Tarot a Strom života

Na internete som našla výťah z nepublikovaného textu “Strom života v tarote v štyroch svetoch”, ktorý sa symbolikou viaže na Kabbalu. Sama nie som kabbalistka, takže mi veľa vecí z neho nič nehovorilo, ale povedala som si, že ho spracujem – “na lepšie časy”. (Už párkrát za života som sa stala niečím, čím som pôvodne vôbec nechcela byť. Možno “kabbalista” bude tiež na programe 😛 …) Ako som sa pripravovala pri spracovaní, zistila som, že popis kariet sa opera nie o samotnú Kabbalu, ale o jej hermetickú interpretáciu.

Strom života a jeho zefiry

Aby sme mali z čoho vyštartovať, musíme začať Stromom života s jeho desiatimi kruhmi (zefirami). V svojej podstate zefiry predstavujú postupný proces chápania Božieho plánu, ako sa prejavuje v našom svete:

 1. Keter = koruna: Boží plán / Stvoriteľ / nekonečné svetlo/ Ehyeh Asher Ehyeh – SOM ČO SOM (Abolútne vedomie); meno Boha je Eheieh, archanjel je Metatron, žijú v nej Živé Sväte Bytosti Chaioth ha Qadesh a svetská čakra je prvotný kozmický vír Primum Mobile, Rashith ha Gilgalin.
 2. Chokmah = múdrosť: Božská realita / odhalenie / Yesh me-ayin – niečo z ničoty (sila poznania) ; meno Boha je Jehovah, archanjel je Raziel,sídlia v nej Kolesá (Ophanim), napovedá naplnenie osudu a svetská čakra, ktorá sa s ňou spája, je Zverokruh. Prirovnáva sa k palivu do motora.
 3. Binah = porozumenie v zmysle pochopenie: Porozumenie / pokánie / rozum (sila lásky); „ženská“, meno Boha Jehovah Elohim, archanjel Tzaphkiel, sídlia v nej Tróny (Aralim) a spája sa s planétou Saturnom. Prirovnáva sa k motoru.
 4. Chesed = láskavosť: Milosrdenstvo / láska k Bohu (s úmyslom emulovať ho), (sila vízie); viac informácií wikipédia neobsahovala, takže skladám zo svojich zdrojov: meno Boha je pravdepodobne El, Boh hojnosti (neoverené), archanjel je Zadkiel, anjeli Chasmalim („smejúci sa anjeli“ alebo „anjeli svetla“), planéta Jupiter.
 5. Geburah = tvrdosť: Rozsúdenie / sila / rozhodnosť (sila úmyslu); meno Boha je Elohim Gebor, archanjel je Camael, sídlia v nej anjeli Serafíni (Ohnivé hady) a spája sa s planétou Marsom.
 6. Tifaret = okrasa: Symetria / rovnováha / súcit (kreatívna sila); meno Boha je Jehovah Aloah va Daath, Boh vedomostí a poznania, archanjel je Rafael, sídlia v nej anjeli Malachim („Poslovia“) a spája sa so Slnkom.
 7. Netzach = víťazstvo: Zvažovanie / iniciatíva / vytrvalosť (sila večného teraz); meno Boha je Jehovah Tzabaoth, Boh Hostiteľ, archanjel je Haniel, žijú v nej anjeli Elohim (božstvá v rôznych náboženstvách) a spája sa s planétou Venušou.
 8. Hod = sláva, majestátnosť: Podvolenie sa / úprimnosť / stálosť (sila intelektu/pozorovania); meno Boha je Elohim Tzabaoth, archanjel je Michael, žijú v nej Beni Elohim (Synovia boží) a spája sa s planétou Merkúr. Zefira, v ktorej sa odohráva väčšina mágie.
 9. Yesod = základ: Plné spomenutie si / súvislé poznanie / brána k ostatným oblastiam vedomia (sila zhmotnenia); meno Boha je Shaddai El Chai („šaddeelki“), archanjel je Gabriel, žijú v nej Cherubíni/Kerubovia, anjeli nebeských (akašických) záznamov, ale planétu neviem.
 10. Malkuth = kráľovstvo: Fyzická prítomnosť/ vízia a ilúzia, dosiahnutie / realizácia Božieho plánu (sila liečenia). Meno Boha je Adonai Melekh alebo Adon ha-Arets, archanjel je Sandalfon, žijú v nej Ashim („ohnivé duše“, duše tých, čo práve dosiahli dokonalosť), ale planétu som nezistila.

