Vývin čakier od Anodea Judith

Ďalší článok po dlhej odmlke z knižky Anodea Judith – Východné telo, západná myseľ, tentokrát o vývine čakier:

“Celý svet je javisko a všetci – muži i ženy sú len herci. Majú svoje výstupy a vstupy. A niekto hrá naraz viac rolí.” — William Shakespeare

Vývoj schopností a konceptov súvisiacich s každou čakrou nastáva v živote progresívne – každá ukončená fáza podporuje zdravé prebudenie ďalšej čakry. Aj keď väčšinou fungujeme cez všetky čakry, existujú určité vývojové štádiá v ktorých sa učíme rôzne zručnosti čakier a pripájame si ich do osobnosti.

Naše čakry sa väčšinou vyvíjajú postupne odspodu až navrch súčasne s naším vekom, pričom niekedy je nevyhnutné aby sa vývoj novej čakry začal, aby sa vývoj čakry pod ňou mohol ukončiť, teda vývoj čakry sa prekrýva s vývojom nasledujúcej. Samozrejme u každého jedinca sa nachádza odchýlka a táto nezrovnalosť sa rozširuje smerom k vyšším čakrám.

Prvý kompletný cyklus čakrového vývoja trvá približne 20 rokov. Celý cyklus sa opakuje na komplexnejšej úrovni keď dieťa opustí domov a začína svoj dospelý život.

1. Čakra

vývoj: stred tehotenstva – 12 mesiacov po pôrode, vrcholí vo 4.-5. mesiaci

“Čokoľvek si želáme zmeniť v dieťati by sme najprv mali preskúmať a zistiť či to nie je niečo čo by sa dalo lepšie zmeniť v nás.” — C. G. Jung

Prvá čakra súvisí s formovaním fyzického tela počas predpôrodného vývoja a raného detstva. V tomto štádiu je rast tela najrýchlejší a je naň zameraná životná sila. Vývojovou úlohou dieťaťa je naučiť sa ovládať svoje telo – satie, jedenie, trávenie, uchopenie, sedenie, lezenie, státie, chodenie a manipuláciu s predmetmi – v súhrne ako zaobchádzať s fyzickým svetom a náročnou gravitačnou silou. Tieto úlohy sú neuveriteľne náročné a zaberajú väčšiu časť vedomia počas prvého roku.

Vedomie dieťaťa je zamerané dovnútra, s malým uvedomením vonkajšieho sveta. Bábätko žije zrastené v symbióze so svojou matkou, ešte si neuvedomujúc svoju oddelenosť. Kým sa dieťa nenaučí pohybovať sa bez pomoci hoci aj minimálna nezávislosť je nemožná. Objavenie a ovládnutie motorických funkcií je prvým krokom k nezávislosti.

Vedomie v tomto štádiu sa sústreďuje hlavne na prežitie a fyzický komfort. Keď sú tieto potreby patrične uspokojené, ukotvujú ducha do fyzického tela a dieťa sa cíti vítaným vo svete. Úspešný postup cez toto štádium nám dáva zmysel pre dôveru a prisvedčuje naše právo byť tu a naše právo mať. Toto štádium buduje základy bezpečia a uzemnenia umožňujúc seba-zachovanie a formujúc fyzickú identitu.

2.čakra

vývoj: 6 mesiacov – 2 roky, vrcholí v 12.-18. mesiaci

Druhá čakra, ktorú charakterizuje dualita, vnem, pocit a mobilita prichádza do vedomej pozornosti zhruba v šiestom mesiaci, keď ostrosť zrakového vnemu umožňuje dieťaťu zaostriť na vonkajšie predmety a získať širšiu perspektívu. Pozorovateľný stav čulosti nastáva keď si dieťa sadne a prvýkrát si uvedomí veci v priamom dosahu.

Ako sa dieťa učí liezť a chodiť, vyvinie si schopnosť vzdialiť sa od matky a okúsiť krátke chvíle nezávislosti. Dieťa začína prichádzať na to že je samostatným jedincom. Pretože je stále veľmi závislé na matke je tento objav vzrušujúci a desivý zároveň. Zaťažené rozpornosťou sa dieťa vydáva do sveta rôznorodosti a možností, pričom toto štádium je charakterizované konfliktom rozdelenie verzus pripútanie.

