Tuvvejhún

iskrajeshua-ben-pandira-el-cristTak ako som sľúbil, pokračujem v prepise z knihy od Neila Douglasa-Klotza – Aramejský Otčenáš – Meditácie na Ježišove slová, s prepisom prekladu modlitby Blahoslavenstvá. Nie, nebudeme študovať Bibliu a kresťanstvo, ale pozrieme sa opäť na to, ako by podľa autora mohol vyzerať preklad priamo z Aramejčiny a porovnáme ho s aktuálne známym prekladom z Biblie…povedzme pre lepšiu orientáciu. Opätovne nič nepridávam, len s najlepším vedomím a svedomím, prekladám text z češtiny do slovenčiny 🙂 Ak nájdete chyby, alebo budete mať nejasnosti, môžeme diskutovať 😀

Aramejsky

Tuvvejhún l-meskenií b-ruch d-dilhónej malkuta da-šmája.

Tuvvejhún l-auvilé d-henon netbajún.

Tuvvejhún l-machiche d-henon nertún árha.

Tuvvejhún l-ajlejn d-chafnén wa-cejn l-chanúta d-henon nesbún.

Tuvvejhún la-mrachmané di-lechún nechwún rachmé.

Tuvvejhún l-ajlejn dadkejn b-lebhon d-henon nazún l-alahá.

Tuvvejhún l-avdáj šlamá da-fnaj(hí) d-alaha niktarún.

Tuvvejhún l-ajlejn de-tirdep metul l-chanúta dilhonej malkuta da-šmája.

Tuvvejhún imas damhasdýn l-chon wa-radpin l-chon w-amrin el-chun kul mela biša metolas b-dagalúsa.

Hajdéjn hadá wa-rázu da-garkún sgí ba-šmája hakana gejr r’dapu le-nabíja d-men kadamajkún.

Kralická biblia (Matúš 5,3-12)

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.

Blahoslavenstvá (preložil Neil Douglas-Klotz)

1. verš

Aramejsky: Tuvvejhún l-meskenií b-ruch d-dilhónej malkuta da-šmája.

Biblia: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Možný preklad:

Šťastní a v súlade s Jediným, kto nachádza svoj domov v dychu, im náleží vnútorné kráľovstvo nebeské.

Blahoslavení, ktorí zjemnili svoj dych; oni nájdu svoje vodiace princípy a ideáli, vedení Božím svetlom.

Naladení na Zdroj tí, kto sú živí dychom Jednoty; ich „ja môžem“ spočíva v „Ja môžem“ Boha.

Zdraví, ktorí sa s oddanosťou pridŕžajú ducha života; ich drží kozmický vládca všetkého, čo žiari a povstáva.

Skazenosti odolávajú a celiství sú tí, ktorých dych vytvára okruh svetla; oni počujú univerzálne slovo a cítia moc zeme ich uskutočniť vlastnými rukami.

Uzdravení, ktorí sa zasvätili spojení v duchu; skrz nich je realizovaný plán vesmíru.

 

2. verš

Aramejsky: Tuvvejhún l-auvilé d-henon netbajún.

Biblia: Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Možný preklad:

Blahoslavení, ktorí sa zmietajú v rozrušení citu; budú vnútorne zacelený láskou.

Zdraví, ktorí sú príliš slabí a vysilení hľadaním svojho účelu; znovu nájdu príliv svojej vnútornej sily.

Uzdravení plačúci pre zmarené túžby; uvidia tvár naplnenia v novej podobe.

V súlade s Jediným tí, ktorí oplakávajú; budú utešení.

Naladení na Zdroj, ktorí sa cítia hlboko zmätení životom; budú vyvedení zo svojho blúdenia.

 

3. verš

Aramejsky: Tuvvejhún l-machiche d-henon nertún árha.

Biblia: Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Možný preklad:

Požehnaní mierni; oni dostanú túto zem ako dedičstvo.

Zdraví, ktorí zmäkčujú, čo vo vnútri je tvrdé; dostanú fyzickú sviežosť a silu vesmíru.

V súlade s Jediným sú pokorní tí, ktorí sa podrobili Božej vôli; budú obdarení tvorivou silou zeme.

Uzdravení, ktorí plačú vnútorným plačom bolesti z potlačovanej túžby; budú obnovení v súlade s prírodou.