Štyri energetické roviny

Všeobecná schéma: Dych Boží schádza nadol štyrmi svetmi Kabbaly z čisto spirituálneho do čisto materiálneho. V každom zo svetov je Strom života a Dych schádza nadol jednotlivými zefirami od Keteru do Malkuthu a tým do Keteru nižšieho sveta:

 • Atziluth (Palice; „Svet emanácií“)
 • Yetzirah (Meče; „Svet formovania “)
 • Briah (Poháre; „Svet tvorenia“)
 • Assiah (Mince; „Svet konania“)

Takto v archetypálnom svete Atziluth schádza z Eheieh do Adonai Malekh. Táto zefira odovzdáva svoj impulz Keteru v Briahu, svete archanjelov, a na tejto rovine prechádza dych of mužského cheruba Metatrona k ženskému cherubovi Sandalfonovi. Táto odovzdáva impulz Keteru v Assiahu, astrálnej rovine, kde ho preberajú Chaioth ha Qadesh, “sväté živé bytosti”, teda zverokruh, ktorý je vírom energie a schádza nadol k Ashim, “dušiam ohňa”. Úlohou tejto roviny je rozložiť astrálne formy tak, aby mohli prejsť cez závoj negatívnej existencie a znovu sa zrodiť v materiálnej rovine v Keteri Assiahu. Tu ho prijíma Rashith ha Gilgalim (Primum Mobile alebo „okruh prúdenia“ Lorda Kelvina) a odovzdáva nadol po Cholem Yesodoth, hmotný blahobyt, Malkuth roviny Assiah.

Tým máme štyri stromy jeden nad druhým – 40 zefír, teda 4 esá a 36 kariet Malej Arkány zoradených do 4 tém podľa jednotlivých svetov, kde každá je prisúdená istej planéte v astrologickom dekanáte a ovládaná je 2 anjelmi zo skupiny šemamforé (=nositelia Božieho mena).

Význam čísel

2 zjednocuje sily pozitívneho a negatívneho, ohňa a vody, citu a rozumu, kráľa a kráľovnej jednotlivých sád. Preto znamená začiatok alebo spustenie niečoho. Harmónia, potešenie, láska, zrkadlenie. Sféra kolesa premien a zverokruhu.

3 produkuje princa. Je to výsledok zjednotenia v dvojke. Spirituálna karta. Perfektné zhmotnenie kráľa a kráľovnej. Saturn = stálosť a zdržanlivosť.

4 produkuje princeznú. Materializácia dostáva konkrétnu, hmotnú podobu. Často znemená nový začiatok. Materiálna karta. Realizácia moci Jupitera. Zefira Chesed, príjemca svätých síl, z ktorých pochádzajú všetky Ctnosti.

5 kombinuje prvé párne a prvé nepárne číslo a označuje opozíciu, protiklad, konflikt. Sféra Marsu, boj, konkurencia. Zefira Geburah = tvrdosť, prísnosť. Spojenie vedomostí a poznania/múdrosti.

6 nazýva Nichomachus “forma formy” a pytagorejci “dokonalosť častí” – predstavuje vidinu dosiahnutia. Sféra Slnka = moc, pozícia, vláda. 6 = dosiahnutie. Zefira Tiphereth = spostredkujúca inteligencia, pretože zapríčiňuje pretečenie vplyvu do zásobníkov požehnaní.

