Kvantový počítač menom Univerzum

MandelbrotFractalExplorerUž som spomínala, že čítam Gregga Bradena Realitäts-Code (anglicky to je The spontaneous healing of belief). Naposledy som bola na strane 26, tam sa veľa rozprávať nedalo. Ale odvtedy som navštívila zopár lekárov a prepracovala som sa na stranu 75 😛 (čo tiež nie je žiadna výhra). A medzi stranou 26 a 75 som sa dočítala veciiiii… Vraj nie? Tak posúďte:

Tentokrát sa budeme venovať otázke, čo je Univerzum (sorry, ale nič menšie nebolo po ruke 😛 ) a ako funguje pri veciach ako zhmotňovanie. A aby sme mohli, začrieme do kvantovej fyziky či čoho…

Nie sme atómy, ale polia

Niekde pred stranou 26 si pamätám, že Gregg Braden hovoril o tom, že nazeranie na atómy ako na guličky obiehajúce okolo jadra je zastaralé. Že tam necválajú žiadne neutróny a protóny a elektróny a debilóny 😛 , ale že sú to všetko polia, oblaky možností. Nepýtajte sa ma, čo to znamená. Proste sú tam nejaké polia a basta. Potrebujeme to vedieť, aby nasledujúci text začal dávať zmysel.

Univerzum a naše telá pozostávajú zo sústavne sa meniacich energetických polí. Tieto polia na seba vzájomne vplývajú a takto vytvárajú náš svet spôsobom, ktorý sa dá popísať skôr ako množina možností než ako množina istôt. To preto, že aj my sme časť týchto energií, ktoré na seba vzájomne vplývajú.

Kvantová energia môže existovať v dvoch rôznych podobách: buď ako viditeľná častica alebo ako neviditeľná vlna. Energiu má v oboch prípadoch, ale rozdielne formy energie.

Kvantová častica sa môže nachádzať buď na jednom mieste alebo na dvoch alebo mnohých miestach súčasne. Zaujímavé je na tom, že aj keď sa kvantové častice zdajú byť od seba vzdialené, právajú sa, akoby boli vzájomne prepojené.

Kvantové častice môžu komunikovať so svojou vlastnou minulou alebo budúcou formou. Predstava minulosti, prítomnosti a budúcnosti pre ne nehrá žiadnu úlohu. Kvantová častica žije vždy v „tu a teraz“.

Ľudia pozostávajú tiež kvantových častíc. Ak však kvantové častice nie sú viazané na zákony „normálnej“ prírody a my tiež pozostávame z týchto častíc, nie je potom možné, že tiež nie sme viazaní na zákony newtonovskej fyziky a dokážeme robiť divy?

Keď častice, z ktorých pozostávame, medzi sebou bezprostredne komunikujú, môžu sa nachádzať na dvoch miestach súčasne a dokážu dokonca meniť minulosť rozhodnutiami, ktoré robia v prítomnosti, tak to môžeme aj my.

Kvantový hologram

V roku 1944 šokoval otec kvantovej fyziky, Max Planck, svet tvrdením, že náš svet spočíva na nejakom „prazáklade“, istom druhu matice (tu už sa dostávame k Matrixu 😛 !). Táto matica pozostáva z čistej energie, z ktorej vzniká všetko ostatné. Niekto ju nazýva jednoducho „pole“, iní hovoria o kvantovom holograme alebo až spirituálne precítenom „Božom Duchu“ alebo „Duchu Prírody“.

Braden: „Experimentálny dôkaz, že Planckova matica skutočne existuje, tvorí chýbajúce ohnivko, ktoré spája naše spirituálne skúsenosti viery, predstavivosti a modlitby so zázrakmi, ktoré vnímame v svete okolo nás.“

Z Planckových predstáv vyplýva, že práve cez to spojenie, ktorým je všetko navzájom poprepájané, máme priame napojenie na vlny a častice nášho Univerza. Univerzum reaguje na naše presvedčenia.

