Abvún

iskrax_abwunJedná sa vraj o pre(dpo)klad pôvodného Aramejského textu z knihy, ktorý som nijako neupravoval, ale preložil som ho podľa najlepšieho vedomia a svedomia z češtiny do slovenčiny. Ak by sa našli pripomienky veselo komentujte a môžeme podiskutovať 🙂 Podľa prekladateľa knihy, je Aramejština veľmi pestrý jazyk a jeho slová majú často viac významov. Podľa tradícií blízkeho východu je vraj na každú vetu potrebné nahliadať aspoň 3ma spôsobmi: intelektuálne, metaforicky a universálne (mysticky). Toto mi pripomína ako Thovt rozprával o hieroglyfoch, ako o multiúrovňovom jazyku, z ktorého zvládame momentálne len jeho 1. úroveň – doslovný preklad 🙂

Aramejsky:

Abvún d-bá-šmája

Netkádaš šmach

Tejtej malkutach

Nechvwej c’vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha.

Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.

Wa-š’bok lán chubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch’nán švokn l-chaj’bejn.

We-la tachlán le-nesjúna

Ela pacan min biša.

Metol d’lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l’alám almín.

Amén.

Kralická biblia (Matúš 6,9-13):

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa menoTtvoje.

Príď kráľovstvo tvoje.

Buď vôľa tvoja ako na nebi, tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov.

Amen.

Otčenáš (preložil Neil Douglas-Klotz)

1. Naše zrodenie v jednote

Aramejsky: Abvún d-bá-šmája

Biblia: Otče náš, ktorý si na nebesiach

Možný preklad:

Ty, ktorý zrodzuješ! Otec-Matka Kozmu, všetko, čo sa hýbe, Ty tvoríš vo svetle.

Ó Ty – vo všetkom dýchajúci život, tvorca iskrivého zvuku, ktorý sa nás dotýka!

Dych všetkých svetov, počujeme ťa dýchať – dovnútra a von – v tichu.

Zdroj zvuku: v burácaní, v šepote, vo vánku a víchrici, počujeme tvoje meno.

Ty žiariaci, ktorý svietiš vo vnútri nás a vonku – aj tma svieti – keď si spomenieme.

Meno mien, naša malá identita v Tebe sa rozpletá a Ty nám ju ako lekciu vraciaš späť.

Činnosť bezo slov, tichá sila – kde uši a oči sa prebúdzajú, tam nebesá prichádzajú.

Ty, ktorý zrodzuješ! Otec-Matka Kozmu!

2. Očistenie miesta, aby meno mohlo žiť

Aramejsky: Netkádaš šmach

Biblia: posväť sa meno Tvoje

Možný preklad:

Sústreď v nás svoje svetlo – nech je k úžitku: ako lúče majáku ukazujú cestu

Pomôž nám v jedinom svätom dychu pociťovať iba Teba – to vytvorí svätyňu vo vnútri, v celistvosti.

Pomôž nám očistiť vnútorný priestor od zaneprázdnenej zábudlivosti: tak, aby meno ožilo.

Tvoje meno, tvoj zvuk nami môže pohnúť, ak naladíme svoje srdce ako nástroje na jeho tón.

Načúvaj jednému zvuku, ktorý stvoril všetky ostatné. Tak bude meno posvätené v tichu.

Meno sídli v miery: vo „vlastnej komôrke“, svätyni najsvätejšej, pre všetkých otvorené a svietiace.

To svetlo my všetci hľadáme inde a to nás od nás samých odvádza, ale meno vždy žije vo vnútri.

Sústreď v nás svoje svetlo – nech ju k úžitku!

3. Tvorivý oheň

Aramejsky: Tejtej malkutach

Biblia: Príď kráľovstvo tvoje

Možný preklad:

Svoju vládu jednoty stvor teraz – skrz naše planúce srdce a ochotné ruky.

Nech Tvoje rady riadia naše životy a očistia naše úmysly pre spolu – tvorenie.

Zjednoť naše „ja môžem“ so svojím, nech ako králi a kráľovné chodíme so všetkými tvormi.

S nami a skrz nás chci vládu univerzálnej plodnosti na zemi.

Tvoja vláda vytryskne, až sa naše paže rozpriahnu a objímu všetko stvorenie.

Príď do spálne našich sŕdc a priprav nás pre sobáš sily a krásy.

Zo svätého spojenia nechaj nás zrodiť nové predstavy pre nový svet mieru.

Svoju vládu jednoty stvor teraz!

4.  Nebo prichádza na zem. Všeobecné súcítenie

Aramejsky: Nechvwej c’vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha

Biblia: Buď vôľa tvoja ako na nebi, tak i na zemi

Možný preklad:

Tvoja jediná túžba potom s našou pôsobí, ako vo všetkom svetle, tak aj vo všetkých formách.