7 sa v hebrejčine nazýva vraj shibo alebo dostatok/nadbytok a zjednocuje spirituálnu 3 s materiálnou 4. Znamená nadprirodzenú silu alebo možný výsledok dosiahnuteľný cez odvahu alebo zručnosti. Sféra Venuše = vonkajšia nádhera. Zefita Netzah = nádhera intelektuálnych ctností. Moc presahujúca materiálnu rozvinu.

8 je energetická kocka a jediné číslo sady, ktoré pozostáva z dvoch rovnocenných čísel. Znamená materiálny úspech, ale sterilný, taký, čo nevedie ďalej. Osamelý úspech. Sféra Merkúru = génius. Zefira Hod = osamelý úspech. 8 = slabá sila, ktorej chýba iniciatíva. Bojovnosť bez uváženia.

9 je trojnásobná trojka. Predstavuje spiritualitu a funguje ako horizont ohraničujúci všetky ostatné čísla. Predstavuje Základnú Silu. Sféra Mesiaca, ktorá ovláda vodu Zeme, ženské a negatívne aspekty. 9 = silná základná sila. Zefira Yesod = cesta čistej inteligencie.

10 je začiatok novej sady desiatich kariet. Sila v jej dokonalom zavŕšení. Sféra Zeme. Pevná, dovŕšená sila. Sila prejavujúca sa len cez materiálne prvky.

Esá predstavujú vždy korene danej moci v sade.

Palice – Strom života v rovine Atziluth

Eso Palíc: (Keter v rovine Atziluth, Korene sily Ohňa) Eheieh je kreatívny výdych, Tvoriaci Duch. Cez neho vchádza život do Keteru najvyššieho zo štyroch svetov a klesá andol k Malkuthu najnižšieho zo štyroch svetov.

Dvojka Palíc: (Chokmah v rovine Atziluth, Princ Domínií, Mars v Baranovi) Zjednocuje silu kráľa a kráľovnej. Spojenie Ohňa a Vody. Duch Yod [Jehovah] na povrchu vody. Chokmah sa rozpína nad všetkými hlavami. Mars v Baranovi má absolútnu moc. Preto vplyv nad ostatnými dobrý alebo zlý v závislosti od sebahodnoty.

Trojka Palíc: (Binah v rovine Atziluth, Materializovaná Sila, Slnko v Baranovi) Vyprodukuje Princa. Výsledok spojenia Kráľa a Kráľovnej. Tu je zjednotenie pozemského Boha YHVH a Pánmi Tvorenia Binah Elohim základom prapôvodného poznania/múdrosti. Formy viery a jej korene. Amen. Slnko, stredobod moci Zeme v Baranovi poskytuje realizáciu nádejí = vytvorená sila.

Štvorka Palíc: (Chesed v rovine Atziluth, Dokonaná Práca, Venuša v Baranovi) Produkuje Princeznú tým, že sa veci ustália a usadia. Absolútno. Chesed je kontajner všetkých Svätách Síl a z neho vyžarujú všetky Ctnosti. Venuša v Baranovi je v plnej plodnosti – odtiaľ dokonaná robota.

Päťka palíc: (Geburah v rovine Atziluth, konflikt, potýčka, Saturn v Levovi) Opozícia. Elohim Gebor je Pán Problémov (a bitiek). Posilňuje opozíciu. Geburah je stelesnené príkorie. Zjednocuje Múdrosť a Poznatky. Tu Saturn zatieňuje Leva a preto vznikajú konflikty. Definitívny úspech alebo neúspech sa prejavuje inde.