Celiství, skaze odporujú tí, ktorí rozpúšťajú v sebe svoju stuhnutú morálku; budú otvorení, aby prijali nádheru plodov zeme.

 

4. verš

Aramejsky: Tuvvejhún l-ajlejn d-chafnén wa-cejn l-chanúta d-henon nesbún.

Biblia: Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Možný preklad:

Blahoslavení, ktorí hladujú a smädí ich po fyzickej spravodlivosti; budú obklopení tým , čo je potrebné k zachovaniu tela.

Zdraví, ktorí sú lační po novom zrode univerzálnej stability; budú obklopení zrodením novej spoločnosti.

V súlade s Jediným kto bdie po nociach, vnútorne oslabení a vyprahnutí neprirodzeným stavom svetla; im bude učinené zadosť.

Uzdravení, ktorí v sebe neustále pociťujú: „Kiež by som našiel novú silu a jasný smer, na ňom by som založil svoj život,“ budú objatí životodarnou silou.

Celiství, oddávajúci sa sebaklamu, ktorí jasne túžia po základe mieru medzi bojujúcimi časťami sebe sama; všade okolo seba nájdu materiál pre jeho stavbu.

 

5. verš

Aramejsky: Tuvvejhún la-mrachmané di-lechún nechwún rachmé.

Biblia: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Možný preklad:

Blahoslavení, ktorí so svojho lona rodia milosrdenstvo; oni pocítia objatie teplých paží.

V súlade s Jediným sú súcitní, i im sa dostane súcitu.

Zdraví sú, ktorí šíria milosrdenstvo; ich modlitby budú vypočuté.

Uzdravení, ktorí šíria hlboký dych srdca, kdekoľvek je to potrebné; pocítia žiaru kozmickej vrelosti.

Naladení na Zdroj tí, ktorí žiaria z najhlbšieho miesta svojho tela. Budú osvietení lúčmi univerzálnej lásky.

 

6. verš

Aramejsky: Tuvvejhún l-ajlejn dadkejn b-lebhon d-henon nazún l-alahá.

Biblia: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Možný preklad:

Blahoslavení stáleho srdca; rozjímať budú o Jedinom.

Zdraví tí, ktorých nadšenie je oživované hlbokým trvalým zámerom, oni budú hľadieť na moc, ktoré všetkým pohybuje a prejavuje sa vo všetkých veciach.

V súlade s Jediným tí, ktorých životy vyžarujú z jadra lásky – všade uvidia Boha.

Uzdravení, ktorí majú odvahu a smelosť cítiť hojnosť vo vnútri; uvidia najvzdialenejšiu mieru bohatstva života.

Skazenosti sa bránia, ktorých prirodzenou reakciou je náklonnosť a priateľstvo; budú osvietení šľahnutím blesku: zdrojom pohybu všetkých duší vo všetkých tvoroch.

 

7. verš

Aramejsky: Tuvvejhún l-avdáj šlamá da-fnaj(hí) d-alaha niktarún.

Biblia: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Možný preklad:

Blahoslavení, ktorí zasievajú mier v každej ročnej dobe; budú nazývaní Božími deťmi.

Zdraví tí, ktorí udajú tón zjednoteniu; budú spomenutí ako lúče Jedinej Jednoty.

V súlade s Jediným tí, ktorí pripravujú pôdu pre každé pokojné zhromaždenie; stanú sa žijúcimi fontánami.

Celiství, ktorí sú stmelení vnútornou radosťou; budú označení pečaťou kozmickej identity.

Uzdravení, ktorí nesú ovocie pochopenia a bezpečia pre všetkých; urýchlia príchod nového Božieho stvorenia.

8. verš

Aramejsky: Tuvvejhún l-ajlejn de-tirdep metul l-chanúta dilhonej malkuta da-šmája.

Biblia: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Možný preklad:

Blahoslavenstvá pre tých, ktorí sú vyhostení pre spravodlivosť, ich novým domovom je celá oblasť kozmu.

Zdravie pre tých, ktorí sú ovládaní a zaháňaní, pretože túžia po pevnom základe; ich panstvo tvorí hore slovo a dole zem.