Teraz pridáme ešte jednu časť z fyziky, ktorú som dlho a tvrdošijne pripisovala Heisenbergovi, ale hĺbkovým štúdiom 😛 vo Wikipédii som zistila, že to, čo chcem povedať, možno pripísať tak stovke ľudí… Niekde sa hovorí o Hawthorneskom efekte (alebo, pre Slováka zrozumiteľnejšie, o efekte pozorovateľa), ale už sa tam spomínal aj nejaký pán Bohr a pán Schrödinger, takže ak ste vzdelanejší v tejto oblasti ako ja (čo nie je nijaký zázrak 😛 ), tak ma opravte. Ide mi o toto poznanie: Keď sledujeme kvantové častice, môžeme ich sledovať buď ako vlnu alebo ako časticu. Je to tá istá jednotka, len v danom okamihu prejavuje celkom odlišné správanie – v závislosti od toho, ako čo ju sledujeme. To je ten efekt pozorovateľa: pozorovaním meníme kvalitu pozorovaného. Po bosorácky: pozorovaním meníme realitu, pretože z nej vyberáme len tie veci, ktoré sledujeme, a všetky ostatné nevnímame, akoby neexistovali.

No a prečo sme to potrebovali? Pretože na univerzite v Princetone je istý pán John Wheeler, ktorý to zapracováva do svojich teórií: „Nedokážeme si predstaviť žiadne Univerzum, v ktorom aspoň po nejakú dobu neexistuje nejaký pozorovateľ, pretože zúčastnené pozorovanie je základným stavebným kameňom Univerza.“ To je dosť veľký protiklad oproti Albertovi Einsteinovi, podľa ktorého Univerzum existuje nezávisle od nás a nemáme naň nijaký podstatnejší vplyv. Wheeler je presvedčený (vraj ho k tomu vedú jeho štúdie), že žijeme v Univerze, na ktoré z pozície pozorovateľa vplývame.

A zhmotňovanie

Ale môžeme byť len pozorovateľom? Asi ťažko, keď už samotné pozorovanie mení povahu pozorovaného… Pozorovaním vytvárame alebo meníme povahu toto, čo pozorujeme. Niekedy je ten vplyv celkom nebadateľný, inokedy je citeľný. Len čo sa zapojí do pozorovania naše vedomie, začíname tvoriť.

A nasledovný citát som už kdesi použila, ale ukazuje, ako sa stávame „tvorcom“ Univerza: „Keď sa tak pozrieme na náš život – náš spirituálny a materiálny blahobyt, naše vzťahy a kariéry, naše najväčšie lásky a najvýraznejšie výkony a aj naše najväčšie prehry a nedostatky – potom sa pozeráme priamo do zrkadla našich najhlbších a často podvedomých presvedčení.“ Cez naše presvedčenia premosťujeme naše sny a realitu. To, čo si o sebe myslíme a čo si myslíme, že sme schopní, dokáže zhmotniť aj tie najodvážnejšie sny.

Univerzum ako počítač

Poďme späť do 40. rokov minulého storočia, kedy vynálezca prvého počítača Konrad Zuse chytil podozrenie, že Univerzum by mohlo fungovať ako jeden obrovský počítač s jedným kódom. Že možno niekde existuje nejaký kozmický superpočítač, ktorý sústavne a v každej chvíli znovu vypočítava a vytvára celý vesmír a všetko v ňom. To by potom ale znamenalo, že žijeme vo virtuálnej realite, ktorú počítač vypočítava z kvantovej energie… A ešte jeden krok navyše: To by potom znamenalo, že sme virtuálna realita žijúca vo virtuálnej realite…

Zo zorného uhla tejto hypotézy je všetko v Univerze informácia: skaly, stromy, more, každý jeden človiečik. Informácie bývajú výsledok nejakého procesu a tak aj Univerzum môže byť výsledok nejakého veľmi veľkého programu, ktorý začal už hodne dávno.