Šestka Palíc: (Tifaret v rovine Atziluth, Víťazstvo, Jupiter v Levovi) Dosiahnutie výsledku/cieľa. Dvojstranný vplyv zemského Boha a Pánov Tvorenia Elohim [Jehovah Aloah va Daath] zameraný na NETZACH, Poznanie, dáva absolútny úspech vo veciach zručnosti a odvahy. Moc Jupitera sa spája so žiarivým svetlom Leva a dovršuje myšlienku. Tiphereth je Sprostredkujúca Inteligencia, pretože napĺňa Zásobárne Požehnania. Preto prichádza po Konflikte Víťazstvo.

Sedmička Palíc: (Netzach v rovine Atziluth, Chrabrosť, Mars v Levovi) Možný výsledok. Sila prekračujúca Materiálnu rovinu. Mars v Levovi dodáva bojový aspekt. Jehovah Tzabaoth, zemský Boh, prejavuje obrovskú, ale kontrolovanú silu. Netzach je Žiarivá Nádhera všetkých intelektuálnych Ctností. Ich súhrn vytvára Chrabrosť.

Osmička Palíc: (Hod v rovine Atziluth, Rýchlosť/Mrštnosť, Merkúr v Strelcovi) Osamelý úspech. Meno je Pán armád Elohim Tzabaoth. Bojová sila bez obmedzenia. Merkúr v Strelcovi súčasne naznačuje, že sa môže použiť priveľa sily odrazu. Mrštnosť koňa, ktorý však nikam nebeží. Úspech, ktorý nikam nevedie.

Deviatka Palíc: (Yesod v rovine Atziluth, Veľká Sila, Mesiac v Strelcovi) Veľká základná sila Shaddai el Chai = Obrovský a Mocný. Má ten istý charakter ale menšiu intenzitu než Desiatka. Jemný Mesiac trochu brzdí oheň Centaura Strelca – dáva veľkú silu, ktorá sa však využije na dobrý účel. Zefira je Cesta Čistej Inteligencie.

Desiatka Palíc: (Malkuth v rovine Atziluth, Útlak, potlačenie, Saturn v Strelcovi) Dokončená a upevnená sila. Adonai Malekh = Kráľ moci Zeme. Dodáva ohňu Palíc všetko potláčajúcu silu – krutosť. Saturn splýva s ohňom Strelca, ale nekontroluje ho. Takýto mocný zážeh ohňa vyšľahne k Mužskému Cherubínovi, Metatronovi, v Ketere Briahu. [Božský Impulz tým, že sa posilní hlavne v svojej materiálnej podstate, sa stáva krutosťou a útlakom.]

Poháre – Strom života v rovine Briah

Eso Pohárov: (Keter v rovine Briah, Korene sily Vody) Mužský cherubín po pravici Boha Metatron prijíma vplyvy od Adonai Malekha.

Dvojka Pohárov: (Chokmah v rovine Briah, Láska, Venuša v Rakovi) Zjednocuje Kráľa a Kráľovnú, pozitívne a negatívne sily Lásky a Rozkoše. Ratziel, archanjel síl Kolesa/Víru dodáva silu. Sústredenie na Lásku.

Trojka Pohárov: (Binah v rovine Briah, Hojnosť, Merkúr v Rakovi) Produkuje Princa = hojnosť pochádza z lásky. Tzaphkiel ovláda sily Saturna, pomocou ktorých stabilizuje Merkúra, mnohostrannosť ktorá dodáva akciám plodnosť.

Štvorka Pohárov: (Chesed v rovine Briah, Spojené potešenie, Mesiac v Rakovi) Produkuje Princeznú. Realizácia, zhmotnenie. Zadkiel predstavuje zatiaľ kladnú moc Jupitera, ale Mesiac v Rakovi destabilizuje. Šťastie sa blíži ku koncu. Priveľa pasivity na to, aby sa skutočne dosiahla dokonalosť.

Päťka Pohárov: (Geburah v rovine Briah, Strata potešenia, Mars v Škorpiónovi) Opozícia neutralizuje moc Pohárov. Camael je archanjel ovládajúci silu Marsu. Hádky a boje – protiklad lásky. Mars v Rakovi = rozvírenie stojatých vôd. Všetko sa zintenzívňuje. Koniec radosti. Smútok. Pretvárka. Zradenie lásky.

