Sila pomáha iným zvýšiť si silu

slava white2 zosvetlene

“Sila nepatrí nikomu. Niektorí z nás ju dokážu zbierať a potom ju priamo odovzdať niekomu inému. Kľúčom k uloženej sile je to, že sa nedá použiť na nič iné, len na to, aby si pomohol uložiť si silu niekomu inému.” — don Juan

(Power does not belong to anyone. Some of us may gather it and then it could be given directly to someone else. You see, the key to stored power is that it can be used only to help someone else store power.)

Ako sa stávame silnými

slava white2 zosvetlene

“Sila je zvláštna záležitosť. Je nemožné položiť na ňu prst a povedať, čo to skutočne je. Je to pocit, aký máš pri určitých veciach. Ten, kto poľuje na svoju silu, ju uchopí a potom uskladní ako svoju osobnú korisť. Takto osobná sila narastá a môžeš stretnúť bojovníka, ktorý má tak veľa osobnej sily, že sa z neho stane človek poznania.

Ten, čo poľuje na svoju silu, sleduje všetko a všetko mu prezrádza nejaké tajomstvo.

Čítať ďalej

Spod črepín starého sa vynorí naša podstata

slava white2 zosvetlene

“Kedykoľvek sa náš vnútorný monológ zastaví, svet sa roztriešti na kúsky a z nich sa vynoria mimoriadne stránky nás samých, ako keby boli výrazne potláčané našimi slovami.

Máme do činenia s nesmiernosťou tam vonku. Ak tú úchvatnosť premeníme na zdôvodnenia, nijako nám to nepomôže. Čo nás tu obklopuje, je samotná Večnosť.” — don Juan

Čítať ďalej

Všetko je rovnocenné a nedôležité

slava white2 zosvetlene

“Keď začne človek “vidieť”, uvedomí si, že už nedokáže premýšľať o veciach, na ktoré sa pozerá, a ak nemôže premýšľať o tom, na čo sa pozerá, stáva sa všetko nedôležitým. Všetko je rovnocenné a preto nedôležité” — don Juan

(When a man learns to _see_ , he realizes that he can no longer think about the things he looks at, and if he cannot think about what he looks at everything becomes unimportant. Everything is equal and therefore unimportant.)

Premysli, rozhodni a choď si za tým

slava white2 zosvetlene

“Keď sa o niečom rozhodneš,odlož nabok svoje drobné strachy. Tvoje rozhodnutie by ich malo zrušiť. Znova a znova ti hovorím: najúčinnejší spôsob, ako žiť svoj život, je ako bojovník. Rob si starosti a premýšľaj skôr, ako urobíš rozhodnutie, ale keď už si sa rozhodol, vykašli sa na starosti a premýšľanie a choď za vecou. Milión iných rozhodnutí na teba už čaká. Taká je cesta bojovníka.” — don Juan

(Once you decide something put all your petty fears away. Your decision should vanquish them. I will tell you time and time again, the most effective way to live is as a warrior. Worry and think before you make any decision, but once you make it, be on your way free from worries or thoughts; there will be a million other decisions still awaiting you. That’s the warrior’s way.)

Len jedna prehratá bitka

slava white2 zosvetlene

“Človek pristupuje k poznaniu tak, ako tiahne do vojny: absolútne bdelý, so strachom, rešpektom a dokonalou sebaistotou.

Keď človek naplní tieto štyri požiadavky, nedopustí sa žiadnych chýb.

Ak takýto človek neuspeje alebo utrpí porážku, bude to len jedna prehratá bitka, ktorú nebude musieť ľutovať.” — don Juan

(A man goes to knowledge as he goes to war, wide awake, with fear, with respect, and with absolute assurance.

When a man has fulfilled those four requisites there are no mistakes for which he will have to account.

If such a man fails, or suffers a defeat, he will have lost only a battle, and there will be no pitiful regrets over that.)

Pokora bojovníka

slava white2 zosvetlene

“Bojovník vezme svoj osud, nech už je hocijaký, a akceptuje ho v absolútnej pokore. Akceptuje pokorne to, čo je – nie ako dôvod k ľútosti, ale ako živú výzvu.

Pokornosť bojovníka nie je pokornosť bedára. Bojovník neskloní svoju hlavu pred nikým, ale súčasne nedovolí nikomu skloniť svoju hlavu pred ním.

Poznám len pokoru bojovníka, ktorá mi nikdy nedovolí ovládať iného.” — don Juan

Čítať ďalej

…až kým nič nie je isté

slava white2 zosvetlene

“Postupne potrebuješ okolo seba vytvoriť hmlu; potrebuješ vymazať všetko okolo teba, až kým nič nemožno brať za zaručené, kým nič viac nie je isté alebo reálne. Tvoj problém je, že si príliš reálny. Tvoje činy sú príliš reálne; tvoje nálady sú príliš reálne. Neber veci za zaručené. Musíš začať vymazávať sám seba.” — don Juan

(Little by little you must create a fog around yourself; you must erase everything around you until nothing can be taken for granted, until nothing is any longer for sure, or real. Your problem now is that you’re too real. Your endeavors are too real; your moods are too real. Don’t take things so for granted. You must begin to erase yourself.)

Začni jednoduchými vecami a mlč o sebe

slava white2 zosvetlene

“Začni jednoduchými vecami – napríklad neodhaľovaním, čo skutočne robíš. Zlé je na tom totiž to, že keď ťa ľudia už raz poznajú, berú ťa za “hotovú vec” a od toho okamihu nebudeš schopný prelomiť mantinely ich myšlienok. Ja osobne milujem definitívnu slobodu toho, že som pre všetkých neznámy. Nikto ma nepozná s úplnou určitosťou, tak, ako ľudia poznajú napríklad teba.” — don Juan

(Begin with simple things, such as not revealing what you really do. What’s wrong is that once people know you, you are an affair taken for granted and from that moment on you won’t be able to break the tie of their thoughts. I personally like the ultimate freedom of being unknown. No one knows me with steadfast certainty, the way people know you, for instance.)

Máme v sebe “túžbu zomrieť”?

T1557731_10152113030396725_5142198999094932699_nrochu toltéčtiny z jednej z castanedovských skupín:

Marc: ‘Všetky živé bytosti bojujú, aby zomreli.’ Čo tým don Juan myslel?

Avi: Myslím, že CC vraví v Armandovej prvej knihe, že existujú dve sily v nás: jedna, ktorá bojuje, aby udržala náš svetelný kokón nepoškodený, aby udržala vnútorné emanácie vnútri kokónu, aby udržala individualitu. Druhá vnútorná sila bojuje za to, aby sa tie “zmenšené” emanácie uvoľnili. Táto druhá sila je tá “túžba zomrieť”. Čítať ďalej