Nech všetky vôle spolu krúžia v Tvojom víre, tak ako hviezdy a planéty obiehajú po oblohe.

Pomôž nám milovať ďalej, než siahajú naše ideály, dať vyrásť činom súcitu ku všetkým tvorom.

Ako nachádzame Tvoju lásku vo svojej, tak nebo s prírodou nech splodí nové stvorenie.

Zjednoť zástupy v nás vo víziu horúceho cieľa: spojenie formy a svetla.

Stvor vo mne božiu spoluprácu – z mnohých ja jeden hlas a jedno pôsobenie.

Nech vrúcne prianie Tvojho srdca spojí nebo a zem skrz našu harmóniu.

Tvoja jediná túžba potom s našou pôsobí, ako vo všetkom svetle, tak i vo všetkých formách.

5. Požehnanie zemitosti – ďalší krok

Aramejsky: Hav lan lachma d-sunkanán jaomána

Biblia: Chlieb náš každodenný daj nám dnes

Možný preklad:

Dopraj nám náš denný chlieb a vhľad pre potrebu, o ktorú sa hlási rastúci život.

Daj nám pokrm, ktorý potrebujeme, aby sme rástli každým novým dňom, každým vyjasnením toho, čo život potrebuje.

Mierou našich potrieb nech je zemitosť, daj nám všetko prosté, rastúce, vášnivé.

Vytvor v nás, pre nás to, čo je len možné: osvieť každý ľudský krok k domovu.

Pomôž nám naplniť kruh našich životov, každým dňom prosíme: ani viac, ani menej.

Oživ zem v nás: potom pocítime hlbokú múdrosť, ktorá všetko udržuje.

Skrz nás pripravuj chlieb života: ponecháme si, len toľko, koľko je potreba k nakŕmeniu našich úst.

Dopraj nám náš denný chlieb a vhľad.

6. Odpútavanie sa každým úderom srdca

Aramejsky: Wa-š’bok lán chubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch’nán švokn l-chaj’bejn

Biblia: A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom

Možný preklad:

Uvoľni laná chýb, ktoré nás zväzujú, ako aj my púšťame z rúk vlákna, ktorými držíme viny ostatných.

Odpusť našu skrývanú minulosť a utajené hanby, ako aj my neustále odpúšťame, čo iní skrývajú.

Uľahči nám ťarchu utajených dlhov, ako aj my zbavujeme druhých povinnosti ich splácať.

Vymaž vnútorné stopy našich zlyhaní, ako aj my zo svojich sŕdc cedíme chyby ostatných.

Vstrebaj naše zmarené nádeje a sny tak, ako ich u iných objímame prázdnotou.

Uvoľni uzly v nás, aby sme narovnali prosté zväzky našich sŕdc so srdcami našich blížnych.

Ako kompost zužitkuj nami kradnuté vnútorné ovocie, ako my nezazlievame druhým, čo vzali v cudzej záhrade.

Uvoľni laná chýb, ktoré nás zväzujú, ako aj my púšťame z rúk vlákna, ktorými držíme viny ostatných.

7. Vzpomienka: Zrod nového stvorenia a slobody

Aramejsky: We-la tachlán le-nesjúna. Ela pacan min biša.

Biblia: A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

Možný preklad:

Nedaj, aby nás oklamal povrch vecí, ale osloboď nás od toho, čo nás zdržuje (od nášho pravého cieľa).

Nedaj, aby do nás vstúpilo zabudnutie a pokúšali nás falošné zdania.

Pred podvodom vnútornej váhavosti – ako vlajkou zmietanou vo vetre – učiň nás bdelými.

Zlom moc nezrelosti, vnútornú stagnáciu, ktorá bráni dobrému ovociu (od zla nespravodlivosti – zeleného ovocia – osloboď nás) .

Nepodvedeným vnútorným ani vonkajším – daj nám voľnosť ísť po Tvojej ceste s radosťou.

Ochráň nás, nech nehromadíme falošné bohatstvo a nemusíme sa hanbiť za to, že sme nepomohli včas.

Nedaj, aby nás oklamal povrch vecí, ale osloboď nás ot toho, čo nás zdržuje.

8. Oslava kozmickej obrody

Aramejsky: Metol d’lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l’alám almín. Amén.

Biblia: Lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen.

Možný preklad:

Z teba sa rodí vôľa vševládnúca, život a sila k činu, pieseň, ktorá všetko odieva do krásy a obnovuje sa od vekov do vekov.

Tebe náleží všetko čo oplodňuje – ideály, energie, slávna harmónia – v každom cykle kozmu.

