Diagnostika čakier kyvadlom

U Martiny na blogu som našla výborný článok k diagnostike čakier pomocou kyvadla. Je to z Barbary Brennanovej, Hands Of Light (Ruky svetla) a pravdepodobne z tejto stránky. No a pretože ja som taká “kyvadlová” 😛 , hneď si ho “kradnem” aj k sebe:

Je několik způsobů, jak posoudit stav čaker. Nejprve potřebujete zjistit, která technika je pro vás nejlehčí a nejužitečnější. Mně se nejlépe osvědčilo použití kyvadla. Tato pomůcka pomáhá zvýšit citlivost k energetickému toku, protože funguje jako zesilovač. Nejlepší kyvadla jsou z bukového dřeva a mají hruškovitý tvar. Mají asi 2,5 cm v průměru a jsou 3,8 cm dlouhá.

Jejich energetické pole je difuzní, lehce prostupné a je také hruškovitého tvaru. Je symetrické podle vertikální osy, což je pro tento způsob měření důležité. Pokud máte určitou citlivost v rukou, můžete vyzkoušet přímé vnímání proudu energie do čakry a z čakry. Snažte se rozpoznat, jestli energie volně plyne, nebo se v čakře městná, jestli je proud energie slabý, nebo silný.

Můžete dělat stejné cvičení s akupunkturními body – prostě položte nad ně špičku prstu. Při tomto způsobu vnímání se může dokonce dostavit určitý fyzický pocit ve vašem vlastním těle, který vám pomůže zprostředkovat hledanou informaci. Až dosáhnete vyššího stupně nadsmyslového vnímání, budete schopni se jednoduše na čakry podívat a uvidíte, jak se otáčejí (pravidelně, nebo nepravidelně) a jaké mají barvy (tmavé a temné, či vybledlé a slabé, anebo zářivě jasné ve výrazném odstínu).

Budete moci pozorovat, zda jsou zdeformované a jakým způsobem. Nakonec je uvidíte v každé vrstvě aurického pole. Nyní budeme procvičovat užívání kyvadla. 

CVIČENÍ K URČENÍ STAVU ČAKER POMOCÍ KYVADLA

Při měření předních čaker požádáme pacienta, aby se položil na záda. Pokud pracujeme se zadními čakrami, požádáme, aby se položil na břicho.Když chceme zkoumat čakru, podržíme nad ní kyvadlo zavěšené na provázku o délce asi 15 cm a vyprázdníme mysl od jakýchkoliv úsudků o jejím stavu, což není snadné a vyžaduje to praxi. Zkontrolujte, zda kyvadlo je tak blízko těla, jak je to jen možné, aniž by se ho dotýkalo.

Vaše energie proudí do pole kyvadla a aktivizuje ho. Toto pole a pole subjektu potom na sebe vzájemně působí a kyvadlo se dá do pohybu. Pravděpodobně bude opisovat nad tělem imaginární kruh. Může se pohybovat i elipsovitě, dozadu a dopředu, rovně nebo klikatě. Velikost a směr pohybu kyvadla ukazuje množství energie proudící čakrou. Dr. John Pierrakos zjistil, že pohyb kyvadla ve směru hodinových ručiček označuje psychodynamicky otevřenou čakru. To znamená, že pocity a psychologické zážitky, které k dané čakře náležejí, jsou dobře vyvážené a plně prožívané.

Otevřene a uzavřene čakry

Jestliže se kyvadlo točí obráceně (proti směru hodinových ručiček), je tato čakra psychodynamicky uzavřena, to znamená, že zde je problémová oblast, která odpovídá psychologickému aspektu čakry. Z toho lze usoudit, že psychologické prožívání není vyrovnané a je pravděpodobně negativní.

Velikost kruhu, který kyvadlo opisuje, je úměrná síle čakry a množství energie proudící přes ni. Je také závislá na množství energie, kterou v té chvíli disponuje léčitel i pacient.