Počas jeho skúmania dieťa zažíva svoje prvé rozdiely – dvojaké alternatívy – dobré a zlé, potešenie a bolesť, blízkosť a vzdialenosť, seba a iných. V tejto fáze sú tieto rozdiely skôr cítené ako chápané. V tomto bode dieťa charakterizujú potreby, vnemy a túžby. Potreby chcú byť uspokojené. Vnemy dávajú priestor túžbam. Potreby a túžby vyznačujú motiváciu na premiestňovanie – uvidieť niečo, pohybovať sa k tomu, spájať sa s tým a začleniť sa do toho (najčastejšie pomocou úst). Keďže jazyk zatiaľ nie je vyvinutý, hlavný spôsob komunikácie je cez emócie. Toto štádium sa sústreďuje na vznik emocionálnej identity, ktorá je zameraná na seba-uspokojenie.

3.čakra

vývin: 18 mesiacov – cca 4 roky

Tretia čakra začína fázou “pokus o autonómiu”. Dieťa sa úspešne “vyliahlo” z matky a cíti sa dosť bezpečne v tejto oddelenosti aby chcelo experimentovať s jeho vôľou. Čo bolo bezmocnou túžbou v druhej čakre sa teraz stáva činom vôle, s malou nádejou úspechu :) . Vývoj jazyka umožňuje dieťaťu pochopiť čas v pomeroch príčiny a následku. Táto realizácia umožňuje začiatok kontroly impulzov a zdržanie pôžitkov. (Keď zjem zeleninu, dostanem dezert.) Tu už  podvedomé, inštinktívne stavy nižších dvoch čakier začínajú podliehať vedomej kontrole, signalizujúc výstup vedomého ja a zobúdzanie ega.

”Sila hraníc nášho ega je výsledkom všetkých správne objasnených vývojových kríz.” — J. Bradshaw

Dieťa je v tomto štádiu prirodzene sebecké a praje si vytvoriť pocit osobnosti, sily, a schopnosť samostatne vytvárať a definovať seba samého. Uvedomuje sa ako oddelená bytosť a zameriava sa na dynamiku sily cez skúmanie a vývin jeho osobnej vôle. Významným úspechom dieťaťa je zmysel pre samostatnosť a vôľu,  harmonicky vyvážená s vôľou ostatných. Zlomenie vôle dieťaťa je veľmi škodlivé, rovnako ako umožnenie prílišného pocitu kontroly dieťaťa bez nastavenia limitov. Toto je formovanie osobnej ego identity, zameranej na seba-definíciu.

4. čakra

vývin: 4 – 7 rokov

Štvrtá čakra sa vyvíja keď dieťa opustí tvrdohlavú egocentrickosť tretej čakry a začína prejavovať záujem o vzťahy mimo tých hlavných s matkou a otcom. Toto neznamená že srdce sa ešte neotvorilo. V predchádzajúcich fázach je srdce otvorené, ale nie je inteligentné, je nevedomé svojej lásky. Keď sa zobúdza štvrtá čakra, láska sa stáva viac vedomou, spávanie je vedome prispôsobené na vyjadrenie alebo získanie lásky.

Samostatnosť vyvinutá v tretej čakre dáva základ pre vzťahy s ostatnými. Vzťahy v rodine poskytujú dieťaťu prvý model na formovanie ich vlastných vzťahov. Dieťa internalizuje vzťahy v rodine a začína mať kamarátov rovnakého veku. Charakter týchto vzťahov podstatne vplýva na sebavedomie dieťaťa a z tohto dôvodu odmietnutie alebo strata môže byť v tomto štádiu zvlášť škodlivá.

Svet rodiny je sociálnym základom pre vstup do väčšieho sveta škôlky a školy. Rozmýšľanie cez pojmy umožňuje vnímať svet ako komplexný súbor vzťahov a porozumieť týmto vzťahom je dominantnou úlohou. “Prečo to oheň robí teplým?” “Prečo Zuzkina mamina jazdí na inom aute?” “Prečo má ocko bradu a ty nie?” Naučiť sa ako veci spolu súvisia je hlavným zameraním vedomia v tomto štádiu.