Šestka Pohárov: (Tifaret v rovine Briah, Pôžitok/radosť, Slnko v Škorpiónovi) Dosiahnutie cieľa/úspechu. Rafael je archanjel Slnka. Zjednotený vplyv prináša to, čo sme si na materiálnej rovine želali. Zmyselný pôžitok. Vplyv Slnka v Rakovi vnáša nekľud a pripravuje pohromu. Ak je Slnko silné, prináša márnivosť.

Sedmička Pohárov: (Netzach v rovine Briah, Ilúzia úspechu, Venuša v Škorpiónovi) Možný úspech. Nebeská sila Haniel je archanjel spojený so silou Venuše. Úspech je len zdanlivý. Nebeské sily ho vynulujú. Nogah, kruh Venuše, predstavuje vonkajšiu nádheru. Venuša v Škorpiónovi je záblesk svetla na stojatej vode. Všetko je len opakovanie myšlienky.

Osmička Pohárov: (Hod v rovine Briah, Odchod od úspechu, Saturn v Rybách) Osamelý úspech. Michael, archanjel Ohňa, je príliš silný pre slabú silu 8. Saturn vo vzdušných Rybách dodáva malomyseľnosť a neschopnosť konať/lenivosť. Celko ilustruje dočasný úspech, ktorý opustíme, len čo sme ho dosiahli.

Deviatka Pohárov: (Yesod v rovine Briah, Materiálne šťastie, Jupiter v Rybách) Silná základná sila. Gabriel je archanjel Vody na materiálnej rovine. Má na starosti tvorenie a rodenie – preto oznamoval narodenie Krista či Jána Krstiteľa. Viac viazaný na materiálno ako Sandalfon, pretože 9 je menej dokonalá ako 10. Jupiter nie je až taká dobrá kombinácia s Rybami ako Mars, preto karta symbolizuje takmer dokonalé šťastie.

Desiatka Pohárov: (Malkuth v rovine Briah, Dokonalý úspech, Mars v Rybách) Dokonaná a upevnená sila. Sandalfon, Ženský Cherubín, archanjel a veliteľ Anjelov. Ženský Cherubín prijíma vplyv zhora a premieňa ho na vplyv do Zverokruhu, Kruhu materiálneho tvorenia, ktorý odovzdáva Živým bytostiam, Chaioth ha Qadesh [Keter]. Mars poskytuje vplyv Ohňa, Ryby vplyv Vody. Toto je preto mimoriadne šťastná a priaznivá karta.

Meče – Strom života v rovine Yetzirah

Eso Mečov: (Keter v rovine Yetzirah, Korene moci Vzduchu) Sväté Živé bytosti [Chaioth ha Qadesh] predstavujú samotný Zverokruh tak, ako Chokmah v rovine Assiah predstavuje jeho kruh. Dostáva energiu z Malkuthu v Briahu, ktorý znemná Dokonalé šťastie.

Dvojka Mečov: (Chokmah v rovine Yetzirah, Znovunastolenie mieru, Mesiac vo Váhach) Zjednocuje Kráľa a Kráľovnú a vytvára Harmóniu. Aufanim je Koleso premien. Preto anjelo cyklického symbolizmu znovunastoľujú mier. Jemný vplyv Mesiaca a vášnivé vzdušné Váhy ukľudňuje a vyvažuje.

Trojka Mečov: (Binah v rovine Yetzirah, Trápenie, Saturn vo Váhach) Produkuje Princa = začiatok a koniec. Nositeľ smrti. Aralim nazývaní Tróny. Hrdinstvo zintenzívňuje Princa – preto Trápenie. Matný Saturn v ohnivom Vzduchu podporuje túto predstavu.