V súlade s Jediným, ktorý sú hanobení pre svoju snahu získať prirodzenú stabilitu; im náleží vládnuci princíp kozmu.

Uzdravenie pre tých, ktorí sú vnútorne podlomení hľadaním dokonalého spočinutia; nebeské „Ja môžem!“ ich zachová pri živote.

Naladení na Zdroj, ktorí sú prenasledovaní spoločnosťou; im náleží prichádzajúce kráľovstvo.

 

9. verš

Aramejsky: Tuvvejhún imas damhasdýn l-chon wa-radpin l-chon w-amrin el-chun kul mela biša metolas b-dagalúsa.

Biblia: Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.

Možný preklad:

Blahoslavení, keď je kvôli mne konšpirované proti vám, ste odsúdení a falošne obviňovaní z korupcie…

Zdraví, keď je vysatá vaša sila, rozpoltená vaša jednota a neprávom ste obvinený z mrhania časom kvôli mne…

Obnovení, ak ste karhaní a zaháňaní so všetkých strán krikom zla kvôli mne…

Keď ste zahrňovaní urážkami ako lepkavou pavučinou, trhaní vo švoch a neprávom označení ako nezrelí kvôli mne…

Keď sa cítite pošpinení, odstrčení a pociťujete vnútorne hanbu, bez toho aby ste vedeli prečo, je to kvôli mne…

 

10. verš

Aramejsky: Hajdéjn hadá wa-rázu da-garkún sgí ba-šmája hakana gejr r’dapu le-nabíja d-men kadamajkún.

Biblia: Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.

Možný preklad:

Vtedy vedzte, že ste na vrchole všetkého, pociťujte veľké dojatie, pretože vaša prirodzená hojnosť – už v kozme – sa všade okolo vás znásobila ranami, ktoré utrpelo vaše srdce.

Robte všetko do krajnosti, vrátane rozpúšťania ega, pretože to je tajomstvo práva na rozšírený domov vo vesmíre.

Vypite iba kvapku, alebo sa zmáčajte. Všade, kdekoľvek sa obrátite, uvidíte Meno napísané svetlom: všetko je jedno stvorenie.

Pretože rovnako tak zahanbovali tých, ktorí boli pred vami:

Všetci, ktorí sú unesení, vraviac inšpirované slová – ktorí vydávajú zo seba navonok, čo duch im vložil dovnútra.

Je znamenie proroctva byť prenasledovaný okolnosťami.

Je znamenie prorokov silno pociťovať nejednotu okolo seba.

 

Jedna z možností, ako by sa dal Tuvvejhún preložiť:

Naladení na Zdroj tí, kto sú živí dychom Jednoty; ich „ja môžem“ spočíva v „Ja môžem“ Boha.

Blahoslavení, ktorí sa zmietajú v rozrušení citu; budú vnútorne scelený láskou.

Zdraví, ktorí zmäkčujú, čo vo vnútri je tvrdé; dostanú fyzickú sviežosť a silu vesmíru.

Blahoslavení, ktorí hladujú a smädí ich po fyzickej spravodlivosti; budú obklopení tým , čo je potrebné k zachovaniu tela.

Blahoslavení, ktorí so svojho lona rodia milosrdenstvo; oni pocítia objatie teplých paží.

V súlade s Jediným tí, ktorých životy vyžarujú z jadra lásky – všade uvidia Boha.

Blahoslavení, ktorí zasievajú mier v každej ročnej dobe; budú nazývaní Božími deťmi.

Blahoslavenstvá pre tých, ktorí sú vyhostení pre spravodlivosť, ich novým domovom je celá oblasť kozmu.

Obnovení, ak ste karhaní a zaháňaní so všetkých strán krikom zla kvôli mne…

Pretože rovnako tak zahanbovali tých, ktorí boli pred vami:

Všetci, ktorí sú unesení, vraviac inšpirované slová – ktorí vydávajú zo seba navonok, čo duch im vložil dovnútra.

43 thoughts on “Tuvvejhún

 1. Dnes si stojím/sedím na kábli – nerozumiem “pre/dpo/kladom” prvého verša (blahoslavení chudobní duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské). Nedáva mi to zmysel – prosím vysvetliť inými slovami, tak ako ste to pochopili vy…

  Páči sa mi

  • pozri na malé deti…. pochopíš..lebo ich je kráľovstvo nebeské, ale o tomto svete moc nevedia, nemajú zapratanú myseľ vymoženosťami a záleží im iba na láske k rodičom … milujú ich láskou bez obmedzení a očakávajú tiež lásku.