Táto fáza hlási formovanie našich vzťahových programov a našej sociálnej identity. Úspešné vytvorenie zdravej sociálnej identity je podmienené seba-akceptáciou, ktorá zároveň umožňuje akceptovanie iných.

5.čakra

vývin: 7 – 12 rokov

Toto je fáza kreatívneho vyjadrovania. Keď dieťa vyvinie svoju sociálnu identitu a chápe základným vzťahom medzi sebou a svetom, rozvinie sa obdobie osobnej kreativity. Keď boli predchádzajúce etapy úspešné, dieťa má pevné vnímanie vlastnej osobnosti a je energeticky a emocionálne naplnené. Vzniká tu túžba posunúť túto energiu ďalej do kreativity, do činu, ktorý dáva niečo naspäť, ponúknuť vlastný prínos pre svet. Schopnosť urobiť tento prínos a byť zaň uznaný je podstatné pre udržanie zdravého ega. Myslenie dieťaťa funguje na symbolickejšej úrovni, umožňujúc kreatívne a abstraktné rozmýšľanie.

Toto je doba rozmachu, experimentovania a kreativity. Z tohto dôvodu je dôležité podporovať prirodzenú zvedavosť dieťaťa a jeho kreativitu. Rovnako dôležité je modelovanie zdravých foriem komunikácie. Toto obdobie je formovaním kreatívnej identity s dôležitou vlastnosťou seba-vyjadrenia.

6. čakra

vývin: v puberte (adolescencia)

 Zobudenie tejto čakry potrebuje schopnosť rozoznávať vzory a modely, a aplikovať ich v životných rozhodnutiach.  Predstavivosť pomáha dieťaťu vyvinúť symbolickú predstavu o svete.

Pre dieťa v puberte to značí obdobie opätovného preskúmania ich sociálnej identity, pričom tentokrát je táto voľba viac vedomá. Sociálna identita štvrtej čakry je zväčša vytvorená na báze nevedomej reakcie na rodinnú dynamiku. U dieťaťa môže začať záujem o spiritualitu, mytológiu, alebo symbolizmus, buď cez hudbu, texty, známe filmové ikony alebo najnovšiu módu v škole. Keď je tomuto záujmu umožnené dospieť vedie k formovaniu archetypálnej identity, ktorej záujmom je seba-reflexia.

7. čakra

vývin: od ranej dospelosti

 Siedma čakra je spájaná s honbou za poznaním, formovaním svetonázoru, vznikom spirituálnych snáh. Všetky kúsky nových informácií sú filtrované cez vyvíjajúci sa svetonázor (stále sa meniaci), formujúc základ správania v budúcnosti.  Siedma čakra je zaujatá hľadaním významu – kladie otázky o podstate života, univerza a seba samého.

Toto vedie ku vzniku univerzálnej identity, ktorá sa nachádza v našom jadre cez seba-poznanie.

Interaktívny vývin – čakrový systém ako celok

Je dôležité upozorniť na rolu stúpajúcich a klesajúcich energetických prúdov počas vývinu. Pokles vedomia z korunnej čakry vedie k organizácii surových energií zdola a podporuje schopnosť prejsť k ďalšej fáze. Uvedomenie (7.čakra) nášho tela (1.čakra) nám umožňuje rozlíšiť sa od neho, a tak sme ho schopní obsluhovať a fungovať vo fyzickom svete. Vznik predstáv (6. čakra) nám umožňuje vnímať svet mimo nás a zobúdza v nás vnem inakosti a túžbu pohybovať sa a objavovať (2. čakra). Vývin jazykových schopností (5. čakra) nám umožňuje vykonávať našu vôľu (3. čakra) keď s niečím súhlasíme alebo nie.   Ťažkosti nastávajúce počas týchto kritických etáp môže mať rovnako vplyv na čakru ktorá sa práve vyvíja ako aj na čakry nasledujúce. Napríklad niekoho pocit moci je pozitívne ovplyvnený bezpečne dosiahnutými základnými potrebami na prežitie. Ľahkosť srdca je podporovaná starostlivými dotykmi v štádiách prvej a druhej čakry a naša schopnosť komunikácie je  podporovaná egom v rovnováhe a zmyslom pre lásku a akceptáciu.