Štvorka Mečov: (Chesed v rovine Yetzirah, Oddych od boja, Jupiter vo Váhach) Uskutočnenie. Chasmalim = žiarivý kov, možno zlato či striebro. Anjeli svetla. Uskutočnenie žiarivosti – preto oddych od boja. Mocný Jupiter obmedzuje horúčavú žiaru Váh, čím podporuje túto predstavu.

Päťka Mečov: (Geburah v rovine Yetzirah, Porážka, Venuša vo Vodnárovi) Opozícia, Boj. Seraphim = anjeli s formou planúceho ohňa („ohnivé hady“). Nič nezmierňuje planúcu horúčavu boja, ktorý musí priniesť porážku. Venuša v miernej povahe Vody a Vzduchu podľahne každej sile.

Šestka Mečov: (Tifaret v rovine Yetzirah, Zaslúžený úspech, Merkúr vo Vodnárovi) Dosiahnutie úspechu. Malachim – Kráľovská Sila a tí, ktorí dosahujú úspech jeho zapríčinením. To znamená úspech nie vďaka šťastiu, ale vďaka cielenej snahe. Merkúr = génius. Mnohostrannosť pôsobiaca na tvárny materiál Vody sa snaží o úspech a dosiahne ho.

Sedmička Mečov: (Netzach v rovine Yetzirah, Nestabilné snaženie, Mesiac vo Vodnárovi) Sily presahujúce materiálnu rovinu. Elohim = predstava sily, preto úspech, ale Nebeské Sily ho prekonajú a destabilizujú. Výsedok je zosilnený tým, že Voda/Vzduch Vodnára je zosilnené nestabilným Mesiacom.

Osmička Mečov: (Hod v rovine Yetzirah, Nedostatočná sila, Jupiter v Blížencoch) Osamelý úspech. Beni Elohim = Synovia Boží, nižší a nevýznamný rád Anjelov. Neschopnosť prekonať obmedzenia stanovované 8. Jupiter = Moc, ale zakladá sa len na Vzduchu/Vzduchu Blížencov, takže nedokáže moc rozvinúť v plnom rozsahu.

Deviatka Mečov: (Yesod v rovine Yetzirah, Zúfalstvo a krutosť, Mars v Blížencoch) 9 = silná základná sila. Kerubovia = sfingy pozostávajúce z prvkov, nositelia Božieho trónu, ktorí lietajú krúživým pohybom, čím vytvárajú vír (a teraz dovetok v angličtine, nekabalistovi ako mne celkom nezrozumiteľný: “outcasting answering to Rashith ha Gilgalim [Keter’s First Swirlings]“). Silná sila s tendenciu rozptýliť sa, vyzerá ako krutosť a beznádej. Mars má vo Vzdušno-Vzdušných Blížencoch svoju plnú silu.

Desiatka Mečov: (Malkuth v rovine Yetzirah, Zánik, Slnko v Blížencoch) 10 = dokonaná a stabilizovaná sila. Ashim = Duše Ohňa. Tieto dokončujú svoju prácu, ktorou je zničenie a rozbitie astrálnej formy, aby mohla prejsť negatívnymi závojmi a znovu sa zrodiť v Keteri roviny Assiah. Slnko = výrazná, ohnivá energia, ktorá ničí okrem prípadov, keď pôsobí na veľmi pevný materiál alebo je zmiernená. Pôsobenie na Blížencov, najslabšie z Vzdušných znamení, je zničujúce. Na porovnanie: smrtiace šípy Apollóna. [Tu myšlienky nadobúdajú formu, ale astrálna škrupina sa rozbíja, aby sa myšlienky mohli zrodiť v materiálnej rovine.]

Mince – Strom života v rovine Assiah

Eso Mincí: (Keter v rovine Assiah, Korene sily Zeme) Primum Mobile [Rashith ha Gilgalim]. Primárny energetický vír, zárodok všetkej hmoty (Lord Kelvin).

