně hypnózu prohloubíme.

Pohodlně se usaďte a uvolněte se.

Nechte subjekt sedět, ruce na kolenou, tělo je uvolněné a nehybné.

Myslíte si, že máte dobrou představivost?

Jestliže subjekt odpoví “Ano”, pokračujte. Jestliže odpoví “Ne”, prostě konstatujte, že je na sebe příliš přísný a pokračujte.

Jinými slovy, dovedete si se zavřenýma očima přestavit nějaké prostředí, vybavit si ho v duchu a vidět ho pak před očima?

Zase, pokračujte na “Ano”, jestliže “Ne” přejděte to-viz výše.

Dobře. Nyní několika způsoby prozkoušíme vaší představivost. Popíšu vám, co chci abyste si představil, a až zavřete oči a vybavíte si to, tak se vás zeptám na to, co vidíte. Dobře.

Následující příklad je možno upravit. Jestliže subjekt neřídí, použijte něco s čím je dobře obeznámen.

Máte auto?

Jestliže “Ano”, pokračujte, v opačném případě nalezněte jiné téma.

Výborně. Zavřete nyní oči a představte si, že stojíte před svým autem. Až ho již zřetelně uvidíte, kývněte.

Počkejte na kývnutí.

Dobře, stojíte nyní před svým autem, díváte se na něj. Jakou má barvu?

Počkejte na odpověď.

Dobře. Otevřete dveře a nastupte si. Sedíte za volantem. Už? Kývněte.

Počkejte na kývnutí.

Nyní se díváte přímo před sebe. Tachometr ve středu, nalevo, nebo napravo?

Počkejte na odpověď.

Je tachometr kulatý, půlkulatý nebo obdélníkový?

Počkejte na odpověď.

V pořádku, a dokážete si vybavit, jakou barvu má jeho ručička?

Počkejte na odpověď.

Výborně. Otevřete oči. Viděl jste vše jasně a zřetelně?

Počkejte na odpověď.

Nyní vyzkoušíme vaši představivost trochu jinak. Pak se budeme vědět o vaší představivosti více. Můžeme? Tentokrát, když zavřete oči, představíte si koupaliště, pláž, bazén nebo jezero nebo moře. Nyní zavřete oči. Nyní chci, abyste si představil, že jste na koupališti. Až si zřetelně vybavíte prostředí koupaliště, kývněte.

Počkejte na kývnutí.

Výborně. Nyní se rozhlédněte po koupališti a řekněte mi, co vidíte.

Počkejte na popis.

Jsou tam také nějací lidé?

Jestliže “Ano”, řekněte tohle “Vyberte jednoho z nich a popište mi ho”. Jestliže “Ne”, nechte subjekt popsat nějakou jinou jednotlivost, kterou vidí.)(Tato část fakticky obsahuje nesprávnou instrukci.

Velmi dobře. Můžete otevřít oči. Viděl jste všechno jasně? Jakoby vnitřní obrázek? To značí, že máte dobrou obrazotvornost, protože jsem vás ptal na něco, co jste si musel v mysli vytvořit. Nyní pokročíme dál a zjistíme, jak dobře si umíte představit nějaký jednoduchý předmět. Tentokrát, když zavřete oči, představíte si, že pozorujete měsíc, který je v úplňku.

Zavřete nyní oči. Chci, abyste si představil, že sedíte někde venku, na pláži nebo možná sedíte doma v ložnicí a díváte z okna. Je noc, a vy se díváte nahoru na měsíc. Abych vám pomohl si měsíc vybavit, chci, abyste vaše oči stočil nahoru, a víčka mějte stále zavřená. Nyní tedy stáčejte oči jakoby nahoru do vašeho čela, jako byste mohl měsíc vidět právě zde (Dotkněte se lehce jeho čela) uprostřed vašeho čela.

Nyní zrychlete lehce tempo instrukcí a čtěte tento odstavec jako jednu plynulou větu.