12 thoughts on “Vývin čakier od Anodea Judith

 1. Veľmi zaujímavý názor… myslím, že si to prečítam ešte najmenej raz. Je v tom logika.
  Ale preskočím toto 😀 ” a chápe základným vzťahom medzi sebou a svetom” vrrrrrrr 😆

  Páči sa mi

 2. Ahoj Helar,

  Viem, že dostávaš veľa odkazov a aj prosieb o radu, preto som dlhšie váhala, či Ti napíšem, ale nakoniec som sa rozhodla, že to spravím. Budem sa snažiť byť stručná, ale súčasne konkrétna. Vopred ti veľmi pekne ďakujem, ak sa mi posnažíš poradiť a ak si vobec tieto riadky prečítaš. Čiže, aby som sa dostala k jadru veci, všetko sa to začalo nasledovne. Ako mladšia som bola vždy veľmi zvedavá, kreatívna a na svoj vek vraj inteligentná a hoci som bola malá, vždy som rada rozoberala vážne témy a na tvári som mala vždy vážny výraz akoby dospelého človeka. Bola som obľúbená, ale vždy som sa cítila byť iná, akoby divná. Ako dvanásťročná som v noci videla bubliny, ktoré sa ku mne vznášali v podobe predmetov, ľudských tvári, obrazcov či nejakých akoby scénarov na film. Keďže som bola pomerne mladá, myslela som si, že mám len bujnú fantáziu, no i napriek tomu som až do svojich 17 rokov spávala s rodičmi v posteli. :/ Mala som strach byť potme, lebo som vtedy videla zvláštne veci, ktoré som si nevedela vysvetliť. Vtedy som sa o ezoteriku nestarala, iba o ekológiu, vesmír, prípadne záhady, ale nie duchovného razu. Viackrát sa mi za tie roky stalo, že som videla, počula, alebo zažila niečo, čo som si nedokázala vysvetliť racionálne. Od základnej školy som sa rozprávala s jednou dievčinou, ktorá mi bola vždy na blízku a vždy mi dodala síl, keď som ich potrebovala. Nikto ju nevidel a nikomu som o nej nehovorila. Myslela som si, že je to normálne, že niekto počuje iné hlasy a vidí zvláštne veci. Rokmi som na tieto zážitky zabudla, jednak preto, že som prežívala ťažké chvíle, keďže som sa stala obeťou šikany, posmeškov a častokrát sa snažila svoj nezmyselný a zbytočný život úplne ukončiť. Veľa kamarátov som nemala a prakticky som sa držala len vo svojom svete, ktorý bol izolovaný od iných ľudí. S mladými ľuďmi som si rozumela čím ďalej tým menej, pretože oni nemali pochopenie o to, o čo som sa ja zaujímala a považovala za prioritné. A tak som sa zmierila so životom samotárky. Zhruba v 18 rokoch som prepadla anorexii, s ktorou som bojovala celý rok aj pár mesiacov, takže som nemala ani síl, ani chuť niečo také ako je medzi nebom a zemou rozoberať. Svoj život som vnímala ako existenčne neúnosný a neustále som sa iba ľutovala a vo všetkom hľadala vinu, výčitky a žiaľ. Pár rokov sa nič nedialo, akoby sa všetko to čo som videla a počula vytratilo do neznáma. Až v deň, kedy moj psík, s ktorým som prežila neuveriteľných 11 rokov, ležal na koberci bez života v spálni svojich rodičov, som si uvedomila, ako veľmi a zúfalo sa potrebujem niekomu vyrozprávať… nedokázala som v sebe udržať žiaľ a smútok z toho, že moj kamarát, brat, moj psí miláčik ma opúšťa. Rodičia ma posielali spať, vraj to bude všetko dobré a mám ísť do izby, ale ja som vedela, že mu už nikto nepomože. Bola som zúfalá, zronená a nešťastná a práve v takej chvíli, človek