Dvojka Mincí: (Chokmah v rovine Assiah, Harmonická zmena, Jupiter v Kozorožcovi) Zjednocuje Kráľa a Kráľovnú. Všetky sily pôsobiace na Zemi. Jupiter = Pokojná sila pôsobí na Kozorožca = Pustú Zem. Dáva harmonickú zmenu, ale žiaden produkt.

Trojka Mincí: (Binah v rovine Assiah, Materiálne počiny, Mars v Kozorožcovi) Produkuje Princa = dokonalé zhmotnenie síl Zeme. Sféra Saturna [Shabathai= oddych] obmedzuje jeho pôsobenie. Mars svietiaci na Kozorožcovu pustú zem prináša hmotné počiny, ale nie viac.

Štvorka Mincí: (Chesed v rovine Assiah, Raná moc, Slnko v Kozorožcovi) 4 = Realizácia, zhmotnenie.
Sféra Jupitera = moc [Tzadekh = spravodlivosť]. Tak vyzerá realizácia moci. Slnko = sila a moc, svieti na Kozorožca = pustú, neúrodnú zem: dominuje, ale nevedie k ničomu ďalšiemu.

Päťka Mincí: (Geburah v rovine Assiah, Materiálne ťažkosti, Merkúr v Býkovi) 5 = opozícia, konflikt, boj. Sféra Marsu [Madim = vehementná sila] to podčiarkuje. Merkúr = génius, ale nepraktický a nestabilný. Pomerne neschopný vysporiadať sa s ťažkou, apatickou zemou v Býkovi.

Šestka Mincí: (Tifaret v rovine Assiah, Materiálny úspech, Mesiac v Býkovi) 6 = dosiahnutie výsledku. Sféra Slnka = moc, hodnosť, vláda [Shemesh = Slnečné svetlo]. Tieto dávajú hojný úspech. Mesiac, vládca prílivov a odlivov, osviežuje Býka a rozrušuje neplodnú Zem, ktorú zanechalo Slnko – dáva obrovskú plodnosť.

Sedmička Mincí: (Netzach v rovine Assiah, Nenaplnený úspech, Saturn v Býkovi) Sila presahujúca materiálnu rovinu. Nogah = sféra Venuše = Externá nádhera. Vonkajšok vyzerá dobre, ale Nebeské Sily zničia prísľub. Prítmie Saturnu na ťažkej, nehybnej zemi Býka nedáva šancu na úrodu.

Osmička Mincí: (Hod v rovine Assiah, Opatrnosť, Slnko v Panne) Osamelý úspech. Sféra Merkúru = génius [Kokab = Hviezdny svit]. Pri len čiastočnej úspešnosti tendencia byť príliš opatrnícky. Slnko = opatrnosť a Panna = presnosť dávajú plodnej zemi úspešné výsledky. Merkúr nepútaný silou 8 nemá dostatočnú energiu.

Deviatka Mincí: (Yesod v rovine Assiah, Materiálne zisky, Venuša v Panne) 9 = silná základná sila. Levanah = sféra Mesiaca, ktorá vládne vodám Zeme. Sila ovládajúca ženské a negatívne sa obvykle nazýva šťastie. To prináša zisky. Venuša, plodná sila, v plodnej zemi Panny prináša nárast hmotného majetku.

Desiatka Mincí: (Malkuth v rovine Assiah, Bohatstvo/hojnosť, Merkúr v Panne) 10 = upevnená a dokonaná sila. Sféra Elementov [Cholem Yesodoth] = sila vládnuca len materiálnym veciam. Merkúrov mnohostranný génius uplatnený na plodnú zem Panny zaručuje úrodnosť a absolútne materiálne zisky. Malkuth Assiahu – pod ním už nie je nič ľudské. [Vyvrcholenie svetskej prosperity a pokroku.] (Po tomto sa možno nasmerovať buď nahor alebo prejsť do Qlippothu – podľa Kabbaly vraj „zlé sily“.).