   Páči sa mi

 2. Vaaau… Konečne som pochopila to “blahoslavení… atď.! Ja som si zvolila verziu “Naladení na Zdroj tí, kto sú živí dychom Jednoty; ich „ja môžem“ spočíva v „Ja môžem“ Boha.” 🙂 (Podryp: Takže to bolo, ako som predpokladala – NIE o slabomyseľných… 😛 )

  Páči sa mi

  • Sun, ako chápeš “živý dychom Jednoty”? Naladení na Zdroj = že sú v spojení? Prosím skús to napísať inými slovami, mne tento “kód” môj mozog nejako “neberie” 😯

   Páči sa mi

   • Ja som si z toho vzala to, že ľudia, ktorí chápu a ŽIJÚ svoju jednotu so všetkým a všetkými, sú presne v bode “eloi” (=”presne” alebo “všetko je presne tak, ako má byť” podľa Gabriela) a v tomto bode majú prístup ku všetkým schopnostiam, ktoré má aj zvyšok/Všetko-čo-je. 🙂

    Páči sa mi

  • Milujú totiž svet, v ktorom sa stále niečo deje. Majú nezávislú povahu a ich veľká sila spočíva v optimizme. Neradi sa nechávajú okrádať o čas zbytočnou či nudnou prácou. Ťažko sa podriaďujú. 😀

   Páči sa mi

   • Čiki, toto je ale kopec príbehov a interpretácií, nemyslíš? To, čo sa zdá žiadúce tebe, nemusí byť žiadúce pre iných… Takíto ľudia milujú (vo význame: cítia spokojnosť). BODKA. Majú povahu. BODKA. Majú silu. BODKA. Tým, že plynú s tokom života, neberú tento tok ako “okrádanie”, “zbytočnosť” či “nudu”. Plynú. BODKA. Sú stále podriadení (toku života), preto sa nemusia podriaďovať. BODKA. 🙂 Svet podľa Suníčky. 🙂

    Páči sa mi

   • Presne 😀 . Smiala si sa v detstve, len tak bez príčiny na niekom? hi hi hi 😀 To sú presne tí, 😀 čo sa vedia takto bez zjavných príčin zasmiať 😀

    Páči sa mi

   • 🙂 Obvykle som sa bez príčiny nesmiala na nikom. Smiala som sa preto, že mi v tom okamihu prišiel smiešny. 🙂 Alebo prišlo smiešne. Ale to “smiešne” bola vždy reakcia na nejaký môj mentálny pochod, spojenie nepatričných obrazov a podobne… 🙂 Aj malé deti keď sa smejú, nesmejú sa bez príčiny, ale preto, že tým komunikujú so svetom. Možno so svetom v svojom vnútri a náhodnému pozorovateľovi to prichodí ako “bez príčiny”, ale smiech je podľa mňa vždy reakcia na niečo.

    Páči sa mi

   • ja som sa smejavala strasne. vzdy vecer o pol siedmej. moj syn detto. aj plakat som vedela bez priciny, lebo sa mi pacilo kukat v zrkadle ako sa mi slzy kotulaju po licach. vraj som aj mamu volala ze mami aha pozri, vytalicla slzy a so zaujmom sledovala ten zazrak 😀

    Páči sa mi

   • A ako sa tváril ten, na kom si sa smiala?..alebo si spontánne vybuchla smiechom, len tak a všetci okolo sa buď pridali , alebo ste sa smiali obaja, ak ste sa na seba pozreli ? To sú tí Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. To sú tí, ktorí sa smejú preto, že ich niečo smiešne napadne… hi hi hi, to sú tí ktorých smiech sa nedá len tak zastaviť 🙂

    http://www.mojevideo.sk/video/11bf5/smiech_je_nakazlivy.html

    kto mne vysvetlí, prečo sa smejú 🙂

    Páči sa mi

   • Smiech a plač sú úžasné nástroje 🙂 Dokážu vytvoriť vlnu, ktorú len tak neviem ignorovať a často mi pomáha liečiť bez toho, aby som si to uvedomil … a keďže to neviem len tak ignorovať, tak sa zveziem 😆
    Krásny deň na výlet do prírody 😉

    Páči sa mi

   • a pre tuto teoriu u mna svedci aj aj to ze jeden cas ked som brala hormonalnu antikoncepciu, tak som zas o urcitej hodine, cca pol hodinu predtym ako som mala brat tabletku, mavala vzdy depresiu, vsetko mi bolo do placu a jak som si tu tabletku dala, vzdy sa vsetko ako zazrakom na dobre obratilo.