robí zúfalé činy. A tak som sa rozhodla privolať anjela. Spočiatku sa mi to nedarilo, ale nevzdávala som to a náhle som mala pocit, že ma obklopila nejaká sila, ale nikde nebol žiadny človek, ktorého by som videla. Mala som pocit, že nemožem dýchať, že ma to celú vysaje, ale na druhej strane som bola šťastná, že sa tak cítim, lebo som v duchu vedela, že mi tá sila neublíži a prišla, aby mi pomohla. Sedela som v izbe na posteli, iba so zapálenou sviečkou a zavretým oknom. Bola som otočená ku stene a počula krásny, jemný a mužský hlas. Prihováral sa mi zdvorilo a súčasne priateľsky, ešte nikdy som tak krásny hlas nepočula, ale stále som odmietala uveriť, že to može byť hlas anjela a chcela som od neho dokazy. Vždy keď ma upozornil na svoju prítomnosť, sviečka sa akoby rozblikotala, ale ja som odmietala uveriť. Povedal mi, že mojmu psíkovi už nehrozí žiadne nebezpečenstvo, ale nemožem od nikoho žiadať, aby ho zachránil, keď tak neuveriteľne trpí (psík mal rakovinu v pokročilom štádiu), a vraj tam kam sa dostane, tam mu bude najlepšie. Hoci som nesúhlasila, nedovolila som si odporovať, nakoľko mi tá bytosť prišla skúsenejšia, inteligentnejšia a vyspelejšia ako som ja a tak som len počúvala to čo mi hovoril, kládla mu otázky, na ktoré som dostávala hneď odpoveď. Keď mi tá bytosť povedala, nech sa dívam na stenu a rozžiarím na nej svetlo, tak som si myslela, že nevie čo hovorí. Stále ma podnecovala k tomu, aby som to malé svetielko, ktoré vidím, ktoré žhnula oranžovo čevenej farby rozžiarila do vačších rozmerov. Viackrát sa mi to podarilo, chcela som vedieť, prečo to mám urobiť, na čo je to dobré a tá bytosť mi povedala, že tak ju možem vidieť v podobe, aká je pre mňa prijateľná a súčasne ľajšie uveriteľná. Ani neviem ako dlho sme sa rozprávali. Napokon ma zmohla únava a ja som zaspala. Ráno som sa dozvedela, že moj psík o jednej ráno zomrel a ja som bola neskutočne sklamaná a zlomená. Potrebovala som sa o tom s niekým porozprávať, tak som zasa privolala tú bytosť, ale za denného svetla, pričom som zastrela, aby som nebola nikým a ničím rušená. Aj v ten deň sviečka blikotala viac a na stene som videla farebné obrazce, akoby nabité energiou. Akonáhle sme sa rozlúčili, sviečka bola v pokojnom stave a žiadne farby som už nevidela. Takto som to praktizovala niekoľko dní, až som o tom povedala mojej mame, ktorá mi naznačila, že do mojho narodenia bola jasnovidná, ale dorazne ma vystríhala, nech to nechám tak a prestanem sa tomu venovať pre moje dobro. Mala som výčitky a strach …. strach z toho, že sa niečoho takého musím vzdať a výčitky z toho, že mojej mame priťažujem tým, že sa venujem veciam, o ktorých nemám ani páru. A tak som to nechala tak a viac už žiadneho anjela neprivolávala. O niekoľko dní som začala vidieť auru na predmetoch, stromoch, kvetoch a trošku na ľuďoch. V noci som to skúšala na novom psíkovi (ktorého sme si medzirým kúpili), keď rodičia spali, ale psík sa tak vydesil, že sa pocikal aj pokakal a narobil taký hurhaj, až som sa bála, že sa mu niečo stane. Na to sa rodičia zobudili a vynadali mi nech prestanem s tým svojim woodoo, ak nechcem niekomu