Braden tvrdí, že objavy posledných desaťročí akoby tento názor potvrdzovali. Predávam, ako som kúpila, bez overovania. Istý Seth Lloyd vytvoril v roku 2006 prvú použiteľnú verziu kvantového počítača. Tvrdí: „Dejiny vesmíru sú vlastne jeden obrovský, sústavne prebiehajúci kvantový výpočet.“ Hovorí, že Univerzum je jeden obrovský kvantový počítač. Všetko, čo v ňom existuje, je výstup tohto počítača. Skutočnosť sa vyvíja, ako výpočty postupujú.

Mimohmotný svet je len “vypnutý”

Ak je vesmír a všetko, čo v ňom je a v podobe, v akej to je, výsledkom nejakého obrovského kvantového programu zbiehajúceho milióny rokov, potom by sme žili v digitálnej realite, ktorá pozostáva nie z vecí, ale z informácií.

Pozrime sa, ako taký počítač pracuje. Každý počítač používa nejaký jazyk. Obvykle používa to, čomu hovoríme „bit“ (binary digit), binárne číslo, teda 0 alebo 1. Všetky informácie sa vyjadrujú rôznymi kombináciami a sekvenciami týchto dvoch údajov – 0 alebo 1. Hmota alebo antimatéria, áno alebo nie, mužský alebo ženský. V binárnom kóde predstavuje 1 „zapnutý“ a 0 „vypnutý“.

Vyzerá, že kvantový počítač Univerza pracuje tiež s bitmi. Jeho bity však nepozostávajú z 1 a 0, ale z toho, čo tvorí všetko okolo nás – z atómov. Atómy našej reality existujú buď ako hmota alebo nie. Buď sú „zapnuté“ alebo „vypnuté“. Ak sú „zapnuté“, existujú ako hmota, ak sú „vypnuté“ existujú ako neviditeľné vlny (alebo potenciál). Svetlo je potom vlna, ktorej všetky atómy sú v stave „vypnutý“.

Fraktály

mandelbrotove fraktalyA teraz ideme ku kódu, s ktorým univerzálny počítač pracuje. Všetko, čo existuje, je produktom „brečky kvantovej energie“ (teda čistých potenciálov, toho, čo by mohlo byť). A keď to vznikne (keď sa jeho atómy „zapnú“), tak to robí v celkom špecifických, predvídateľných vzorcoch, ktoré sa objavujú v prírode. V 70. rokoch prišiel matematik Benoit Mandelbrot s teóriou fraktálnej geometrie, v ktorej sa opakuje len istý obmedzený počet vzorcov a z nich sa skladá všetko ostatné. Príroda pozostáva z mála jednoduchých, opakujúcich sa vzorcov (tzv. fraktály), ktoré síce nie sú rovnaké, ale sú si silne podobné. On o tom hovoril ako o „sebapodobnosti“. Podľa týchto vzorcov skladá dohromady atómy a z nich všetko ostatné – od prvkov cez molekuly cez kamene cez stromy až po človeka.

Aby ste mali lepšiu predstavu, ako to funguje, tu je zopár spopularizovaných ukážok:

Ak sa na Univerzum pozrieme z fraktálneho pohľadu, tak vychádzame z predpokladu, že všetko (a aj celý vesmír) sa skladá z mála opakujúcich sa prirodzených vzorcov. Tieto vzorce sa môžu spájať, opakovať, vytvárať väčšie celky, ale ich komplexnosť sa dá zredukovať na niekoľko málo foriem. Z tohto zorného uhla získava celkom nový význam aj to staré bosorácke „ako hore, tak aj dole“ (a naopak). Skúmaním seba sme schopní spoznať celý obrovský vesmír a skúmaním vesmíru na hmotnej rovine získavame náhľady do najdrobnejších častíc, ktoré registrujeme, a na nehmotnej zisťujeme, že procesy v našom vnútri sú len odrazom väčších, „nadradených“ procesov.