    Páči sa mi

   • nechápem, prečo práve ženy, berú tak nepríjemné a nebezpečné hormóny 😕 hm…. ne je lepšie rodiť deti?

    Páči sa mi

   • ja som to brala na odporucanie lekara z inych dovodov, ale nerobilo mi to dobre, takze som to brat prestala. Je to asi individualne, neviem posudit aky vplyv to ma na inych, na mna nie moc dobry.

    Páči sa mi

 3. Akrim, nič si z toho nerob, ja tomu tiež úplne nerozumiem a preto sa mi oveľa viac páči preklad N.D. Klotza. Ten je pre mňa pochopiteľnejší….”Šťastní a v súlade s Jediným, kto nachádza svoj domov v dychu, im náleží vnútorné kráľovstvo nebeské.”

  Ono to môže znamenať, že ľudia, ktorí sú “slabomyseľný” (ja takto zvyknem vnímať napr.: schizofrenikov, psychopatov, sociopatov, autistov, mentálne retardovaných, a pod. prípady pre psychiatra) sú ľudia, ktorí možno vnímajú časť reality, ktorú zbytok ich okolia nevidí a preto ich radšej niekde “upraceme”, aby na nich nebolo treba pozerať a permanentne si tak lámať hlavu, ako to vlastne funguje.

  Páči sa mi

  • Vieš, mne to “zaváňa” dualitou. Pokiaľ sa na tých druhých pozerám ako na mňa a tých druhých (napr.”slabomyselných”, alebo jednoducho povedané tých ktorí realitu vnímajú inak ako JA) tak sa od Jednoty=kráľovstva nebeského (ako píšu v prekladoch) oddeľujem. S prihliadnutím na vysvetlenie od Sun, treba chápať a žiť Jednotu (toto vysvetlenie mi “sedí” lepšie). Teda ak mám byť súčasťou, musím ostatných vnímať ako časť seba a seba ako časť ich. Čiže prestať oddeľovať svoj “príbeh” od okolitého sveta. Ale potom Ty si Ja, Sun je Ja (aj keď Vás vôbec nepoznám :-)), voda, ktorú pijem je Ja, obkladačka po ktorej chodím je Ja, ja nie som len drobná kvapôčka v mori ale som more, Zem, všetko….
   Uf, tak toto musí Egúšik spracovať.

   Páči sa mi

   • Presne tak to je. My sme Tu a Teraz v dualite 🙂 Biblia je takto napísaná z nejakého dôvodu a jeden z nich je možno preto, aby nám “pomáhala” uvedomovať si, že tá dualita tu je a ešte nás aj nabáda, aby sme sa báli pekelných plameňov, namiesto, aby sme naše “temné miesta” skúmali a tak sa snažili pochopiť, ako ich do nás opäť zaintegrovať 🙂
    V tom preklade od Klotza som si až také poukazovanie na oddelenosť nevšimol – skôr naopak, ale to neznamená, že si ju tam niekto iný nemôže všimnúť, resp. že tam nie je 😀

    Ja sa ani nepokúšam nič vysvetľovať, ja len píšem, ako to ja vnímam a ďakujem za tvoj postreh, lebo mi takto pomáhaš, pozrieť sa na tento kúsok reality aj tvojimi očami 🙂
    Ja to všetko vnímam skoro tak, ako si Ty pochopila to, čo píše Sun, ale nie som prekladateľ textu. Neviem ani overiť, či s ním súhlasím, lebo neviem po Aramejsky. Pocitovo, mi ale sedí lepšie preklad od Klotza, ako preklad z kralickej Biblie podľa Martúša 🙂

