Jasnovidectvo a čo sa za ním skrýva

Featured Image -- 43073Jasnovidectvo patrí k základným ezoterickým kategóriám. Pre mňa je ezoterika pokus popísať niečo, na čo ešte dnes nemáme logické zdôvodnenie. A tak aj jasnovidectvo sa používa na popis a vysvetlenie množstva rôznych fenoménov, ktoré sa možno v budúcnosti budú vysvetľovať celkom iným spôsobom…

Každý ezoterik si pod jasnovidectvom môže predstaviť čosi iné, pretože jasnovidecké zážitky bývajú vysoko individuálne. Preto Národná spiritualistická asociácia v Amerike vydala príručku (“manuál” ako pre počítače 😛 ), v ktorej popisuje rôzne druhy jasnovidectva. Skúšala som to spracovať prekladom, ale tie konštrukcie boli značne krkolomné, takže to radšej prerozprávam. Ale pre začiatok sa aspoň dohodnime, že jedinca s jasnovideckými vlohami budeme nazývať “médium”.

Subjektívna jasnozrivosť (subjective clairvoyance)

Pri subjektívnej jasnozrivosti umožňuje psychický stav média netelesným inteligentným bytostiam vkladať do mozgu človeka obrazy, ktoré médium registruje bez pomoci fyzického zraku. Vkladanie obrazov sa väčšinou deje cez manipuláciu nervového centra zraku a obrazy môžu mať rôzny charakter a kvalitu – môžu ukazovať prítomnosť či minulosť, môžu byť spirituálne alebo materiálne orientované alebo môžu aj vzniknúť ako abstraktný obrazec a dielo predstavivosti média.

Objektívna jasnozrivosť (objective clairvoyance)

Objektívnou jasnozrivosťou nazývame preukázanú schopnosť vidieť spirituálne bytosti, predmety a veci pomocou spirituálneho vnímania, ktoré sa vúčšinou opiera o fyzický zrakový kanál. Len málo ľudí sa rodí s touto schopnosťou, niektorí si ju však dokážu nacvičiť. Táto schopnosť je podmienená spektrom vibrácií, s ktorými dokáže mozog média pracovať, a tak sa stáva, že jedno médium vidí veci, ktoré iné médium vidieť nedokáže.

Röntgenová jasnozrivosť (X-ray clairvoyance)

Ide o taký druh jasnovidectva, ktorý spadá do kategórie objektívnej jasnozrivosti a podobá sa röntgenovaniu objektu. Médium je schopné vidieť fyzické objekty cez clonu z inej matérie, napríklad vníma vnútorné orgány ľudského tela, dokáže diagnostikovať menoc alebo vnímať procesy liečenia a rozkladu.

Kataleptická jasnozrivosť (cataleptic clairvoyance)

Kataleptická jasnozrivosť sa prejavuje, keď je telo v tranze, podobnom spánku. Tento tranz je navedený buď pomocou hypnózy, autohypnózy alebo pôsobením nejakého “ducha” (tým myslím všetky nehmotné spirituálne bytosti). V takomto stave duch opúšťa telo a je schopný buď vlastnou vôľou alebo na podnet hypnotizéra premiestňovať sa do vzdialených miest a pozorovať, čo sa tam deje. V takomto stave vidí duch tak materiálne, ako aj spirituálne veci v prostredí. Niekedy sa pritom stane, že fyzické telo v tranze formuluje myšlienky ducha “na cestách” a že vníma obrazy, ktoré duch vidí. To sa deje vďaka duševnej “šnúre”, ktorá spája ducha s fyzickým telom. Kým sa táto šnúra neporuší, duch sa vráti do tela, ale ak by sa prerušila, nastáva smrť.

V tomto type jasnozrivosti sa zmiešavajú subjektívna a objektívna jasnozrivosť a preto to ezoterika nevie presne priradiť a najčastejšie s touto kategóriou jasnozrivosti narába ako so samostatnou kategóriou – často ju nazýva “putovanie” (napríklad astrálne putovanie/projekcia, šamanské putovanie a pod.).

Keď náš duch cestuje spätne po časovej osi a začína si pamätať udalosti, ktoré sa vymykajú jeho normálnym spomienkam, hovoríme o retrokognícii (retrocognition, slovenský výraz neviem). Keď naopak duch cestuje po časovej osi do budúcnosti, hovoríme o prekognícii (precognition), predvídaní alebo veštectve (prophecy).