Tu sú nejaké ukážky toho, o čom hovorím: porovnanie hurikánu a vodného víru vo vani ( 😛 ) s galaxiou a porovnanie tornáda so snímkou vodného víru odspodu…

Hurikán

hurricane

Vodný vír

Strudel-scharf_a

Galaxia M31

m31_ware_big

Tornádo

tornado

Vodný vír zospodu

vodný vír zospodu

A teraz jedna ukážka fraktálového obrázku (nemôžem si pomôcť, proste fraktály ma fascinujú):

LhrMyRXKX9w!v!gOqzkEBlYSdf8

Ako to funguje

A teraz späť k mojej obľúbenej teórii, že Univerzum je jeden obrovský kvantový počítač. Na vstupe má nejaké dáta (naše informácie alebo 0/1 alebo fraktálne vzorce) a aby s nimi vedel robiť, potrebuje tri zložky:

 • operačný systém, teda spojenie hardveru a softvéru. Pomocou operačného systému sa zabezpečuje chod programov, ktoré pracujú so vstupnými dátami a dosahujú výstupy;
 • programy prekladajú príkazy do jazyka procesora a pracujú s dátami
 • výstupy sú výsledok práce počítača: bity premenené na text, obrázky, tabuľky…

Operačným systémom je v tomto prípade naše vedomie. Vedomie tvorí most medzi tým, z čoho pozostáva všetko, a našimi vstupnými dátami. Ak vezmeme analógiu s počítačom, tak operačný systém je pevný. Ak chceme niečo zmeniť, tak neinštalujeme nový operačný systém, ale kúpime nový počítač. Alebo zmeníme to, s čím operačný systém pracuje, teda programy. V prípade Univerza sú programami naše presvedčenia. Naše presvedčenia sú softvér, ktorým sa programuje naša realita – teda výstupy.

Inými slovami:

To, čo je pre počítač informačná jednotka („bit“), je pre Univerzum atóm.

To, čo je pre počítač výstup (obrázky, grafiky, texty), je pre Univerzum realita.

To, čo je pre počítač operačný systém (Windows, Unix), je pre Univerzum vedomie.

To, čo sú pre počítač programy (Word, Excel, Photoshop, WordPress), sú pre Univerzum presvedčenia.

Každý deň zadávame vedomiu Univerza vstupy našich na presvedčeniach spočívajúcich príkazov. Každý deň prekladá vedomie naše osobné a kolektívne príkazy na realitu nášho zdravia, vzťahov, spoločenskej situácie.

Tomu sa povie „zhmotňovanie“ – a robíme to denne.

66 thoughts on “Kvantový počítač menom Univerzum

 1. A čo ste si mysleli že kvantový počítač je niečo supermoderné hi hi hi 😀
  “desať počítačov, jedny ústa v rade počítajú chaos ale nedopočítajú sa pokiaľ nebudú rozdelené ” lebo tak jak je vesmír rozdelený tak zároveň je jednotou.
  Helár niekto sa mi tu pletie do remesláááá… 😀 ale páči sa mi to .. 🙂
  a hlavne číslo 1:1.618 skúste články prstov a ich pomer hi hi 😀 to je dokonalosť 😕

  Páči sa mi

  • jednoduchý vzorec = celé rastové štádium listu papradia alebo ulita slimáka – najlepšie viacfarebne pruhovaná alebo zrenička a dúhovka ľudského oka … 😉

   Páči sa mi

 2. 😀 hmm zlaty rez…..to som vedel…..ale co sa tyka tych prstov 🙂 ..lepsie je rozdelovat celu ruku od ramena po dlan. A ked si ju bodes rozdelovat, a zohybat tak budes vyzerat ako letuska ked ukazuje vychody v lietadlach 😀

  Páči sa mi

 3. pekný článok hmm zaujímavé mňa tie fraktali posledny tyždeň asi prenasleduju v serialy ktory som začal pozerať sa dosť často začali vyskytovať, započul som hudbu vyhladal som ju a zistil som že sa mp3ka vola The Fractal Universe a ked sa tu objavil tento članok tak to už som skoro zo stoličky padal :D:D
  Inak Príklad na Fraktali sú aj švédske Fjordy…raz nam jeden fyzik vysvetloval že je to velmi zaujimave že ryhy v piesku na pobreží maju rovnaký vzor ako tie najväčšie fjordy

  Ďakujem za článoček =)

  Páči sa mi

  • Našla som video, ktoré vysvetľuje strunovú teóriu názorne a bez slov 😛 … Jediné, čo potrebujeme vedieť, sú posledné tri slová “God Is Zero” – teda “Boh je Nula”.