    Ešte k tej kvakpe…Ja som všetko, kvapka, more, Ty a všetky bytosti a stvorenia vesmíru v istom slova zmysle, ale v Tu a Teraz som hlavne Iskra, ktorí sa snaží spomenúť si a Toto všetko okolo mňa, mi v tom v každom momente maximálne možne pomáha, ale len toľko, koľko dovolím, lebo moja slobodná vôľa je nadradená všetkému, aj keď v rámci duality, sa na to dá pozerať toľkými spôsobmi, koľko inteligentných vedomí sa na to dokáže pozrieť a to je podľa mňa nekonečná nádhera tohoto miesta 😀

    …nemusím byť súčasťou…je to voľba…a výhoda/nevýhoda duality…dá sa Tu nebyť súčasťou a precítiť to (okrem iného), aké to je a potom príde túžba-ťah-pohyb naspäť (aspoň u mňa to tak je), ktorá sa nedá ignorovať a ten ťah prinavráti-priťiahne oddelený fragment zase späť ku Zdroju, so všetkými jeho skúsenosťami a spomienkami…ako jojo na gumičke 😀

    Páči sa mi

   • Detto. Aj keď nemáš úmysel vysvetľovať – mne to mnohé objasnilo, ďakujem za Tvoj pohľad. Je oveľa viac zameraný na detail a ideš do väčšej hĺbky, ako ja. Som rada, že mi bolo umožnené zahliadnuť aspoň odraz toho všetkého…

    Páči sa mi

   • Páči sa mi teória zrkadiel a podľa nej sme si všetci zrkadlá…a podľa nej si teda nevidela odraz mňa, ale odraz seba – svojich schopností, ktoré sa hlásia, že sú pripravené na akciu 🙂

    Ako mi raz povedal čierny panter z mojej srdcovej čakry, keď som pred ním dojatý kľačal…”sila ktorú na mne obdivuješ je tvoja vlastná Sila, nie je dôvod kľačať sám pred sebou, ja som Ty, tak vstaň a príjmy (konečne) vládu nad svojim kráľovstvom!”…alebo ako to už bolo 😆

    Páči sa mi

   • Idem toltékov šmrncnúť kabalou, Gabrielom a Suníčkou 😉 . Vnímame cez naše zmysly, ale to, čo vnímame, nie je zachytiteľné našimi zmyslami. Vnímame cez pocit. Ten pocit premietame na obrazy v našom vnútri. Aby naše oči mohli tie obrazy vnímať, musíme ich premietnuť niekde “mimo nás” – na plochu zrkadla. V tom zrkadle vidíme len to, čo sme sami schopní cez pocit vnímať. Čo však uvidíme, záleží od toho, nakoľko je zrkadlo začmudené všelijakými predpokladmi a poverami a presvedčeniami, čo sme neoverili… A potom ešte jedna maličkosť. Pred sebou máme obrovské špinavé/čisté zrkadlo a v ňom sa odráža svet i my v podobe, v akej by sme to boli schopní vnímať. Ale čo všetko z toho skutočne uvidíme, to záleží na tom, kam budeme upierať náš pohľad. Niekto vidí len seba. Niekto vidí len tých druhých. Niekto nevidí ľudí a veci, ale prepojenia a zákonitosti/princípy. Niekto… viac mi nenapadá, ale to neznamená, že viac nie je. 🙂

    Pri tej Jednote mne najviac pomohol obraz oceánu a vlny. Vlna si myslí, že je niečo “individuálne”, pretože z oceána trčí a okolo nej nie je nič len ďalej sú ďalšie vlny. A tak vníma vzduch a vlny, ale nevníma oceán. A pritom ten oceán tu stále je a ona je ten oceán a oceán je na povrchu samá vlna. 🙂 Teraz, keď to už viem, nechcem byť nová vlna, až prestanem byť táto vlna. Chcem ísť nadol a byť oceán. Nemusím byť ja… stačí, že bude oceán. Všetko je presne ako má byť. 🙂 Eloi. 🙂

    Páči sa mi

 4. Po krátkom zvažovaní vnímam slovo Blahoslavenstá – Blahoslavení nasledovne:

  Blaho = blaženosť – stav veľkého pocitu radosti – naplnenia
  slavenstvá = oslavovať – sláviť – tešiť sa