Niekedy sa tomuto druhu jasnozrivosti hovorí aj extáza.

Jasnozrivosť kontrolovaného tranzu (trance-control clairvoyance)

Ide o taký psychický stav, keď sa predpokladá, že kontrolu nad fyzickým telom média preberá duch/spirituálna bytosť. Vedomie a vôľa média sú v tom okamihu potlačené. Pri tomto type jasnozrivosti je skutočným jasnovidcom spirituálna bytosť a telo média používa len ako nástroj na komunikáciu toho, čo vidí.

Toto rozlíšenie je veľmi dôležité v Amerike, kde ľudia bežne vyhľadávajú médiá. Ak médium pracuje s týmto stavom jasnozrivosti, nezodpovedá pred zákonom za škodu, ktorá klientovi môže počas tranzu média vzniknúť. Čiže babu-kartárku môžu zažalovať, ak im zle poradí, ale takéto médium je nedotknuteľné… 😕

Telepatická jasnozrivosť (telepathic clairvoyance)

U tohto druhu jasnozrivosti nejde vlastne o “zrivosť”, pretože oči tu nie sú zapojené; ide o komunikovanie myšlienok na diaľku.

Protikladom telepatickej jasnozrivosti ne nezávislá jasnozrivosť (independent clairvoyance). A ak si vidiny vymieňajú dve osoby v tom istom čase, hovoríme o vzájomnej jasnozrivosti (reciprocal clairvoyance).

Iné druhy jasnovidectva

Potom máme ešte spontánnu a navodenú jasnozrivosť a priamu a nepriamu jasnozrivosť. Pri priamej jasnozrivosti je zapojená len myseľ média, pri nepriamej do hry vstupuje ešte iný kanál, či už živý alebo spirituálny.

Anglikánsky duchovný a autor ezoterických kníh a článkov Charles Webster Leadbeater rozdeľuje jasnovidectvo do troch kategórií:

 • jasnovidectvo v čase
 • jasnovidectvo v priestore
 • priame jasnovidectvo, pri ktorom sú astrálne a spirituálne zmysly otvorené a vnímajú nefyzické roviny priamo v danom okamihu.

Jasnozrivosť sa môže prejaviť aj počas snívania. Jasnovidecké sny (ja ich nazývam profetické, “veštecké”) sú vďaka tomu, že každý z nás sníva, pomerne časté.

Ďalšou formou jasnovidectva je čosi, čo nemá vôbec nič spoločné s očami, a to jasnočujnosť.  Tu človek miesto toho, aby vnímal vlastným sluchovým kanálom, vníma cez vibráciu lebečných dutín. Ja mám zo zmyslov najviac vyvinutý sluch a keď mi ho chemoterapia poškodila, poslali ma na audiometriu a tam skúšali, koľko zvuku počujem cez ucho a koľko cez lebku. Cez lebku to bolo podstatne lepšie. A všimla som si, že odkedy mám poškodený sluch, nepočujem bzučať včely, ale viem, že niekde nablízku bzučia. Cítim vibráciu bzučania, hoci nepočujem zvuk.

A mám ešte jedno pozorovanie – niektoré zvuky človek bežne nevníma, ale vníma ich, keď na pozadí má nejaký šum. Akoby sa menej počuteľný zvuk “nalepil” na počuteľný zvuk a tak sa dostal do nášho vedomia. Už sa mi niekoľkokrát stalo, že do piesne z rádia sa odrazu ozval nejaký mužský hlas a čosi mrmlal v jazyku, ktorému som nerozumela. Keď som sa pozrela na kolegu, ktorý šoféroval, zistila som, že on nič nevníma – a tak som múdro držala zobáčik… 😕

Inou formou jasnovidectva, ktorá nemá do činenia s videním, je prútkarstvo (anglicky dowsing) – cítenie podzemných prúdov vody alebo kovov. Prútkar behá po zemi, v rukách drží prútik alebo konár v tvare Y a tam, kde sa prútik začne hýbať, sa nachádza voda alebo kov. Toto je jedna z foriem jasnovidectva, ktorá bola vedecky doložená profesorom fyziky na Dublinskej univerzite, sirom Williamom F. Barrettom (písal napríklad o automatickom písaní).