   Páči sa mi

   • táák nekonečná… vystupovať 😀 som myseľ “počítač” tak že som všetko ?
    asi áno, že som aj kyvadielko 😕 a čo tak kyvadielko ako donekonečna sa opakujúci fraktál, tvary.. 😀 ..že ani fantázia nestačí a nazrel som do majského kalendára aj tam som nula, no vidíte a myslíte že som nič?
    Alebo som magický kruh ? dám do tej nuly jin a jang , aspoň sa nebudem cítiť tak prázdna 😀 a zas som stredom vesmíru hi hi hi hi 😀

    Páči sa mi

   • Helar, je to krásne… 🙂
    Je to presne o tom istom, ako ten „môj“ film, len inak podané… Ono vlastne ÚPLNE VO VŠETKOM je možné vidieť tú úžasnú dokonalosť celého vesmíru, všetkého, čo je… len každý sa k tejto pravde dopracuje svojím vlastným spôsobom. Tak ako napísal Aurík hore v článku – každý sme iný, individuálny, každého očarí niečo iné, každý máme svoju pravdu… a napriek tomu, či vďaka tomu, spolu tvoríme nádherný celok – Jednotu 🙂
    No, nie je to úžasné? 😀

    Páči sa mi

 4. Je to sice pekne, ale….
  pripomina mi to jedno podobenstvo –
  ako jeden vedec chcel pochopit basen, tak zacal skumat zlozenie atramentu, tvar pisma, strukturu papiera, urobil chemicky rozbor vsetkeho mozneho co sa na (v) tom papieri nachadzalo….atd….. vysledkom boli haldy informacneho materialu, studii, spekulacii, teorii, ale – basen aj tak nepochopil….
  skusme hadat preco….
  😉

  Páči sa mi

  • Keď som tento článok čítala doobeda, asi v štvrtine som sa otočila od stola a pozrela som sa z okna…Krááásny deň…Obloha nad Barancom mala zvláštne krásny odtieň modrej, zasnežené vrcholky, stromy vo všetkých farbách jesene, na plote sa lenivo naťahovala susedova (čierna)mačka a z hrušky pomali, veeeľľľľmi pomaličky padal list…v tom jedinom okamihu bola obsiahnutá celá dokonalosť Vesmíru…Občas sa priveľmi snažíme Všetkému porozumieť, pochopiť To, čo máme šancu žiť 🙂

   Páči sa mi

  • miro,
   skutočne výstižné.
   Tiež mám pocit, že podstata každej básne je ukrytá medzi jej riadkami 😉
   A či už Stvoriteľa nazveme Prazáklad, Pole, Duch, Najvyšší Architekt, Fyzik, Boh … alebo Básnik, aj tak je minimálne o krôčik pred nami a my sa nad rozborom jeho Diela zamýšľame a zároveň preciťujeme ako v škole nad Hviezdoslavom – pýtajúc sa sami seba i okolia – “čo tým chcel básnik povedať ?!” 🙂
   Oproti škole je to však úžasné dobrodružstvo, v ktorom máme hlavné slovo my /náš dar slobodnej vôle, naša schopnosť tvoriť/ a nie zoznam povinnej literatúry a prísny profesor slovenčiny 🙂

   Páči sa mi

   • aj tak sa to dá pochopiť :-), ale príčina bola iná = výrazné mihalnice, ktoré pohybom pripomínajú motýlie krídla 😉

    Páči sa mi

   • 🙂 je to ešte nebezpečnejšie ako sa zdá na prvý pohľad 🙂 a dnes večer robím obľúbený rituál = meditácia, modlitba a spánok.