A teraz ešte jedno na záver:

Zverokruh a jeho priradenia

 • Baran: Stúpajúce plamene. Ovládajúca sila.
 • Lev: Útočiace plamene. Múdra sila.
 • Strelec: Rozbiehajúce sa plamene. Veľká a mocná sila.
 • Býk: Úrodná zem v údolí. Exaltovaná sila.
 • Panna: Vlniaca sa zem a nízke pahorky. Spravodlivá sila.
 • Kozorožec: Strmá, skalnatá a neúrodná zem. Sila obrovská a mocná.
 • Blíženci: „Barančeky“ na nebi (cirrhus). Mocná sila.
 • Váhy: Kumulostratus. Významná, slávna sila.
 • Vodnár: Dážď klesajúci z mrakov. Sila zhmotňujúca a zhmotnená.
 • Rak: Víry v prúdiacej vode. Sila, ktorá dodáva moc.
 • Škorpión: Zvlnená hladina vody. Rozumne sa zadeľujúca sila.
 • Ryby: Morský príboj. Pomstiaca sa sila.

4 thoughts on “Tarot a Strom života

 1. Viem že tento komentar nebude pasovať ku članku vyššie ale musim vas požiadať o všeobecnu radu….som v začarovanom kruhu doslova ktory si sam tvorim aneviem z neho vyjsť aj ked velmi chcem…som zufaly vždy si poviem že zajtra to už zmenim ale asi to nedokažem alebo to nechcem dokazať fakt neviem čo robiť…topim sa vo vlastnych problemoch…prosim o radu lebo s nejakymi antidepresivami sa moc napchavať nechcem a vychodisko vidim len v duchovnej oblasti….vopred dakujem

  Páči sa mi

 2. Antoan,viem o com to je presla som tym a este aj prechadzam,chces radu-este raz si precitaj co si napisal,odpoved je tam “ZAJTRA to uz zmenim,ale asi to NEDOKAZEM alebo TO NECHCEM DOKAZAT…!Klucove slovo je ,,NEDOKAZEM,NECHCEM”,je fajn ze si uvedomujes zacarovany kruh ktory si vytvaras sam, ale tuzba po zmene je stale len v hlave a nie v dusi.Ked si nieco velmy zelame a prosime o to,BUDE TO VYPOCUTE! Moja rada je zelaj si to celou SVOJOU dusou ,popros,podakuj a odovzdaj to VYSSEJ MOCI.A ty prejdi k cinom a od ZAJTRA nieco na sebe zmen,aj ked si to mozno nikto nevsimne(to nieje podstatne) ale ty budes vediet ze si presiel od myslienky k cinu A TO JE ZACIATOK!Drzim palce aj na nohach a lieky neber, SI V PORIADKU LEN TVOJA DUSA CHCE ABY SI SI JU ZACAL VSIMAT,ak budes chciet daj vediet ake robis pokroky.

  Páči sa mi

 3. Miriam, pekne si Antoanovi poradila, velmi pekne 🙂 . Antoan uzasne je, ze si to uvedomujes a chces to aj zmenit. mozno si este stale nenasiel kluc, ale verim, ze nie je daleko. ja osobne som v tej dobe, ked si to pisal prechadzal niecim podobnym. a poviem, ze este nikdy som nebola tak mimo ako cele to obdobie od leta do zimy. no kazdy den mi svitlo aspon na par chvil a to mi dodalo sily bojovat dalej. teraz je toho svetla kazdym dnom ovela viac 🙂 . preto este mozem dodat k miriam, negativne myslienky jednoducho posli s laskou prec a najlepsie urobis ak sa rozhodnes pre zmenu TERAZ HNED a nie az zajtra. sila je v pritomnom okamihu….preto pozoruj svoje myslienky a slova…snaz sa, aby vyjadrovali lasku a tvoje pravdive Ja…a vedz, ze sa vysledky dostavia.

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s