V poslednom období sa rozvinul ešte jeden druh jasnovidectva – telefonické jasnovidectvo, kde cez telefón médium získava informácie o duševnom rozpoložení a stave osoby na druhom konci telefónneho spojenia. Tento druh jasnovidectva je pomerne ľahko trénovateľný.

A čo to vlastne jasnovidectvo je?

Jasnovidectvo sa vysvetľuje mnohými spôsobmi. Tu sú aspoň tie hlavné teórie:

Teória astrálnych a spirituálnych zmyslov. Podľa nej pre každý fyzický zmyslový orgán existuje dvojník na astrálnej alebo spirituálnej rovine našej existencie. Fyzické objekty vidíme fyzickým zrakom a vnímame fyzickým sluchom, nefyzické zas vnímame cez astrálne/spirituálne orgány. Spirituálne orgány preberajú funkciu fyzických orgánov po našej smrti a slúžia spirituálnemu telu ďalej. Ak sa ich používanie za života netrénuje vhodným spôsobom, môže to viesť k problémom a ťažkostiam, napríklad v tom istom čase použijeme astrálny aj spirituálny zrak a získame dva obrazy miesto jedného, takže nebudeme vedieť povedať, či stúpame na pevnú zem alebo do priepasti. (Mne sa to niekedy stáva a je to skutočne nepríjemný pocit. Niekedy sa mi dokonca stane, že sa pohybujem v svete, ktorý nemá vôbec nič do činenia s fyzickým okolím a každý pohyb môže znamenať ohrozenie života. Našťastie sú to len záblesky, ktoré okamžite prejdú.)

Teória spirituálneho vplyvu. Podľa tejto teórie sa jasnovidectvo nedá dosiahnuť len samotnou vôľou a schopnosťou média, ale je doňho vždy zapojený aj nejaký duch, ktorý vidí veci a telepaticky ich vkladá do mozgu média.

Teória strálneho teleskopu. Podľa tejto teórie si médium vytvorí z astrálnej hmoty akýsi teleskop, cez ktorý sa potom pozerá. Všetko, čo vidí, sa zdá vyť malé a vzdialené.

Teória tvorby myšlienkových foriem. Podľa nej si vytvárame myšlienkovú formu seba samého v mieste, ktoré chceme navštíviť, a využívame ju ako zdroj pozorovania – pozeráme jeho očami, počujeme jeho ušami a podobne.

Teória priameho vnímania. Táto teória hovorí, že vnímame vzdialené miesta vďaka procesu projekcie seba samého.

Prečo a ako vidíme pri jasnovidectve?

Jasnovidectvo a podobné schopnosti závisia od čiastočného oddelenia ducha a tela a od stimulácie zmyslových orgánov na vyšších rovinách nášho tela, čím potom dosahujeme vnímanie informácií cez tieto orgány.

Keď človek začína s jasnovidectvom, väčšinou vidí obrysy a kontúry. Sú aj ľudia, ktorí majú citlivejší sluch a preto skôr počujú, ale títo ľudia sú skôr výnimka. Pravidlom je, že väčšina jasnovidcov sú jasnovidci.  Je to dané asi tým, že zrak používame najčastejšie zo všetkých zmyslov. Väčšinu informácií o okolí získavame zrakom. Zrakové centrum v mozgu je používané viac než ostatné centrá. Aj pri snívaní vidíme obrazy, ľudí a dej a len oveľa zriedkavejšie počujeme slová. Aj naša pamäť pozostáva väčšinou z vizuálnych symbolov. Keď na niekoho myslíme, vnútorným okom si vyvoláme jeho obraz z pamäti. A pretože je zrakové centrum také využívané, je jednoduchšie vyvolať v ňom obrazy spojené s jasnovidectvom. Potrebujeme len posunúť zrak trošku ďalej za jeho fyzické limity. Keby sme to isté chceli dosiahnuť s menej používanými zmyslami, čakala by nás oveľa dlhšia cesta.

86 thoughts on “Jasnovidectvo a čo sa za ním skrýva

 1. WoW!
  Tak konecne to niekto vysvetlil, ze tomu rozumiem. A pochopila som spravne, ze aj jasnovidectvo sa da precvicovat a zdokonalovat? Ja som myslela ze bud to niekto ma, alebo nema. Bodka.