    Páči sa mi

   • no a zas som dostal košom alebo priamo smetiakom, buuéééé ..
    nevadí, sadnem si na Rozsutec a budem čumieť dolu do Vrátnej
    alebo sa prilepím na Vežu Kolibu a kuknem Helar do kuchyne hi hi 😀

    Páči sa mi

   • ale, ale, veď Všetko je Jedno ;-), takže košom a zároveň smetiakom som dostala ja 🙂
    A Rozsutec a okolie sú Božské – máš skvostný vkus !

    Páči sa mi

   • nóóó zase sa hráš na skovávačku , a kto varí, sused? hm 😀 alebo žiješ zo svetla ? tak toto musím preskúmať… nevarí a predsa žije čo je to ?….
    žeby inteligentný počítač … hi hi

    Páči sa mi

   • Počítač možno (=Terminátor), ale s mojím IQ o inteligencii nemôže byť ani reči… Ja ti neviem… asi žijem z lásky… z lásky k peniazom… 😀

    Páči sa mi

   • moje zlaté papierové ,ťuťúliki moje milované , len sa mi tu krásne množte, aj vidlami vás poprehadzujem aby ste sa mi nepodusili, nech má každé eurenko aspoň desať detí…. 😀 hi hi hi a aby ste sa mi nerozutekali
    pekne vás v tejto telocvični privriem a ráno vás prídem pohladiť a vytešiť sa až do siedmeho neba … hi hi 😀

    Páči sa mi

 5. Pripomenulo mi to dnešný sen a bol veľmi zvláštny.Sledovala som oblohu,ktorá bola posiata x hviezdami,ale to by nebolo nič zvláštne,keby pod každou hviezdou nebolo písmeno,ktoré žiarilo presne ako hviezda…. a potom sen pokračoval akýmsi strojom času,pomocou ktorého sa dalo dostať ako do minulosti,tak do budúcnosti. Škoda,že viac si nepamätám… 🙂 A ako si to mám vysvetliť.

  Páči sa mi

 6. Miro, súhlasím, je tam aj to, o čom píšeš, ale bohužial taká je dnešná veda…
  Treba to jednoducho odfiltrovať a „čítať“ medzi riadkami… a vtedy sa ukáže aj to iné, to, na čo nepotrebujeme žiadne dôkazy… 😉

  Páči sa mi

 7. For Helar: zaujimavy clanok, pomocou ktoreho som ako tak, aspon priblizne pochopil, o co asi ide v kvantovej mechanike http://osviceni.unas.cz/texty/bohm-im-rad.html. Co je ale hlavne, dalo mi to logicke vysvetlenie aj pre LOA a ine “ezotericke” veci. Asi preto som to vydrzal docitat az do konca, inak dost hard pre nefyzika. V podstate to hovori o tom istom, co pises v tomto clanku.

  Páči sa mi

 8. Boh je nula :

  0 = -1 + 1 -2 + 2 -3 +3 -1 +1 -5 + 5 -6 +4 -4 +6-528+528-29+29… = 0

  Energia je nekonecna v zmysle toho ze sa drzi v protipoloch. Priklad atomy. To vysvetluje aj znak jing a jang. Mozme vnimat +2 alebo -2 ale v podstate sme castou tej nuly 🙂

  Páči sa mi

   • myslela som oficialne schvalene okruhle znamky 🙂 nieco na polceste medzi tou jednou nulou a druhou nulou 🙂 (rozumej 0 a 10 🙂 )
    ucitelky su nesmierne citlive bytosti a tiez strasne vztahovacne… a od novembra zakonom chranene 🙂

    Páči sa mi

   • náááhodou! niektoré dobré učiteľky (ako ja a daeduwen a mnohé ďalšie) si to zaslúžia, lebo dnešné decká, to je stelesnené peklo na zemi! a brániť sa nemáme ako… zišlo by sa schváliť opäť telesné tresty… také svaly by som mala na rukách! 😀