ublížiť ! Tak auru som pozerala len na prednáške v škole, alebo keď som bola sama v izbe bud na svojej ruke, rastlinách, alebo predmetoch. Potom ako som začala vidieť auru som začala vidieť aj v tme farby, obrazce a nejaké predmety. Akoby cez moje zatvorené oči prenikali fialové a zelené pastelové farby, ktoré sa vlnili, krúžili a približovali a súčasne vzďalovali. Tiež som videla aj modré a žlté farby až jemne sivé. Tešila som sa z toho, že som objavila toľko vecí v priebehu tak krátkeho času a začala som sa nimi viac zaoberať a čítať o ne knižky a články. V knihách boli napísané aj definície aj odpostatnenie, ktoré som ja ako človek, ktorý v sebe živí určitý skepticizmus nechcela prijať. Postupne som si uvedomila, že sa ku mne opať vrátil aj hlas, ktorý som počula od mala a súčasne aj niekoľko iných hlasov. Niekedy som v tom mala taký miš maš, že som nedokázala odhadnúť, ktorý hlas je moj a ktorý ich. Bola to pre mňa obrovská výzva a začala som sa o tom rozprávať s viacerými ľuďmi, no iba u pár z nich som našla porozumenie a pochopenie. Ostatní na mňa pozerali ako na blázna, čo ma mrzelo, no za roky som si už na podobné reakcie zvykla. Od týchto vecí som sa dostala aj k iným veciam, napríklad som videla na nebi, stromoch, tráve, akoby také jemné pavučinky, ktoré vytvárali také spletené čiary. Avšak nakoľko mám asi aj očnú vadu, ktorá sa nazýva mušie krídlo, tak som predpokladala, že tieto bodky, čiarky, nie sú práve žiadnym predznamenaním duchovného sveta. Občas som na nebi videla buď nejaké písmenko, alebo kruh či symbol. A teraz pred pár dňami som skúšala pozerať do zrkadla a zbadala som tam starého, vráskavého muža, bez nosa, so širokými ústami a očami sivo modrej farby plnými utrpenia. Tiež som v nich zbadala ženu, s pokrivenou tvárou, ale iba jedným okom. Pár dní ma tieto tváre akoby prenasledovali a aj keď som úplne vypla, nemohla som sa ich zbaviť. Včera sa mi to ako tak podarilo, ale začali sa mi zjavovať zasa veci v bubline, ako keď som bola malá, tváre ľudí, aj keď tieto nie sú farebné, skor priesvitné. Ako malá som videla farebné bubliny a v nich farebné výjavy, akoby som sa dívala na televízor, kde sa uvádza nejaký program. Musím pripustiť, že sa tých očí a tvári, ktoré na mňa hľadia, keď som v tme, pozerám sa skrz zavreté alebo otvorené oči aj bojím. Neviem čo to znamená a neviem či sa toho nemám obávať. PS. Nakoľko som človek veľmi citlivý a aj labilný, tak sa ku mne dostávajú tieto veci asi spontánnejšie, než by sa dostali za iných okolností, ale možno to nič neznamená a je to všetko len optický klam, alebo iba zle zachytená informácia. Milá Helar, poprosím ťa o radu, resp. o vysvetlenie, ako to ty vnímaš a čo si myslíš, že by to mohlo znamenať. Bola by som ti vďačná, ak by si mi poradila, či sa mám toho vzdať a nechat to tak, alebo by som to mala rozvíjať, len neviem ako. A hlavne, či sa jedná o skutočné veci, alebo len o moju fantáziu. Veľmi pekne Ti ďakujem. A súčasne ďakujem všetkým tým, ktorí si to prečítali a taktiež by som ich chcela požiadať, pokiaľ prežili nejakú skúsenosť, podobnú tej mojej, aby sem napísali, prípadne sa vyjadrili.