Jestliže je kruh větší, proudí čakrou hodně energie, jestliže je malý, značí to, že proudí čakrou méně energie. Je důležité si uvědomit, že velikost čakry neodpovídá přímo velikosti kyvadlem opisované kružnice, i když s ní do značné míry souvisí. Velikost kruhu je funkcí interakce všech tří polí – pole pacienta, terapeuta a kyvadla, jak už bylo zmíněno dříve.

Pokud jsou energie obou osob nízké, všechny čakry se budou zdát menší. Pokud jsou vysoké, budou se čakry zdát větší. Je třeba se zaměřit na pozorování relací mezi velikostí jednotlivých čaker. Dosáhneme-li vybalancování čaker tak, aby se vytvořil vyrovnaný tok energie, potom budou všechny čakry přibližně stejně velké. Mezi oběma krajními možnostmi (otevřená čakra – po směru hod. ručiček, zavřená čakra – proti směru hod. ručiček) je mnoho variant, které poukazují na různé psychické stavy. Na obrázku 10-2 najdeme tabulku různých tvarů, které kyvadlo může opisovat.

Ačkoliv při letmém pohledu se tabulka může zdát trochu komplikovaná, je to ve skutečnosti docela jednoduché. Každý pohyb opisovaný kyvadlem je variací pohybu kyvadla v krajních polohách – plně otevřená čakra (C6) nebo plně uzavřená čakra (CC6).

Nezapomeň, že symboly jsou kreslené tak, jak je vidíš, když stojíš před tělem pacienta. (Značení symbolů písmeny ponecháno podle anglického originálu – pozn. překladatele.)

Zřídkakdy jsem se setkala s větším rozkyvem než 15 cm v průměru. Stává se to jedině v případě, že je čakra nadměrně používaná,’ nebo po spirituálním zážitku, kdy se většina čaker široce otevírá. Nejvíc jsem naměřila necelých 25 cm. Jedinou výjimkou, která nespadá mezi C6 až CC6, je úplně tichá čakra (S), nad kterou kyvadlo nevykazuje vůbec žádný pohyb. V tomto případě čakra buď právě obrací směr otáčení, nebo je tak přetížená či naopak utlumená, že se úplně zastaví její otáčení a přestane proměňovat veškeré energie z univerzálního energetického pole. Pokud tento stav trvá dlouho, je téměř jisté, že vyústí do nemoci, jelikož tělo nemůže fungovat dobře bez dostatečného přílivu energie zvenčí.

Každý eliptický pohyb ukazuje na nerovnováhu energetického toku mezi pravou a levou stranou. Označení levá strana nebo pravá strana se vztahuje k levé nebo pravé straně pacientova těla, tj. kyvadlo se točí nahoru k levé (CEL) nebo nahoru k pravé straně (CER). Což naznačuje, že jedna strana těla je silnější než druhá.

Pravá strana (CER, CCER) reprezentuje aktivní, útočnou, smělou, „mužskou“ neboli „jang“ povahu. Levá strana (CEL, CCEL) reprezentuje pasivní, vnímavou, přijímající „ženskou“ neboli „jin“ podstata osobnosti.

Když se kyvadlo otáčí elipsovitě šikmo nahoru k pravé straně těla, má osoba, já zjistil dr. John Pierrakos, více rozvinutý mužský aspekt – je „hyperaktivní“ v tom smyslu, že často volí agresivitu i v okamžicích, kdy receptivita by byla přiměřenější. Toto se děje v oblasti té psychické funkce, která je řízená čakrou vykazující eliptický pohyb. U každé čakry, kde se kyvadlo elipsovitě točí nahoru doleva (CEL, CCEL), je pravděpodobné, že osoba bude spíše pasivní v situacích, které souvisejí s psychologickými aspekty týkajícími se této čakry. Jestliže například cent rum vůle mezi lopatkami 4B vykazuje pasivitu (elipsa nahoru doleva), nebude dotyčná osoba schopna dosáhnout toho, co chce, protože zůstane pasivní i v situacích, které volají po akci spíše útočné.