  Ergo: Balhoslavení = Tešiaci sa – naplnení z radosti …. z pocitu bytia v Jednote so všetkým (vesmírom, bohom) 😀

  Páči sa mi

  • Ešte ma napadla taká záškodnícka myšlienka, že slabomyseľní, resp. chudobní v duchu, by mohol byť aj človek, ktorý svojimi myšlienkovými vzorcami – presvedčením nespĺňa “normu” “duchaplného” človeka, čo v danej dobe mohol byť hoci kto, kto neplával s prúdom – a teda ja by som tam určite patril 😉

   Páči sa mi

 5. Ja to slovne spojenie chudobni duchom alebo chudobni v duchu vnimam ako taki, co neveria v Boha, co sa duchovne nerozvijaju..preto mi nesedi prva veta resp. nerozumiem tomu/ mozno vyznamovo chybny preklad/ . Preco by potom neveriaci mali byt blahoslaveni a malo by im patrit kralovstvo nebeske..:-D

  Páči sa mi

  • Záleží na tom, čo si pod pojmom/termínom/slovom Boh predstavuješ, ako to chápeš. Záleží na uhle pohľadu – pre niekoho je Boh, pre iných je Alah, pre ďalších Matka príroda, alebo Univerzum, alebo Všetko čo je. Doplň si svoj termín a skús si to prečítať tak…

   Páči sa mi

  • Diendae, ten preklad z Biblie, som sem hodil pre porovnanie, aby som si vedel spraviť lepší obraz o Klotzovom preklade Aramejského textu. Ak máš záujem, môžeš samozrejme zíznuť na http://www.biblia.sk (alebo tak nejak sa volajú) a skúsiť sa ich opýtať, že prečo to takto v katolíckej verzii pre Slovákov preložili a “co tim chtěl básnik říci”, lebo od tiaľ som si požičal slovenskú verziu, nakoľko moje kresťanské vzdelanie končí krstom vo veku 2 roky 😀

   Čo tam okrem iného vidím ja (aj v niektorých pasážach od Klotza), je kontrast vlnenia ako takého, ktoré stále kmitá medzi dvoma pólmi a tak aj ten, kto je “zdanlivo” (podľa niekoho druhého kto posudzuje) mimo, sa raz kmitom kyvadla dostane do stavu OK (ak je zákon večného kmitania podľa Kybalionu pravdivý a ja som ho správne pochopil) 🙂 Tak isto mám pocit, že preklad biblie čo sa týka tohoto textu (iné som neštudoval) povedzme že trošku pokrivkáva, keď ho porovnám s prekladom od Klotza, ale kto som ja, aby som to hodnotil, keď neviem Aramejsky? 😀

   Mojou pravdou ale je, že toto je jeden z dôvodov, prečo som si tú knihu kúpil a prečo som z toho spravil článok. Preklad biblie sa mi zdá byť nekompletný (možno zámerne) a týmto som sa pokúsil spraviť si v tom o trochu viac poriadok 🙂

   Páči sa mi

   • Iskra, tak to na mna tiez posobi. bibliu mam doma, sice v cestine, ale cela biblia na mna posobi dost hororovo, pesimisticky, bububu.. 😀 a presne v tej prvej vete Blahoslaveni chudobni duchom som sa dopatrala ako si to veriaci vykladaju..vid moj predchadzajuci prispevok..

    Páči sa mi

  • Preco by potom neveriaci mali byt blahoslaveni a malo by im patrit kralovstvo nebeske.. 😀
   Práve preto, lebo veriaci majú plné ústa biblie, ale nie môjho zákona… Boh. 😀
   Slovo mesiaš je ten, čo prináša blahozvesť a lásku. Vytrhaj listy z knihy, ktoré sú proti zákonu lásky 😀 Lebo ten, čo oplýva láskou, nesúdi, nevraždí, žije v súlade s prírodou :D. On nepotrebuje veriť, lebo vie, že som s ním a radujeme sa spolu 😀

   Páči sa mi

   • 🙂 Ja som mala (a mám) strážneho, ktorý si hovoril Messiel. Kedysi som sa pýtala Otca, ako to s tým Messielom je a prečo sa to tak podobá na Mesiáš (normálne som mala koprivku, keď mi svoje meno začal hovoriť prvýkrát), a dozvedela som sa, že “messiel” znamená niečo ako blueprint, modrák, nákres, schéma pre niečo. 🙂 Neskôr som sa aj dozvedela, schéma čoho, ale teraz ako spomínaš toho Mesiáša, tak už naňho pozerám trochu inak. 🙂 Schéma čohosi.

