O konaní bosoráka

Tento citát sa síce týka bojových umení, ale pre mňa znamená aj opísanie podstaty všetkých “vecí magických”, teda aj toltéctva ako takého. Toltéctvo nie je na to, aby sme ním ohurovali naše okolie. Je to vec, ktorá sa týka len nás samotných. Bosorák má len jediného protivníka – seba samého a svoje pokrivené videnie sveta.

Bojové umenia sú jednoznačne sebapoznanie. Úder alebo kopnutie nemajú za cieľ vytrieskať dušu z toho chlapíka oproti, ale vytrieskať dušu z nášho ega, nášho strachu alebo z našich nedostatkov. — Bruce Lee

(The martial arts are ultimately self-knowledge. A punch or a kick is not to knock the hell out of the guy in front, but to knock the hell out of your ego, your fear, or your hang-ups.) Čítať ďalej

Vlastnosti lásky

Láska je ako priateľstvo, ktoré chytilo oheň. Spočiatku plameň, veľmi pekný, horúci a pálivý, ale stále len ľahký a bleskotavý. Ako láska starne, naše srdcia dospievajú a naša láska sa začína podobať uhlíkom, dútnajúcim v hĺbke a neuhasiteľným. — Bruce Lee

(Love is like a friendship caught on fire. In the beginning a flame, very pretty, often hot and fierce, but still only light and flickering. As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable.) Čítať ďalej

Zahodiť svoje predstavy…

Poznať sa znamená sledovať sa v kontakte s inými osobami. Ak chceš poznať pravdu v bojových umeniach, aby si videl jasne svojho protivníka, musíš zahodiť svoje predstavy o štýloch alebo školách, predsudky, obľuby a nechute a podobné veci. Vtedy tvoja myseľ ukončí všetky konflikty a dostane sa do vnútorného pokoja. V tomto tichu uvidíš dokonale a v novom svetle. — Bruce Lee

(To know oneself is to study oneself in action with another person. If you want to understand the truth in martial arts, to see any opponent clearly, you must throw away the notion of styles or schools, prejudices, likes and dislikes, and so forth. Then, your mind will cease all conflict and come to rest. In this silence, you will see totally and freshly.) Čítať ďalej

Potreba rásť a rozvíjať sa

Už od detstva som mal to silné nutkanie rásť a zlepšovať sa. V mojich očiach má kvalitná ľudská bytosť povinnosť a potrebu rozvíjať svoj skutočný, neskreslený potenciál. — Bruce Lee

(Ever since I was a child I have had this instinctive urge for expansion and growth. To me, the function and duty of a quality human being is the sincere and honest development of one’s potential.)

Buď voda

Vyprázdni svoju myseľ. Buď bez formy a tvaru, podobný vode. Keď vodu vleješ do šálky, nadobudne podobu šálky. Keď vodu naleješ do čajníka, nadobudne podobu čajníka. Buď voda, kamarát. — Bruce Lee

(Empty your mind. Become formless and shapeless like water. When water is poured into a cup, it becomes the cup. When water is poured into a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend.) Čítať ďalej

Neexistujú obmedzenia

Ak vždy budeš klásť fyzické alebo iné hranice tomu, čo dokážeš, zachváti to celý zvyšok tvojho života. Zachváti to tvoju prácu, tvoju smrteľnosť, celú tvoju existenciu. Neexistujú hranice. Existujú úrovne, ale na tých nesmieš zotrvať, musíš ich prekračovať. Ak ťa to zabije, tak ťa to zabije. — Bruce Lee

(If you always put limits on what you can do, physical or anything else, it’ll spread over into the rest of your life. It’ll spread over into your work, into your mortality, into your entire being. There are no limits. There are plateaus, but you must not stay there, you must go beyond them. If it kills you, it kills you.) Čítať ďalej

Ako narábať s technikami?

Pamätaj si: vyjadruješ techniku, nie robíš techniku… — Bruce Lee

(Remember… you are expressing the technique, not doing the technique.)

V bosoráctve sa veľmi často hovorí o “technikách”. Ak chceš snívať, potrebuješ urobiť to-a-to. Päť krokov k dokonalosti. Tri zdroje a tri súčasti čohokoľvek.

Ale práve v bosoráctve väčšina techník je len podporná pomôcka na premenu vnútra človeka, premenu jeho vnímania. Pokiaľ nerobíme nič iné, než že napodobňujeme techniky, nikde nie je zaručené, že sa niečo v našom vnútri zmení. A ak sa nič nezmení, tak aký tam bosorák? Zostávame obyčajnými ľuďmi ako všetci ostatní. Čítať ďalej