Stáčejte teď oči nahoru do vašeho čela a jak tak činíte, vaše víčka jsou pevně zavřená, čím více se snažíte je otevřít, tím pevněji jsou zavřené, zkuste je teď otevřít, nejde to, jsou uzavřené pevněji a pevněji, nejste schopen je otevřít, vidíte že to nejde, jsou pevně zavřená. Stop, nyní se přestaňte snažit a uvolněte: Spěte! Hezký a příjemný pocit se nyní rozlévá po celém těle. Všechny svaly vašeho těla jsou nyní příjemně uvolněné. Dýchejte klidně a hluboce, příjemné uvolnění se nyní šíří vaším tělem od hlavy až k patám.

16 thoughts on “Hypnotizujeme (príklad)

 1. Chcel by som sa spýtať či hypnoza nie je nebezpečna.Však hypnotizujúci môže vsugenerovať tomu druhému hocičo,premňa zamňa aj smrť.Takysto som počul že ludia ktorý boli hypnotizovaný sa niekedy začali spravať čudne,začala sa im napr. hnusiť biblia a celkovo začali byť zlí.Píše sa v biblii že hypnoza je jeden z najťahších hriechov pretože bereme človeku jeho slobodnú vôľu.Preto by som chcel počuť váš nazor na hypnozu a jej riziká. Ďakujem

  Like

 2. Filip,

  viem o týchto názoroch. Viem o hororoch, ktoré sa ponatáčali s témou hypnózy. Viem o entertaineroch, ktorí ľudí zabávajú tým, že si na pódium zavolajú niekoho, zhypnotizujú ho a nechajú ho štekať ako psa. A čítala som aj komentáre ľudí, ktorí hypnózu používajú v psychoterapii (teda na liečenie), a tí tvrdia, že človeka nemožno zhypnotizovať do niečoho, čo sám nechce.

  Ja som hypnózu v tomto slova zmysle použila len raz, v rámci výcviku. Pomáhala som ďalšej účastníčke ísť späť v spomienkach. Bolo to pomerne jednoduché a celkom nenásilné – a ona bola po celý čas pri plnom vedomí a mohla to prerušiť, ak by nebola chcela pokračovať. Myslím, že pri hypnóze takisto ako pri všetkom ostatnom veľa závisí od etiky. Aj keď idete ku chirurgovi, musíte sa naňho vedieť spoľahnúť. Je hriech pichať do iných nožom – ale keď to robí chirurg, ktorý má svoje poslanie a má na mysli vaše dobro, je to úplne v poriadku.

  Existuje aj autohypnóza, kde hypnotizujeme sami seba. Tú asi nemožno označiť za hriech, pretože sami sebe nemôžeme brať slobodnú vôľu. Autohypnóza je však základom mágie a nepochybujem, že sa nájdu ľudia, ktorí aj mágiu označia za hriech – paušálne, bez prihliadnutia na to, ako ju človek použije.

  Paušalizácia nie je na mieste – ani u hypnózy, ani u iných tém. Keby som chcela, zhypnotizujem hocikoho bez toho, aby sa mi čo len pozrel do očí alebo bol so mnou v jednej miestnosti… Trénovaní obchodníci napríklad používajú hypnotické techniky pri predaji. Základ týchto techník spočíva v tom, že len cez kladenie otázok vytvárajú dovtedy neexistujúce prepojenia medzi vašimi niekdajšími zážitkami a ich produktom. Toto by asi nikto netrénovaný neoznačil za hypnózu – a pritom to hypnóza je!

  (Mimochodom, spôsob, akým toto píšem, je tiež do istej miery “hypnotický” – takže pozor na mňa 😛 !) Pri hypnóze, bosorovaní, prírodnom liečiteľstve a ostatných veciach (aj iných náboženstvách či vierovyznaniach) platí: ak sa tým nikomu neubližuje, nemá nikto príčinu to označiť za “hriech”. “Hriech” je kresťanská kategória. “Zločin” je spoločenská kategória. Obe spája kategória “neetické”. Je neetické ubližovať, ovládať, brať slobodnú vôľu. Ale hypnóza sama osebe toto nerobí – robí to človek, ktorý ju použije neetickým spôsobom. Hypnóza je nástroj – a nástroj nemôže byť hriešny. Hriešny môže byť len zlý úmysel.