  Páči sa mi

 2. Evi,

  je to ako c čítaním aury alebo s veštením z kariet. Narodíme sa s istými schopnosťami, ale potom ich výchovou strácame. Treba si ich znova obnoviť, naučiť sa počúvať svoje vnútro a vnímať jemnejšie vibrácie – a všetko ostatné sa postupne rozvinie samo. (Len predmety ešte neviem hýbať na diaľku, čo ma nesmierne mrzí! 😛 )

  Páči sa mi

 3. Keby len jeden! 😀 Nie, vážne; vrchol možného blaha dosiahnem v okamihu, keď sa mi podarí na diaľku pohnúť krabičkou zápaliek. Zdanlivo malý sen – ale poriadna námaha!

  Páči sa mi

 4. vela krat sa mi stalo ze som mal neprijemny pocit pred tym ako sa nieco stalo, vedel som ze sa stane nieco zle alenevedel som kedy alebo co sa stane, dalej sa mi stalo par krat ze sa mi nieco snivalo a na druhy den sa to stalo, stava sa to len v pripade ze to pre mna znamena nieco viac, akoby som to citil srdcom nefim 😉

  Páči sa mi

 5. c said,vola sa to intuicia alebo vas vnutorny hlas,otvaranim tretieho oka, je mozne tento hlas pocuvat coraz zretelnejsie. Ale tak trosku,ked ocakavate cosi zle,tak sa cosi zle skutocne aj stane 🙂 to je zas- negativne myslienky pritahuju negativne veci a skutocnosti.

  Páči sa mi

 6. lenze to bolo skor take nieco ze ja som nic neocakaval a zniciho nic som dostal zly pocit a zachvylu sa nieco zle aj stalo, ja som ale nevedel co sa stane, co sa tyka snov staly sa veci aj zle aj dobre

  Páči sa mi

 7. C,

  z čisto bosoráckeho hľadiska je to asi tým, že nemáte vyvinuté bosorácke videnie, ale skôr bosorácke cítenie. Sú ľudia, ktorí vidia budúcnosť, iní ju počujú, iní hmatom vedia všeličo zistiť a iní jednoducho vedia. Ja k nim tiež patrím. Vysvetľujem si to tak, že bez toho, aby sme si toho boli vedomí, máme “horúcu linku smerom nahor” a sťahujeme si informácie priamo z akaše – a zdôrazňujem, nie sme si toho vedomí. Sem patrí aj pocit deja-vu (“už som to raz zažil). Kým si nerozviniete túto intuitívnu schopnosť, vždy to bude vec náhody, ktorá informácia vás dostihne a ako. Ak so ju začnete cvičeniami (napríklad z časti Kontaktujeme vyššiu inteligenciu) rozvíjať, budú vám informácie chodiť čoraz častejšie a budete si ich vedieť lepšie odinterpretovať.

  Páči sa mi

 8. Jasnovidectví je obyčejná duševní vlastnost jakákoliv jiná.Jejím ténováním ji stále zdokonalujete.Jde jen o to dělat správný postup.Vaše rozdělení jasnovidctví by asi přibližovalo nejvíce termínu přímé jasnovidectví.Je to navozený myšlenkový stav kdy dotyčný člověk sám řidí tento stav.Jedná se o intiuici tkzv. vnitřní hlas který nesmí být zaměnován za vaše myšlenky.Jinak jasnovidectví značí tedy něco jasně vidět např:ve snu tedy bod zvaný třetí oko.Nebo-li vnímání budoucích události lze jen vidět opravdu krátce.Nezaměnovat svlastními představami či vizualizací , imaginací apod.

  Páči sa mi

 9. retrocognition recognition znamena rozpoznanie alebo cognition rozpoznat a retro-cognition by sa mozno teda dala chapat ako rozpoznanie niecoho co uz bolo alebo preto, ze existuje uz dlho ale… takto by sa to snad dalo, co myslite..?

  Páči sa mi

 10. Dobry den. Chcela by som sa spytat na jednu informaciu.
  Vlani cez leto som presla dost tazkym zivotnym uderom a odvtedy som zacala vidiet a pocut veci, o kt. nemam odkial vediet. Nieco sa mi uz aj potvrdilo… zatial o tom nechcem rozpravat, kedze nemam 100% istotu, ci su veci tak, ako ich vidim a pocujem.
  Mam aj zablesky z buducnosti, vidim jasne tvare, postavy a pocujem rozhovory ludi. Rada by som sa preto opytala, ci ide o jasnovidecke schopnosti a ako si ich mozem overit? Ked sa priamo nezaoberate touto problematikou, mohli by Ste mi prosim niekoho poradit, kto by mi pomohol? V min. mi 1 jasnovidka vo Zvolene povedala, ze mam mimozmyslove vnimanie a vraj sa budem ezoterikou aj zaoberat.