Takový člověk bude čekat, zda situaci nevyřeší někdo jiný, zda za něj někdo něco neudělá nebo mu něco nedá. Nebude se umět postavit za svá práva nebo říci, že teď je řada na něm. Jako důvod pasivity vystupuje často falešná skromnost, ale ve skutečnosti se jedná o obavu z vlastní agresivity. Představy o agresivitě jsou uloženy velmi hluboko, protože vycházejí ze zkušeností z dětství. Dítě mělo například velmi agresivního otce. Kdykoliv chtělo něčeho dosáhnout přímo, bylo otcem přemoženo a poníženo. To ho přesvědčilo, že sahání po tom, co chce, není dobrý způsob, jak to získat.

Děti jsou velmi tvořivé, a tak dítě pravděpodobně hledalo a nalezlo způsob, jak dostat, co chce, nebo přinejmenším, jak dostat něco jako kompenzaci za to, co chtělo. Tento způsob bude přetrvávat až do doby, kdy přestane být funkční. Naneštěstí zvyk je těžké změnit a hledání aktivnějšího způsobu sebeprosazení je složité, když agrese je primárně viděna jako negativní.

Obvykle je pod vnější pasivitou skryta velmi nepřátelská a agresivní součást osobnosti, která by ráda ventilovala své pocity bez zadržování a vzala si, co chce. Jestliže se tomu pacient opakovaně při terapeutických sezeních učí, nakonec bude schopen integrovat zdravou agresi do celku své osobnosti. Zpracování agresivity je stejně potřebné jako souběžně probíhající práce na přetvoření pasivity na zdravou receptivitu. Čím více je zdeformován kruhový pohyb kyvadla nad danou čakrou, tím větší je i psychologická deformace.

Nejtěžší pravo-levé rozštěpení čakry ukazuje pohyb kyvadla dozadu a dopředu v úhlu 45° k vertikální ose těla (R3, L4 – tab. 10-2). Čím širší je rozkyv, tím větší množství energie je zde vázáno. Například pohyb kyvadla označený jako R6, pokud ho pozorujeme nad čakrou 4B, signalizuje, že osoba si dokáže bez skrupulí a útočně brát, co chce, a to bez ohledu na okolnosti. Stejné obecné pravidlo pro posuzování závažnosti poruchy platí při otáčení kyvadla do-i zadu a dopředu, které může být jednak vertikální (paralelní s vertikální osou těla /V/), jednak horizontální (kolmé k této ose /H/).

Pohyby kyvadla

Vertikální točení svědčí o tom, že se člověk vyhýbá hlubším vzájemným vztahům s lidmi tím, že odvádí energii po vertikále vzhůru. Horizontální pohyb kyvadla naznačuje, že se vyhýbá osobním interakcím zadržováním energie dole a blokováním energie, a tím i pocitů. Například pohyb kyvadla V5 nad čakrou 3A vyjadřuje, že osoba zaměřuje osobní vztahy směrem k vertikále a spiritualitě a vyhýbá se vztahům s jinými lidmi. Definuje svoje místo ve vesmíru z pohledu spirituální víry a pomíjí aspekt sounáležitosti s ostatními lidskými bytostmi.