Od Teba pochádzajú králi a kráľovné korunovaní – princípy vlády, kozmické „Ja môžem“…

Z Teba sa rodí žijúca sila plodiaca a udržujúca všetok život, každú cnosť…

Z Teba ten plameň budiaci úžas, tá sláva rodenia, vracajúce svetlo a zvuk do kozmu späť…

Znovu a znovu od každého vesmírneho zhromaždenia tvorov, národov, planét, času a priestoru k ďalšiemu.

V pravde – sila týchto výrokov nech je pôdou, z ktorej vyrastajú všetky moje činy pod pečaťou dôvery a viery.

Amen (A tak sa staň).

Pre ilustráciu ešte pieseň, ktorou ma svojho času inšpiroval Nik na Májskych technikách 🙂

Jedna z možností, ako by sa dal Abvún preložiť:

Ty, ktorý zrodzuješ! Otec-Matka Kozmu, sústreď v nás svoje svetlo – nech je k úžitku.

Svoju vládu jednoty stvor teraz.

Tvoja jediná túžba potom s našou pôsobí, ako vo všetkom svetle, tak aj vo všetkých formách.

Dopraj nám náš denný chlieb a vhľad, toľko, koľko potrebujeme každý deň.

Uvoľni laná chýb, ktoré nás zväzujú, ako aj my púšťame z rúk vlákna, ktorými držíme viny ostatných.

Nedaj, aby nás oklamal povrch vecí, ale osloboď nás ot toho, čo nás zdržuje.

Z teba sa rodí vôľa vševládnúca, život a sila k činu, pieseň, ktorá všetko odieva do krásy a obnovuje sa od vekov do vekov.

V pravde – sila týchto výrokov nech je pôdou, z ktorej vyrastajú všetky moje činy:

Amen (A tak sa staň).

4 thoughts on “Abvún

 1. Ja som sa o to niekde potkla, nebolo to také dlhé a bolo to trochu “údernejšie”, len si teraz nijako neviem spomenúť, kde to bolo… Ak nájdem doplním. 🙂

  Nerozumiem celkom tomu textu pod jednotlivými riadkami Otčenáša. Odkiaľ je?

  Páči sa mi

  • Trochu som doplniť ešte na začiatok krátke vysvetlenie, prečo je to tak spracované, ako to je 🙂 Tak isto som mierne pomenil zbytok textu a k prekladom som doplnil, že “toto” je preklad, aby to nemiatlo, čo je preklad a čo nie.
   Pravdepodobne si to čítala (tak ako ja) na Májskych technikách v článku od Nika. Je tam asi 70% (možno viac) toho, čo som sem “skopíroval” ja.
   Tak isto som doplnil aj možný preklad podľa autora na koniec článku. Pôvodne som ho tam nedal, aby to zbytočne neupriamovalo myseľ, len na 1 možnú variantu, ale pre predstavu, ako by to mohlo vyzerať, by to mohlo byť nápomocné.
   V každom prípade, v knihe sú ešte popísané aj dychové meditácie, na každý verš a dlhší výklad ku každému veršu. Vnímam túto knihu, ako možnú variantu – 1 z uhlov pohľadu.
   Keď som si opakoval pôvodný text (aramejsky) dlhšiu dobu (cca.10min) vnímal som zaujímavú (veľmi silnú) zmenu v toku energie na korune. Z môjho pohľadu, sa jedná o starú a veľmi silnú mantru (modlitbu),

   Páči sa mi

 2. Podľa mňa je to sedem prekladov (čo veta, to jeden konkrétny preklad) + Biblia + originál v Aramejčine. Ale možno sa mýlim…
  Každopádne, je to celé krásne, Iskra ďakujem!

  Páči sa mi

 3. Je to (mantra, modlitba, slová, zaklínadlo,reiki atď……. všetko ) vytvorenie vnútorného ohňa (energie kvetu života, merkabah… ) prijatie boha, ako niečo, čomu nevieme rozumieť a ani desaťtisíc slov nevyjadrí, čo človek cíti pri zapálení vlastného ohňa. Všetky náboženstva vo svojej podstate k tomu smerujú (aj zaniknuté). Ale len neopísateľná skúsenosť, ktorej vravíte (osvietenie, zmúdrenie,boží pokoj, prijatie ducha svätého, atď…. pochopenie Všetkého) môže byť to, čo vám pripomenie z čoho ste vznikli 😀 a kam ste sa vybrali ….. Nedá sa slovami vysvetliť, čo človek pri tom cíti..energie neopísateľnej lásky …možno slovo “blaho zvesť, blaženosť ” by to na tisícinku vypovedalo 😀 Nie je na to vytvorené slovo a nikdy nebude 😀 To proste treba zažiť a každý tvor má k tomu svoje techniky 😀

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s