  Dakujem pekne za odpoved a prajem vela uspechov.

  Páči sa mi

 11. pozri budúcnosť je neistá veľa faktorov ju môže zmeniť.Ale ak to vidíš a už sa niečo z toho stalo tak musíš len vyčkať či sa to bude plniť aj naďalej.Ak sa to bude plniť gratulujem si jasnovidka.

  Páči sa mi

 12. jasnovidectvo hm myslím že by sa dalo s otvorením tretieho oka.
  Ale zasa je to tak.. ak nemáš špecifické vlohy nikdy neuvidíš tak ako sybila..

  Páči sa mi

 13. katka,

  mozem ti poradit jednu knihu od ceskeho autora – Bretislav Kafka: Nove zaklady experimantalnej psychologie.
  jedine co odporucam, je precitat knihu od zaciatku az dokonca, nie len urcite state,
  ako hovori sam spisovatel ‘….miestami som volil sposob volnych rozprav, ucelne usporiadanych, a neodporucam, aby citatel cital nahodne ktorukolvek rozpravu bez znalosti rozprav predchadzajucich, nerozumel by tomu….’
  tak ak si precitas celu knihu da ti to prehlad o tom ako autor cely zivot pracoval,s cim pracoval, pochopis jeho myslenie a hlavne podanie (dost staromodne z doby 1920).
  mozno tam najdes aj odpoved na svoje otazky. jasnovidectvo v knihe opisuje v jednotlivych odstavcoch ako jasnovidectvo, pokusy a skusenosti v oblasti jasnovidectva, samovolna jasnovidnost alebo prakticky vyznam a cena jasnovidnosti.

  pekne citanie

  Páči sa mi

 14. To bude skorej asi o nejakych “predtuchach”
  berie sa zjavenie zosnuleho aj kontakt v sne?..Mna by zaujimalo ci sa moze zosnuly stat niekym,alebo niecim kto nam v snoch ukaze iste situacie ktore nenastali,a sami nevieme ci to predtucha alebo len sen..Napriklad o vlastnej smrti.

  Páči sa mi

 15. Inou formou jasnovidectva, ktorá nemá do činenia s videním, je prútkarstvo

  Toto vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem! viete aka je to haluz? uz som tak aj vodu nasiel! haluzina riadna 😀 😀 😀 😀 odporucam vyskusat!

  Páči sa mi

 16. Hej daju staci ti nato tyzdenny trening.. ale tak ze hodinu dve denne ale ak nemas ziadne nadanie tak vela stastia 😀
  ale da sa to ale je to blbost podla mna nepotrebne uplne..
  a ako to dosiahnes? cvicenim 😛

  Páči sa mi

 17. Ako to zistis tak ze to skusis.
  Na helar fore je presny navod ako pohhnut predmetom bez pouzitia zmyslov.
  helarforum.tk cast telekineza alebo psychokineza

  Páči sa mi

 18. Dakujem Aurawiewer budem sa to snazit naucit…. nasal som jednu dobru stranku kde bolo presnejsie pisane o telekineze (ci jak sa to vola :D) ale tvoj navod je taky jednoduchsi a lahsie som ho pochopila …. budem na seba nesmierne hrda ked to dokazem 🙂 …. a Tebe este raz Dakujem

  Páči sa mi

 19. Psychokinéza

  Mne nemas zaco 😛 ale ak sa mi chceš zavďačiť tak zaspievaj s týmto videom mantru Om mani padme hom

  Zavdacis sa nielen mne 🙂

  Vela stastia pri PS

  Páči sa mi

 20. Bola by som veľmi rada keby sa našiel niekto kto by mi dokázal vysvetliť moje videnie.Pri pohľade na niektorých ľudí ich vidím akoby za nejakou mliečnou hmlou.Viac menej je bielej farby alebo šedej.Stáva sa mi to ked to vlastne najmenej čakám.Co vlastne vidím?