    Páči sa mi

   • Tak telesné tresty áno? 😀 Toby sa Vám páčilo Však? 😀
    Ale inak akožeee reflexi sú do 3 sekúnd a taký namakaný žiak z posilňovne ako jááááá by Vás bil aj cez 2 reflexi hlava nehlava!! 😀
    A kričal by osm pritom zalez do kúta ty sv***!!! 😀 (A na vysvedčení chcem 1 a nie ruskú!!) 😀 😀 😀

    Páči sa mi

   • filip, hm… namakany z posilky? 😀 😀 😀

    ja nie som za telesne tresty, ale sposobit niekomu psychickym utokom bolest hlavy… dobre, zachadzam pridaleko 🙂 ale ze jake by to bolo ucinne 😀

    Páči sa mi

 9. Náhodou, byť učiteľom je vzácne… já som mal veľmi dobrých učiteľov a dokonca aj vaši rodičia sú vlastne učitelia, len si to tak neuvedomujeme. Niektoré názory som síce nezdieľal ale aspoň som sa snažil pochopiť prečo je učiteľov názor iný ako môj, a ak sa mi zdalo že mám pravdu, tak som sa snažil vysvetliť prečo jeho názor nezdieľam… 😀 bol som veľký nezbedník… hi hi hi 😀

  Páči sa mi

 10. I seldom comment, however i did a few searching and wound up here Kvantový počítač menom
  Univerzum | Eprakone. And I do have a couple of questions
  for you if it’s allright. Is it just me or does it seem like some of the responses appear like written by brain dead people? 😛 And, if you are posting at additional places, I would like to keep up with everything fresh you have to post. Could you list of every one of your public pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  Páči sa mi

   • Jedna z toltéckych techník hovorí o tom, že človek má na situáciu zareagovať bezchybne, bez predpokladov, a s plnou vážnosťou. Je jedno, čo si o motívoch človeka myslím/nemyslím… “bezchybné” je zachovať sa, ako keby to myslel úplne vážne a môj život závisel presne od toho, ako zareagujem. 🙂

    Čiki, ja ťa obdivujem. Vždy mi berie dych, ako ty vieš určiť kvalitu mozgu niekoho, o koho existencii ja ešte tak trochu pochybujem. 🙂

    Páči sa mi

   • Hi hi pozri si …. prečo by som mal reagovať bezchybne? Možno práve chyba privedie k inému a netradičnému riešeniu . Tu je pekne ukázaná reakcia povýšenej svätosti a bezstarostnej radosti zo života a že nikdy nevieme čo, sa za čím skrýva 😀 Nezabudni, som časťou opičiak 😀 hi hi hi .

    Páči sa mi

  • Máš pravdu Lynell, niektoré odpovede sú naozaj pre teba veľmi abstraktné a zatiaľ nepochopiteľné …možno by pomohol časový odstup, keď bude tvoj mozog pripravený
   prijať aj iné zaujímavé názory 😀
   Tak …je to dokonalejšie ? 😀

   Páči sa mi

   • Vidíš… Jedno mi udiera do očí po celý ten čas: on/ona písala po anglicky, asi preto, že nevie po slovensky. Ja som odpovedala po anglicky, pretože viem po anglicky. Ty si sa zapojil po slovensky – tak som to automaticky vzala tak, že komunikuješ ku mne, nie k nej/nemu… a teda že tvojím diskusným partnerom som z tejto zmiešanej dvojice ja.

    Vidím, že som sa hlboko mýlila.

    A druhá vec mi udiera do očí… Pokiaľ viem, nikto od teba nikdy neočakával “bezchybné” zareagovanie v tejto diskusii. Ale téma “bezchybnosti” ťa akosi vzala za srdce, pretože to je už druhý komentár z troch, kde si si ju urobil ako hlavný motív. Mohlo by byť, že niečo v tebe sa snaží upriamiť tvoju pozornosť presne týmto smerom, pretože reaguješ. 🙂