  Like

 3. Bol by som rad, keby si o hypnoze napisala viac. Hlavne o autohypnoze,
  pretoze sa mi nechcene podarilo a autohypnozu, ani neviem ako a o hypnoze viem len to co priemerny clovek, chcel by som o hypnoze vediet vsetko, mozes mi to poslat aj e-mailom, ak sa ti niekedy bude chciet, vies je to pre mna velmi dolezite, hlavne preto lebo si sam sebe nechcene ublizujem, uz som o tom pisal na inej tvojej stranke, dakujem ti vopred.

  Like

 4. Zaujimam sa o hypnozu no moc vela jeste nevim ale tak lidi jedno vim , ze v hypnoze se clovieku nemuze nic zle stat no stekani a takovi vieci jo ale umrit nebo krast to se neda osobie ktorou jste zhypnotizovali muzete nanutit en vieci ktore by potencionalne mohla udelat i bez hypnozi takze ”normal” cloviek si nenanuti smrt a ani nebude kradnou na vas povel nebo neco podobniho no ale pozor kdiz to cloviek vazne chce tak i udela.
  PS: kdyby ste mneli nejake informace o hypnoze muzou to byt i blbovini tak please poslite mi ich na e-mail predem diki

  Like

 5. Ahoj helar, trochu sa venujem hypnoze. a mam na teba otazku:ked hypnotizujem kamaratku tak ked je spln ona vidi mesiac ked zaspava a prebudza ju to a ruši ju to .Co to znamena ? preco sa to stava? je to normalne?? Vopred Dakujem za odpoved

  Like

 6. ahoj. chcela by som sa opýtať na jednu vec. chcela by som skúsiť hypnózu, no však neviem, čo k tomu treba. v článku “Metoda fixace očí” sa píše, že: “Pozorujte upřeně tento předmět”.. no a mám otázku, že aký predmet k tomu treba? vopred diki za odpoveď

  Like

 7. Meba,

  niektorí ľudia reagujú na spln precitlivením. Nemá to nič spoločné s hypnózou – možno len to, že citlivejších ľudí možno ľahšie hypnotizovať.

  Ecko-girl,

  ide o hocijaký predmet. Mňa v poslednom čase takto “uspáva” kyvadlo, keď channelujem. Lesklý a monotónne sa pohybujúci predmet je najlepší.

  Like

 8. ahojte ..
  mam otázku či je nebezpečná hypnoza ako ked hypnotizujem kamarata … čítal som že môže to poškodiť psychiku … poradte prosím … dakujem ….

  Like

 9. ja som skúšal autohypnózu a som zatiaľ zdravý 😀
  možno.. 😕 ktovie.. 😀 pre svet šialenec? 😀 a vlastne, kto je normálny? Kde je tá hranica ? 😀

  Like

 10. Dobry den,
  ja by som chcela navrhnut otcovi, ktory je alkoholik, aby vyskusal hypnozu. Pocula som, ze hynoza dokaze vyliecit zavislosti.Chcela by som sa spytat aj Vas ci je to mozne a tiez by som sa chcela spytat, co ine by ste mi vedeli poradit ohladom alkoholizmu. Ako vyliecit? Ako pomoct? Budem vdacna za akekolvek rady 🙂

  Like

 11. Ahojte……mna samotná hypnoza fasicinuje ,len by som potrebovala niakého odborníka čo sa jej venuje…….strašne by som pomocou hypnozi zistila svoje minulé životy dá sa povedat že som tým už pomaly posadnutá……
  Čo sa tíka toho že hypnoza je nebespečná….stále je to vec názoru a hlavne závysí od toho kdo vás hypnotyzuje …….všetko čo denne robýme je niakým sposobom nebespečné…….
  Každému vravým urobte to čo vás pritahuje život je príliš krátky 😀

  Like

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.