  Páči sa mi

 21. Vaša odpoved bola priama a stručná.Za ktorú vám veľmi dakujem.Lenže ja vôbec neviem prečo ju vidím a čo stým mám robiť.Dá sa znej niečo vyčítať?

  Páči sa mi

 22. Prepac bola strucna lebo mi kazdu chvilku padal internet 😀

  No polož si otázku.Chceš vidieť auru? chceš vidieť ten farebný oblak okolo každého človeka,veci,rastliny,zvieraťa?
  Ak to chceš napíš poviem ti čo dalej.
  Kedy si začala vidieť tú základnú auru?

  Páči sa mi

 23. lebo vidieť auru znamená vidieť kto si čo myslí.
  si pripravená vedieť čo si o tebe iný myslia?
  nefalšovanú pravdu?
  musíš si byť 100% istá

  Páči sa mi

 24. Vedela som to viem,že to nie je žiadna sranda ale ludia v okolí ma podporujú a ked vidím základnú auru asi ju mám vidieť.Skôr ma trápi myšlienka či som už pripravená.No ak to nevyskúšam asi to nezistím.

  Páči sa mi

 25. o tom či si pripravená alebo nie nerozhoduješ ty :D:D
  mne sa oko otvorilo samé a ukázalo mi že tak s týmto budeš pracovať moj pekný.
  tak pracujem:-)
  vela stastia ak mas akekolvek otazky alebo problemy ohladom aury som ti k dispozicii v akejkolvek teme:-)

  Páči sa mi

 26. s tym soferom ktory nepocul mrmlanie toho druheho spolusediaceho… nemala si wtedy zostat ticho, ale pekne wyhrotit situaciu do tanecnej nalady:D:D:D a ten sofer by sa na was mozno len pozeral ako na blaznow zarucene, pretoze unho wladla ina frekwencia… radia:)

  Páči sa mi

 27. Ak môžem poprosiť napíš mi ako to bolo stebou.Venoval si sa predtým niečomu takému ?Ako si vedel,že je to aura.Mám pocit,že ja to vidím len na chorých ludoch akoby som cítila ich bolesť.Neviem to vysvetliť je to pre mňa niečo nové ale veľmi zaujímavé.Chcela by som tento dar rozvíjať.

  Páči sa mi

 28. už som to tu dakedy písal.
  ee nevenoval.
  no proste som sa jedneho dna zobudil do farebneho sveta.
  potom sa mi oko stelovalo.
  a dnes vidim auru etericke telo aj kusok s farebneho.
  ale aj to niekedy tak dost divne.
  alae proste cast s toho farebneho oblaku vidim.
  s pojmom tretie oko si sa uz stretla ze.
  poznas nejake cvicenia na jeho otvaranie?
  meditujes?

  Páči sa mi

 29. choj na helarforum.tk a prezri si celu sekciu aura
  a potom choj na bylinky.wordpress.com je tam tusim navod ako tretie oko otvarat.
  – len bacha
  najskor nastuduj a potom zacni s aurou makat.

  Páči sa mi

 30. Meditovat, nemeditujem.Citala som o ametyste, ze otvara tretie oko a, ze aura je v rôznych farbach. Cim viac energie dana vec ma, tim je aura vacsia. To je vsetko, co o tom viem.

  Páči sa mi

 31. Ahoj mám zaujímavý zážitok.Včera som bola u známej a hned ako som prišla som videla ten bieli opar v podstate som jej nič nepovedala,no po čase som sa nezdržala a povedala jej aby sa ukľudnila.Chvíľu nato ten bieli opar zmizol.Takže som presne vedela akú má náladu alebo ako sa cíti.Je to skvelé.Zatial vidím tri farby a mám plno nových zážitkov.Myslím,že ani viac vidieť nepotrebujem.

  Páči sa mi

 32. 🙂 ja potrebujem stále viac a viac 😀 som nenásytný po vedomostiach:-)
  a rád ich aj rozdávam.
  som v štvrťke ďalšieho článku.
  Mám plodné obdobie treba do využiť

  Páči sa mi

 33. Nie ja proste vidím len taký opar pred tvárou iného človeka bud je bieli,šedí alebo čierny ale čiernu som videla len raz.No a ešte vidím akoby druhú siluetu človeka cca.5cm od jeho tela.Ten svetelný stlp ja to nazývam,že som napojená akoby bol nad mojou hlavou.