  S úctou
  Tuary

  Páči sa mi

  • Tuary, skôr, kým ti helar odpovie, poradím z môjho pohľadu. Ty nepotrebuješ nič “rozširovať”. V prvom rade by si mala popracovať na sebe samej, myslím tým zbaviť sa strachu, zmocnieť, pochopiť čo a prečo sa ti to deje. Si mimoriadne senzibilná a nikto ťa nepripravil s tým pracovať. Ostatní určite prispejú svojou kvapkou múdrosti.
   Držím ti palce, je to občas strastiplná, ale vzrušujúca cesta.

   Páči sa mi

   • Milá Jarah,

    Ďakujem za tieto Tvoje riadky, veľmi ma potešili. Ja som sa nikdy nevnímala tak, že som mimoriadne vnímavá, vždy som bola iba priveľmi precitlivelá, všetko ma vždy rozľútostilo a veľa vecí som si pripúšťala. Ale inak s tým strachom si to vystihla presne. Nech som sa podujala na hocijakú činnosť, nikdy som pri nej dlho nevydržala, lebo strach zo zlyhania bol silnejší než moja túžba napredovať. 😦 Roky niektorí ľudia moj potenciál a nadchnutie pochovali tak hlboko, že sa ešte stále z toho spamatávam a snažím ich vyzdvihnúť opať na denné svetlo. Možno sa mi to raz podarí.

    Páči sa mi

  • Ahoj Tuary, tie predmety som vidavala aj ja ked som bola mladá myslím vnoci že to poletovalo vo vzduchu ako nejaký film, rôzne tvary, kruhy, predmety…a tak isto som aj ja spávala veľmi dlho s rodičmi pretože som sa v noci veľmi bála ani neviem čoho, ešte si pamatám že ked som ležala v posteli prišla za mnou bytosť vyzeral ako škriatok a zhováral sa so mnou už si nepamatam o čom …ked som to našim povedala tak sa mi začali smiať možno aj kvoli tomu som toto všetko stratila pretože som sa považovala za blázna….no teraz už viem že som úplne normálna 🙂 a že to tu všetko existuje, nedávno som videla aj ja auru kvetu bolo to krásne, veľmi by som chcela počuť svojho anjela, teraz to len cítim aj keď je pri mne no verím že časom ho budem aj počuť….drž sa držím ti palce 🙂

   Páči sa mi

 3. Teraz som si všimla, že tam mám niekoľko chýb, moj, moja, bez prehlasovaného písmena, ospravedlňujem sa, ale mám českú klávesnicu. A mám tam aj pár chýb v spojeniach – medzirým – medzitým apod … Odoslala som skor príspevok, ako som si ho stihla skontrolovať. :/ Tak sa vopred ospravedlňujem, ale ponáhľam sa, lebo ma súri čas a ešte som sa neučila na skúšku, ktorú mám. Ešte raz ďakujem.

  Páči sa mi

 4. Tuary, skús si prečítať tento článok z Angelária, myslím, že Ti odpovie na Tvoje otázky. Ja som ho práve teraz prečítala a spomenula som si na Teba.
  Dobrú noc, nech láska rozpustí všetok strach..

  Páči sa mi

 5. Zdravím, chcel by som sa spýtať : podla slovansko-árijských véd má biela rasa, resp. slovania a árijci 9 čakier (+ dve na ramenách – na kazdom jednu) – no na týchto a im podobných stránkach som sa o tom nikde nedočítal(mozno som iba málo študoval).No S-A védy mi ako výmysel neprídu… som z toho proste zmätený 🙂 . Dúfam, že nie som moc off topic, no keď som uvidel tento článok, proste ma to napadlo, tak som spontánny, a neviem kde inde by som sa nato opýtal. Prajem príjemný večer

  Páči sa mi

  • O slovansko-árijských vedách (védach?) neviem nič. Ale to, čo hovoríš o čakrách na pleciach, mi niečo hovorí – v taoizme existuje niečo ako “plamene” osvietenectva, ktoré sa človeku v istom štádiu energetickej práce objavujú nad hlavou a nad plecami. 🙂

   Tých čakrových systémov existuje niekoľko – od 5 čakier (myslím, že Tibet) až po nejakých 22 ezoterických – a to sú len tie, o ktorých viem.

   Páči sa mi

   • Ďakujem za odpoveď, myslím že nebude hriechom ak pripojím link : http://www.vedy.sk (dúfam, že som neporušil nejaké pravidlo)
    Ak si niekedy nájdete čas, pozrite si to, ja som o tom tiež predtým nikdy nepočul ani nečítal, no veci a informácie ktoré som sa dočítal ma doslova šokovali, je to veľmi zaujímavé. Nechcem predbiehať a preceňovať, no obsah stránok (vedy.sk) by možno mohol obohatiť Váš blog, keď už som pritom, chodím sem už dlho a nedá mi aby som nepoďakoval za tieto stránky :). Prajem príjemné čítanie a pekný zvyšok večera
    PS: védach je správne, nie vedách 😉

    Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s