    Páči sa mi

 6. Diende, skús to podľa Trockého: “Možno nájdem pravdu porovnaním lží.” Pozri sa, čo všetky preklady majú spoločné pri “chudobní duchom”. Nepozeraj na slová, ale na obraz, ktorý sa slová snažia preniesť.

  Páči sa mi

 7. Tak teraz som z toho uplne jelen 😀 nasla som na motlitby.sk taketo vysvetlenie:

  “Blahoslavení chudobní v duchu. Pane, ty nazývaš chudobných v duchu tých, čo sa úplne spoliehajú na Teba, čo sa zbavili všetkých neistôt, ktoré nám ponúka svet, prinášajúci so sebou toľko zla a násilia. Je len na nás, nedať sa zlákať a strhnúť vlnami túžby za bohatstvom, ktoré má tak krátku trvácnosť. Chudoba, o ktorej hovoríš, má byť aj medzi nami a v našej rodine. Ak chceme vedieť, či máme takéhoto ducha chudoby, musíme sa zamyslieť nad tým, či sme vždy pripravení a ochotní zanechať bohatstvo tohoto sveta a zameniť ho za iné bohatstvo, ktoré pripravil Tvoj Otec tým, ktorí ho milujú.

  Prosíme ťa Pane, pomôž nám aby sme spolu s našimi deťmi dokázali žiť v chudobe o ktorej nám hovoríš. Aby sme boli stále závislí na tebe, veď bez teba sme strašne malí, slabí a bezmocní.”

  no ale v preklade chudobni duchom, chudobni v duchu alebo cesky chudi duchem je ten vyznam uplne iny ako to , ze ma niekto chudobu trpiet, hlavne aby mal absolutnu vieru v Boha..

  som si ista, ze spojenie chudobni duchom je vyznamovo zle prelozene..nech si to citam a opakujem z akejkolvek strany, takto ako je to prelozene, jedno druhe vylucuje, tym padom je to nezrozumitelne.

  Páči sa mi

  • Ja som sa odvolávala na preklady hore v článku. 🙂 “Chudobní duchom”=
   “v súlade s Jediným, kto nachádza svoj domov v dychu”
   “ktorí zjemnili svoj dych”
   “Naladení na Zdroj tí, kto sú živí dychom Jednoty”
   “ktorí sa s oddanosťou pridŕžajú ducha života”
   “ktorých dych vytvára okruh svetla”
   “ktorí sa zasvätili spojení v duchu”

   Mne to vychádza ako ľudia, ktorí už nemajú ja kontra ostatní, ale sa považujú za jedno s “dychom” (v mojom vnímaní nehatený prietok energie). Alebo celkom jednoducho “dýchajúci”, čo je mnou neskreslená verzia. 🙂 A dýchajúci sme všetci, čo žijeme. 🙂

   Páči sa mi

   • presne tak 😀 ..a ešte niečo 😀 Ako začína každá meditácia? Každé sústredenie sa? Ako končí, každé zľaknutie sa?:D

    Páči sa mi

   • 🙂 Ďakujem… Musela som svoj horný koment opraviť, pretože WP z neho vyhodil znamienka porovnania… Teraz už dáva zmysel.

    Ja si to musím sama povedať takto, aby som pochopila. A keď si to neviem dať do takejto priamočiarej súvislosti, potom vôbec nepochopím – ako u tej českej mystičky. 😕

    Páči sa mi

  • Diendae, krása tohoto všetkého je v tom zdanlivom zmätku, lebo každý hovorí niečo iné a veľa z nich nástojí, že ich pravda je tá jediná a tak pokiaľ nezačnem sám preciťovať pre mňa vhodné vysvetlenia ako správne – pravdivé, bez toho aby som potreboval potvrdenie z vonka, môžem mať pocit ping-pongu, resp. manipulácie. Moje vnútro vníma to čo zapadáva – čo je pravda a stačí len prestať o sebe pochybovať a počúvať seba 😀

   Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s