  Páči sa mi

 34. ahojte,chcem sa vás tých skúsenejších spýtať,že na zaklade čoho sa môžem vyvíjať v jasnovidectve,vie mi niekto poradiť dobrý cvik,alebo literatúru?? dakujem Iveta

  Páči sa mi

 35. Článok nájdeš na tejto stránke pod rýchlou orientáciou ,,tretie oko,, .
  Tarot nieje ťažký stačí len vnímať okom symboliku a spájať veci intuíciou, symbolmi. časom nato prídeš . Akú formu jasnovidectva by si chcela vedieť?

  Páči sa mi

 36. chcela by som vedieť o tretom oku,a jasnosluch,často počujem hlasy, a to ma zaujalo že by som sa začala bližšie zaujmať a rozvíjať schopnosti

  Páči sa mi

 37. Ahojte, ak by sa dalo chcela by som vedieť čo znamená ak sa vám sníva o niekom vždy pred tým dňom ako príde a vy o tom neviete, že má prísť…už som sa snažila si spomenúť či som to nepočula predtým niekedy a sa mi to skrylo do podvedomia, ale nespomenula som si na to…,alebo ak sa vám snívajú sny niekoľko krát tie isté a nakoniec sa to splní s menším rozdielom…ale veľmi malým, že čo to znamená…možno je to hlúposť, len tak ma to zaujíma…a na tejto stránke vidím, že sa tu o tom nevtipkuje tak som sa odvážila spýtať…Ďakujem vopred za odpoveď..i keď možno sa nedostaví…:-)

  Páči sa mi

 38. ááá udičky ..každý človek astrálne v spánku cestuje ..a niekto si zapamätá, to čo videl v budúcnosti času ..stáva sa to mnohým ale nevenujú tomu pozornosť ..len sa čudujú že toto alebo túto situáciu už niekedy zažili 😀 ak to budeš ďalej rozvíjať bude s teba jasnovidka 😀 dá sa takto aj niektoré situácie upraviť alebo zmeniť úplne ich dej …hi hi 😀

  Páči sa mi

  • eva, lebo to v skutočnosti nechceš dokázať! 😀 😀

   neuverila si totižto tomu, že by si to práve TY dokázala, … a boh? .. hi hi hi .. on ti iba plní to, o čo žiadaš. .. jednoduchéééé 😉 😀

   Páči sa mi

 39. Dobrý deň prajem

  Veľmi zaujímavý článok, ale musím povedať, že nie každý má z hora dané schopnosti či už veštecké, jasnovidecké a liečiteľské. Ak sa niekto na silu snaží o niečo, na čo z hora nemá, môže sa len unaviť a ublížiť si. Teda nie je skutočne rozumné skúšať “jasnovidectvo” či veštecké schopnosti pokiaľ si dotyčný laik sám pre seba myslí, že to skúsi … to nie je v prvom rade len tak. Musíte mať z hora dar, aby ste mali sami prejavujúce sa jasnovidecké či veštecké schopnosti, ktoré sa neskôr rozvinú a vypestujú, nie že sa ich budete pokúšať vyvolať len tak, laicky podľa “overených postupov” z webu. V tedy to môže končiť nebezpečne pre toho, kto sa o to pokúša 😉

  helar: Vlastnú reklamu som z komentára odstránila. Kto chce, autora si nájde, lebo jeho meno je spojené s jeho blogom.

  Páči sa mi

 40. Dobrý deň nedávno som čítala v nejakom článku že na jasnovidectvo musí mať človek otvorené tretie oko lenže ja ho nemám už párkrát som to skúšala ale nejde mi to ale za to sa mi dosť často objavujú rôzne obrazy budúcnosti napríklad som videla ako v rukách držím dieťa bolo to dievčatko a za pár týždňou prišiel brat aj z priateľkou a že čakajú dievčatko. Nikdy predtým som nič podobné nemala lenže už od detstva cítim pocity iných ľudí a vždy keď mi smrť dýcha na krk tak z toho vyjedm ešte silnejšia. Tieto ,,dary,, máme v rodine.Mala by som ešte takú otázočku v izbe mám sošky anjelov vždy keď si upratujem ich postavím tvárou ku mne za dva týždne sú mi otočený chrbtom v obývačke máme tiež ale nič také sa s nimi nedeje neviem čo to má znamenať.

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s