    A teraz konečná odpoveď: to, čo je pre teba “bezchybné”, nemôže posúdiť nikto iný okrem teba, pretože nikto iný okrem teba nepozná tvoj úmysel. Ak bolo tvojím úmyslom povedať “ty mozgovo podvyživený ksicht”, tak tvoje vyjadrenie bolo absolútne bezchybné. Ak tvojím úmyslom bolo nastoliť vzťah nerovnoprávnosti, detto. Ak tvojím úmyslom bolo získať z interakcie nejakú energiu, tak jedine v prípade, že si energetický upír žijúci z toho, že v iných rozpútaš nejakú vnútornú drámu a na tej sa priživuješ. Ale ber to len ako môj pohľad, pretože iní ľudia možno vidia veci, čo mne celkom unikajú. 🙂

    Páči sa mi

   • No dobre, predtým než prišla odpoveď od lyonel, som zachytil chumáč negatívnej energie a našiel som zdroj 😀 … z lyonell komunikácie vyplýva, že nemá problém si to preložiť a označiť niektoré, za odpovede ľudí z mŕtvym mozgom. …Chápem to tak , že pátra po odpovedi na svoju otázku k tejto téme, na ktorú nedostal mozog lyonell odpoveď. 😀 Nič neberiem vážne 😀 vážne stavy blokujú tok energii ,,,a je pravdou, že vysoko vyspelý mozog sa niečim podobným nezaoberá, lebo nízke vibrácie ho strhávajú do negativity. Reagujem tak cez intuíciu, a ten útok negativity presmerovávam do zeme GAIA ..ona mení negatíva na pozitíva …jednoducho viem, že mozog lyonell ide špatnou cestou. Čo sa týka mňa, nemôžem myslieť negatívne, ani priať negatívne ..lebo to, čo zavrhnem, zahynie. Taká je vo mne sila 😕 Niekedy mi stačí len trocha smútku a príde pohroma ..povodeň , kalamita …búrka …toto ma núti rozmýšľať nad tým ako vlastne všetko funguje ..ako funguje bozón hi hi, je to vlastne taká malinkatá čierna diera, ktorá počúva myseľ 😀 Čo sa týka bezchybnosti … 😀 čím viac sa snažím v bezchybnosti …. bezchybnosť ustupuje snaženiu 😀 taký je zákon tvorenia …Bezchybnosť hľadám v následkoch 😀 Skôr ma to zaujalo preto, aby som vyvážil tú negatívnu energiu vloženú do tej odpovede …mojou úlohou je odpájať negatíva, aby vznikla rovnováha … každú bytosť beriem ako seba, v inej koži 😀 lebo ak som sa prevtelil, tak som to bol zase len ja hi hi 😀

    Páči sa mi

   • Ja si ešte stále nie som celkom istá, že to nebol len náhodilý spam, lebo webka odkazovala kamsi do Brazílie na ničnehovoriacu stránku, ale vo vyhľadávacej histórii som našla jeden prístup cez anglické vyhľadávanie, ktorý mohol viesť na túto stránku, a preto som sa rozhodla zachovať “bezchybne” 😉 a nevymazať to ako spam. Nemám pocit, že by ten anglický komentár bol dostatočne špecifický, aby sa dal priradiť presne k tejto stránke a žiadnej inej, takže ešte stále na 75% ide o spam bez akéhokoľvek zlého úmyslu voči eprakone. 🙂 A keby tam hneď aj bol nejaký zlý úmysel voči eprakone, eprakone pozdravuje a kope do rrrr… zadku. 😆

    Pre mňa je “bezchybnosť” spôsob zaobchádzania s realitou, nie nejaká “snaha”. Proste program, ktorý relativizuje tvoje predpoklady, pretože veci môžu byť ešte aj úplne inak. Jedno mi však nejde do hlavy – ak odpájaš “negatíva”, tak vlastne rovnováhu nebuduješ, ale narúšaš, nie? Pretože + a – sa držia v rovnováhe a ak odpojíš mínusy, prevážia plusy a je po rovnováhe – alebo niektoré z plusov musia prebrať funkciu mínusov… 😕 Alebo sa mýlim?

    Inak, tie “negatíva” predsa tiež patria do Všetkého-čo-je… Negatívum pre niekoho, pozitívum pre iného a pre Všetko-čo-je jednoducho fakt.

    Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s