Interpretace pohybu kyvadla H5 pro stejnou čakru by o dotyčném říkala, že není spojena s nikým ani na spirituální, ani na lidské úrovni, což by zřejmě vedlo k osobní izolaci. Výrazný psychický pohyb tímto směrem by mohli vést až k „tiché čakře“, která je výsledkem nedostatečného používání a městnání energie ! V takovém případě je potřebná důkladná psychodynamická práce s tělem. Když se člověk zaměří při psychologické práci na určitou stránku své bytosti, ať z vlastního rozhodnutí, či pod tlakem vnějších okolností, příslušná čakra (čakry) se bude pravděpodobně projevovat chaotickým nebo; asymetrickým pohybem (CEAS, CCEAS) jako v tabulce 10-2. To také způsobí, že kyvadlo se bude pohybovat chaoticky, obvykle po eliptické dráze s posunutou osou. Tento pohyb může začátečníka napoprvé zmást, ale jestliže kyvadlo držíme nad čakrou delší dobu, je posunutí os zřejmé. (Kyvadlem opisovaný obrazec bude vypadat jako poslední dvě položky v tabulce 10-2.) Kdykoliv zaregistruje psychoterapeut tento druh pohybu, ví, že se toho s klientem hodně děje.

To je chvíle, kdy je třeba začít pracovat hlouběji na problémech, kterých se to týká, ale zároveň je nutné nechat klientovi dost času a prostoru, aby mohl sám provést vlastní sebezkoumání a transformaci. Jestliže si může vzít pár dní volna z práce a nebude rušen denní rutinou, bude nejlépe schopen využít tohoto období obrovské osobní změny.

Pozorovala jsem to pravidelně u lidí procházejících hlubokou transformační prací při týdenních intenzivních pobytech. Jak se terapeut postupně stává zručnějším při používání kyvadla, začne pozorovat více charakteristických rysů při měření. Například počet otáček (jak rychle se kyvadlo pohybuje) vyjadřuje množství energie, která se vyměňuje v čakře. Po určité době praxe dokáže terapeut zachytit hodnoty jako např. sevřenost, tíseň, napětí, nevázanost, neukázněnost, sklíčenost, truchlivost, zármutek, klid či jasnost. Rychlé otáčení ukazuje na přetížení, napětí a tlak v této oblasti. Rychlý pohyb kyvadla může být také projevem hojnosti energie, která svědčí o spoustě zdravé agrese v této oblasti. Při dalším rozvinutí ostrosti vnímání vlastností energie proudící přes čakru bude terapeut stále lépe informován o stavu klienta. Může říci, jak dalece je čakra stabilní-jak dlouho přibližně zůstává ve stejném stavu – jestli se pohybuje mezi dvěma stavy tam a zpět a podobně. Čakra může být např. otevřena 20 % času nebo naopak 80 %. To vše dokáže citlivý zkušený terapeut rozeznat. Přirozeně to chce praxi a ověřování. Čakry procházejí v průběhu intenzivní práce v terapii různými fázemi a jejich forma se mění, ze zavřené na otevřenou.

Proces změny přesvědčení vyvolává přesměrování pohybu čakry. Čakra, která měla velký průměr, ale byla neustále zavřená (CC6), se může začít zmenšovat, začne se točit obráceně, a potom bude opět její průměr narůstat, až se z ní stane C6. Anebo se může – a to je častější případ, obzvláště u srdeční čakry a čakry solárního plexu – již po tak krátké době, jako je 5 minut zoufalého pláče, změnit na C6. Tento typ změny nevydrží dlouho, ale když člověk na sobě pracuje delší dobu, čakra má tendenci zůstat otevřená po každé o něco déle. Takto vzrůstá celkové procento času, kdy čakra harmonicky funguje a člověk se cítí šťasten vždy o něco delší dobu. Teprve po delším čase se bude čakra stabilizovat v otevřené pozici a bude už jen poměrně zřídka zavřena.

Jedinec pak postoupí dál – na další neharmonicky fungující čakru, která překáží jeho každodennímu štěstí.

Zjistila jsem, že když se v průběhu terapeutického sezení otevře chronicky uzavřená čakra, obvykle se jiná čakra, která je běžně otevřená, nakrátko uzavře kvůli kompenzaci. Osobnost totiž není hned schopná se přizpůsobit novému stavu, aniž by si vytvořila určitý stupeň imaginární „ochrany“.

2 thoughts on “Diagnostika čakier kyvadlom

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s